Ποιες είναι οι δαπάνες για σύνδεση με το δίκτυο ‘Υδρευσης;

Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης γίνεται με την κατασκευή της διακλάδωσης και την τοποθέτησης διάταξης μέτρησης. Η διακλάδωση περιλαμβάνει και τον απαιτούμενο διανομέα (κολλεκτέρ). Η τοποθέτηση διάταξης μέτρησης περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά (υδρομετρητή, βάνα απομόνωσης, βαλβίδα αντεπιστροφής, κλπ). ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ = Δαπάνη διακλάδωσης (Α) + Τέλος σύνδεσης με