2020

Οδηγίες για την υποβολή αιτημάτων καταναλωτών

Η υποβολή όλων των αιτημάτων γίνεται με αίτηση, η οποία κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΡ. Σύντομα θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων μέσα από το site της ΔΕΥΑΡ.

Λόγω των μέτρων ελέγχου και περιορισμού της πανδημίας, ισχύουν τα παρακάτω:

Στη ΔΕΥΑΡ έρχεται κάποιος μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες και μόνο αφού προηγούμενα έχει κλείσει ραντεβού. Ερχόμενος στη ΔΕΥΑΡ πρέπει να έχει μαζί του την επιβεβαίωση του ραντεβού του, όπως του την έστειλε η ΔΕΥΑΡ (sms ή email).

Η Υπηρεσία μας, μετά τον έλεγχο της αίτησης και των συνημμένων της θα επικοινωνήσει μαζί σας.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

(καθημερινά 08:00 πμ – 10:30 πμ)

  • ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22410 45300

  • ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 22410 45316-7

  • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΝΕΕΣ–ΛΥΣΕΙΣ- ΔΙΑΛΥΣΕΙΣ): 22410 45324-6

  • ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ: 22410 45327-8

  • ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ: 22410 45311-2 & 22410 45321-3

ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 01
 ΑΙΤΗΣΗ 01
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 01
ΑΙΤΗΣΗ 01
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 01
ΑΙΤΗΣΗ 01
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 02
ΑΙΤΗΣΗ 01
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 02
ΑΙΤΗΣΗ 01
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΕΝΤΥΠO 02
ΑΙΤΗΣΗ 01
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 03
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 04
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΕΝΤΥΠΟ 05
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΕΝΤΥΠΟ 06
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 07
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 02
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 03
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 08
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 01
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
Το αίτημα για έλεγχο ένδειξης υδρομετρητή γίνεται αν διαπιστώσετε ότι η ένδειξη που αναγράφεται στο λογαριασμό σας είναι πολύ μεγαλύτερη από την τρέχουσα ένδειξη. Μπορείτε να υποβάλετε το αίτημά σας μαζί με τη φωτογραφία του υδρομέτρου σας που να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός του και η ένδειξη.
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΕΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 09
ΑΙΤΗΣΗ 01
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 04
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 05
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Σε ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ή ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, προστίθενται ή γίνονται αλλαγές σε email – αρ. ταυτότητας – τηλέφωνα – δ/νση αποστολής λογαριασμού – δ/νση ιδιοκτήτη.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΙΤΗΣΗ 03
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Είναι αίτημα για αποκλιμάκωση του τρέχοντος λογαριασμού με προηγούμενους λογαριασμούς που εκδόθηκαν με ένδειξη κατά προσέγγιση.
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ-ΑΜΕΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ 02
ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΦΑΝΟΥΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Ο υδρολήπτης που διαπιστώνει αφανή διαρροή είναι υποχρεωμένος να την επισκευάσει αμέσως. Για να αιτηθεί μείωση λογαριασμού πρέπει να έχει ειδοποιήσει εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη ΔΕΥΑΡ, αφήνοντας για πέντε ημέρες ακάλυπτο το σημείο της διαρροής, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της βλάβης.
Εφόσον έχει ήδη ενημερώσει τη ΔΕΥΑΡ για την αφανή διαρροή και έχει συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο, μπορεί να υποβάλει αίτημα μείωσης λογαριασμού λόγω αφανούς διαρροής, προσκομίζοντας μαζί με την αίτηση τη νόμιμη απόδειξη του υδραυλικού που αποκατέστησε τη βλάβη. Το αίτημά του θα εξετασθεί από την Επιτροπή Εκπτώσεων της ΔΕΥΑΡ και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις θα εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη μείωση. 

Κάθε κατανάλωση νερού μετά την διαπίστωση της αφανούς διαρροής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, βαρύνει ολοκληρωτικά τον υδρολήπτη.

Η ΔΕΥΑΡ δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από διαρροές στο χώρο του κολλεκτέρ και των διατάξεων μέτρησης, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε χωρίς να υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισμού της διαρροής ως αφανούς.

ΑΙΤΗΣΗ 04-ΓΕΝΙΚΗ
ΑΛΛΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΑΙΤΗΣΗ 04-ΓΕΝΙΚΗ