Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι ο καθορισμός των όρων και του τρόπου λειτουργίας του Δικτύου Αποχέτευσης Όμβριων – Ακαθάρτων στην περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ). Οι διατάξεις του, εφαρμόζονται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που κάνουν (ή δύνανται ή πρόκειται να κάνουν) χρήση του δικτύου αποχέτευσης.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διοχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης ή στα διευθετημένα ρέματα ή γενικά σε ανοικτούς αγωγούς, αποβλήτων από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, νοσοκομεία, εργαστήρια, συνεργεία, στάβλους, σφαγεία ή από άλλες βλαπτικές χρήσεις, καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΔΕΥΑΡ.

Ο Κανονισμός συντάχθηκε έχοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 « Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191 Α’ / 23-8-1980)
 • Το Ν. 2307/1995 ( Κεφάλαιο Β΄ – Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ΦΕΚ 113 Α’ / 11-3-1995)
 • Τις διατάξεις του « Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού».
 • Την Τεχνική Οδηγία του Τ.Ε.Ε. (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86) «Εγκαταστάσεις σε κτήρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις»
 • Την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-01-01 «Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων»
 • Τις Υπουργικές αποφάσεις και εγκρίσεις (Αρ. Οικ. 5673/400-ΦΕΚ 192/14-303-1997) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων»

Η σωστή λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων είναι υπόθεση όλων των κατοίκων της πόλης που μαζί με τους φορείς, οφείλουν να συνεργαστούν με τη ΔΕΥΑΡ στην αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής της. Στόχος όλων, πρέπει να είναι η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

 1. Η ΔΕΥΑΡ, έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης της και είναι αρμόδια για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους, σύμφωνα με το Ν. 1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
 2. Δεν θα γίνεται υδροδότηση των ακινήτων, αν μετά από αυτοψία διαπιστωθεί ότι τα όμβρια ύδατα τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων. Αν πρόκειται για ακίνητα που υδροδοτούνται ήδη, η ΔΕΥΑΡ μπορεί να διακόψει την υδροδότηση τους.
 3. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και οι υδρολήπτες γενικότερα, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους, η ΔΕΥΑΡ μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διακοπή της παροχής νερού, δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τη ΔΕΥΑΡ και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του ελάχιστου ορίου κατανάλωσης.

1. Χωριστικό σύστημα : Είναι το σύστημα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα αποχέτευσης (υπονόμων), δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων νερών (λυμάτων) και το δίκτυο όμβριων νερών.

2. Παντορροϊκό σύστημα : Είναι το σύστημα συλλογής και παροχέτευσης των λυμάτων και όμβριων νερών με κοινό αγωγό.

3. Ακάθαρτα νερά ή λύματα : Είναι το σύνολο από υγρά και τα μεταφερόμενα με αυτά στερεά που απορρέουν συγκεντρωμένα μέσα σε ένα δίκτυο αγωγών, αποβαλλόμενα από τους χώρους όλων των δραστηριοτήτων μιας περιοχής με φορέα το νερό. Τα λύματα ανάλογα με τη σύνθεσή τους (και όχι την προέλευσή τους) διακρίνονται σε:

 • Οικιακά λύματα : Είναι τα υγρά και τα μεταφερόμενα με αυτά στερεά που απορρέουν αποβαλλόμενα από κτίρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι κοινωνικής δραστηριότητας του ανθρώπου π.χ. χώροι κατοικίας, ψυχαγωγίας κλπ.
 • Απόβλητα : Είναι τα ακάθαρτα υγρά και τα μεταφερόμενα με αυτά στερεά που απορρέουν αποβαλλόμενα, από χώρους παραγωγικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου, π.χ. από βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς χώρους και από χώρους ειδικών δραστηριοτήτων όπως Νοσοκομεία, Ιατρεία, Εργαστήρια, Συνεργεία, Σφαγεία κλπ.

4. Όμβρια ύδατα : Θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και πλατειών και τα νερά του εδάφους (αναβλύζοντα από τον υδροφόρο ορίζοντα).

5. Νόμιμη σύνδεση : Είναι η σύνδεση της αποχέτευσης ακινήτου με το οριστικό ή ενταγμένο δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας (ΔΕΥΑ – ΟΤΑ – κλπ.).  Αποδεικτικό στοιχείο νόμιμης σύνδεσης αποτελεί η σχετική βεβαίωση του αρμόδιου φορέα που την κατασκεύασε και η σχετική έρευνα της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ για την επιβεβαίωσή της.

6. Παράνομη σύνδεση : Είναι η σύνδεση της αποχέτευσης ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΡ. Για την παράνομη αποχέτευση των ακαθάρτων, των όμβριων υδάτων και των λοιπών υγρών ενός ακινήτου στο δίκτυο αποχέτευσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παραρτήματος 1 του παρόντος κανονισμού.

7. Αγωγός σύνδεσης ή διακλάδωση : Είναι ο αγωγός κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου που συνδέει την εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση ακινήτου με αγωγό του οριστικού δικτύου αποχέτευσης, δηλαδή το τμήμα ανάμεσα στο Φ.Ε.Σ. και το δίκτυο αποχέτευσης, που στο εξής θα καλείται «διακλάδωση».

8. Φρεάτιο προσαρμογής ή πεζοδρομίου ή Φ.Ε.Σ. : Είναι το φρεάτιο ελέγχου σύνδεσης στο οποίο απορρέουν από το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου τα λύματα και από το οποίο εισέρχονται στον αγωγό σύνδεσης. Στο εξής θα καλείται «Φ.Ε.Σ.».

9. Εξωτερική διακλάδωση αποχέτευσης ακαθάρτων ή σύνδεση : Είναι το σύνολο της εξωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης για την μεταφορά των ακαθάρτων νερών του ακινήτου στο δίκτυο (Φ.Ε.Σ. και διακλάδωση) και στο εξής θα καλείται «σύνδεση».

10. Φρεάτιο υδροσυλλογής όμβριων ή εσχάρα : Είναι το φρεάτιο στο οποίο τοποθετείται εσχάρα και στο οποίο απορρέουν τα όμβρια νερά των δρόμων. Κατασκευάζεται συνήθως επί του οδοστρώματος δίπλα στο ρείθρο του πεζοδρομίου ή όπου οι εγκεκριμένες μελέτες ορίζουν, για την συλλογή των όμβριων νερών. Στο εξής θα καλείται «εσχάρα».

11. Τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης : Είναι το ποσό που χρεώνεται εφ’ άπαξ από την ΔΕΥΑΡ σε κάθε ακίνητο που μπορεί και πρέπει να συνδεθεί στο οριστικό δίκτυο ακαθάρτων. Στο εξής θα καλείται «δικαίωμα σύνδεσης» ή «τέλος σύνδεσης»

12. Δαπάνη σύνδεσης (διακλάδωσης) : Είναι η δαπάνη κατασκευής της σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων (διακλάδωση και Φ.Ε.Σ.). Αντιστοιχεί στο ποσό που χρεώνεται από την ΔΕΥΑΡ, σε κάθε ακίνητο, που συνδέεται στο δίκτυο ακαθάρτων.

13. Τέλος χρήσης υπονόμου ή τέλος χρήσης αποχέτευσης : Είναι το ποσό που εισπράττεται από τη ΔΕΥΑΡ για τη χρήση του δικτύου ακαθάρτων στο οποίο δύναται να συνδεθεί το ακίνητο, ή τη χρήση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των βοθρολυμάτων όταν δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων. Είναι ανάλογο της κατανάλωσης του νερού.

Ως «σύστημα αποχέτευσης» της Ρόδου έχει επιλεγεί το χωριστικό σύστημα (όμβριων – ακαθάρτων), το οποίο διαμορφώθηκε σταδιακά σύμφωνα πάντοτε με τις υπάρχουσες εγκεκριμένες μελέτες, αντικαθιστώντας το προϋπάρχον παντορροϊκό σύστημα.

Το «οριστικό δίκτυο αποχέτευσης» αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και όμβριων νερών, οι υπερχειλιστές, τα αντλιοστάσια, και γενικά κάθε έργο που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και όμβριων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες, σύμφωνα με τις αρμόδιες εγκεκριμένες μελέτες. Στο οριστικό δίκτυο εντάσσονται και όλες οι εξωτερικές διακλαδώσεις, τα φρεάτια υδροσυλλογής όμβριων και τα φρεάτια ελέγχου σύνδεσης των ακινήτων που συνδέονται. Το «οριστικό δίκτυο αποχέτευσης» ανήκει στην περιουσία της Επιχείρησης.

Στο «οριστικό δίκτυο αποχέτευσης» μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάσθηκαν ή θα κατασκευασθούν από τρίτους, εφ’ όσον αυτοί βρίσκονται εκτός των ιδιοκτησιών, ή ακόμα και εντός των ιδιοκτησιών, εφ’ όσον αυτό κριθεί σκόπιμο απ’ την ΔΕΥΑΡ. Στους αγωγούς αυτούς, η ΔΕΥΑΡ έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα όμοια με εκείνα που έχει στο υπόλοιπο οριστικό δίκτυο.

Οι αγωγοί του οριστικού δικτύου αποχέτευσης και οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται σε εγκεκριμένους δρόμους ή κοινόχρηστους χώρους.

Οι κοινόχρηστοι χώροι ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (Γ.Ο.Κ.), όπως εκάστοτε ισχύουν. Απαγορεύεται η εκτέλεση από τη ΔΕΥΑΡ οποιασδήποτε εργασίας μέσα από την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου.

Η μελέτη, κατασκευή, ένταξη, λειτουργία και συντήρηση των αγωγών του οριστικού δικτύου και των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη ΔΕΥΑΡ.

1. Σε κάθε δρόμο που υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του οριστικού δικτύου ακαθάρτων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση όλων των παρόδιων ακινήτων με τον αγωγό αυτό για την αποχέτευση των ακαθάρτων που προέρχονται από οικοδομές ή άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε αυτά. Η διαδικασία σύνδεσης των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων περιγράφεται στο άρθρο 18 του παρόντος Κανονισμού.Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των ακινήτων δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της ΔΕΥΑΡ για τη σύνδεση των ακινήτων τους, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος Κανονισμού.

2. Στον αγωγό ακαθάρτων απαγορεύεται η διοχέτευση όμβριων νερών και στον αγωγό όμβριων απαγορεύεται η διοχέτευση ακαθάρτων νερών. Η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών γίνεται στους αγωγούς ακαθάρτων και η αποχέτευση των όμβριων νερών στους αγωγούς όμβριων. Οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των ακινήτων τους και να αποχετεύουν τα βρόχινα με οποιοδήποτε τρόπο στο ρείθρο της οδού και εφόσον τούτο δεν είναι τεχνικώς δυνατόν, ο τρόπος αποχέτευσης τους θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου. Αν δεν διαχωρίσουν τα εσωτερικά τους δίκτυα, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος Κανονισμού.

3. Η σύνδεση με τον αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, στοές κλπ., που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις χαρακτηρίζονται κοινόχρηστοι χώροι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι συνδέσεις και οι απαιτούμενοι αγωγοί, κατασκευάζονται από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων ή μετά από απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, κατασκευάζεται από την ΔΕΥΑΡ με συμμετοχή των ιδιοκτητών και η συντήρηση τους γίνεται από την ΔΕΥΑΡ, όπως και για τα υπόλοιπα έργα του οριστικού δικτύου, σύμφωνα με το Ν. 1069/80. Για την ένταξή τους στο οριστικό δίκτυο, εφαρμόζεται το άρθρο 15 του κανονισμού.

4. Για τη σύνδεση ακινήτου που δεν έχει πρόσοψη σε εγκεκριμένο δρόμο και η αποχέτευσή του είναι δυνατή μόνο μέσα από γειτονικά οικόπεδα, πρέπει να εξασφαλισθεί η συναίνεση των κυρίων του γειτονικού οικοπέδου, με τους ακόλουθους όρους:

 • Η αποχετευτική γραμμή του ακινήτου που θα συνδεθεί να είναι ανεξάρτητη από του γειτονικού ακινήτου από το οποίο περνάει και θα καταλήγει ξεχωριστά στο Φ.Ε.Σ., από όπου και θα γίνεται η σύνδεση με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης.
 • Το γειτονικό ακίνητο να έχει συνδεθεί με το οριστικό δίκτυο αποχέτευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σε αυτό κτίσματα θα υποβάλλεται από τον κύριο του ακινήτου υπεύθυνη δήλωση για την υποχρεωτική κατασκευή  ανεξάρτητης εσωτερικής αποχετευτικής γραμμής η οποία θα καταλήγει στο ίδιο Φ.Ε.Σ.

5. Οι υποχρεώσεις των προηγουμένων παραγράφων για σύνδεση ισχύουν και για ακίνητα που αποχετεύονται σε παλαιούς αγωγούς που εντάσσονται στο οριστικό δίκτυο και δεν καταργούνται μετά την κατασκευή των αγωγών του οριστικού δικτύου.

6. Αν σε ένα δρόμο προβλέπεται η κατασκευή δύο κλάδων αγωγών ακαθάρτων του οριστικού δικτύου, τα παρόδια ακίνητα πρέπει να συνδέονται στον αγωγό που περνάει μπροστά τους και όχι στον απέναντι κλάδο.

7. Η αποχέτευση των όμβριων νερών οικοπέδων ή ακινήτων, με κατευθείαν σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης όμβριων απαγορεύεται. Η αποχέτευση των όμβριων με κατευθείαν σύνδεση σε φρεάτιο υδροσυλλογής όμβριων σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν λιμνάζουν όμβρια σε ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την απομάκρυνσή τους γίνεται μόνο με «Ειδική άδεια» της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ και μόνο αν έχει προηγηθεί η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων.

8. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ μπορεί να εγκρίνει την προσωρινή αναβολή της σύνδεσης για εγκαταστάσεις που θα διατηρηθούν λιγότερο από ένα χρόνο, μετά από αίτηση του κυρίου τους, που θα συνοδεύονται από σχετικά επίσημα αποδεικτικά στοιχεία.

1. Με την εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων των ακινήτων πρέπει να αποχετεύονται τα λύματα που προέρχονται από όλες τις δραστηριότητες και γενικά τα αστικά ή οικιακά λύματα και τα νερά που πληρούν τις προϋποθέσεις για την αποχέτευσή τους στο δίκτυο ακαθάρτων.

2. Απαγορεύεται η αποχέτευση των παρακάτω ουσιών, έστω και αν προέρχονται από οικιακή εν μέρει ή εν όλω χρήση:

α) Ουσιών που προέρχονται γενικά από βόθρους, στεγανούς ή απορροφητικούς, αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους, έτσι που η ποιότητά τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα των οικιακών λυμάτων και αν δεν προηγηθεί άδεια της ΔΕΥΑΡ.

β)  Όλων των στερεών αποβλήτων και κάθε είδους υλικών που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς, όπως λίπη εστιατορίων,  προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοδιασπώμενες ύλες (πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων.

γ)  Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ή άλλων ουσιών, που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή του προσωπικού  της συντήρησης και των πολιτών.

δ)   Αερίων και ατμών.

ε)  Ουσιών που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή που μπορούν, λόγω της περιεκτικότητας τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών αποχέτευσης.

στ)  Υγρών που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών, όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς καθώς και χρωματισμένα νερά αποχέτευσης κλπ.

ζ)  Ουσιών που λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.

η)  Υγρών με μεγάλη περιεκτικότητα, κατά την κρίση της ΔΕΥΑΡ σε λίπη και έλαια.

θ)  Υγρών με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 35 βαθμών Κελσίου.

ι) Υγρών σε τόσο μεγάλη ποσότητα που κατά την κρίση της ΔΕΥΑΡ  και των υπηρεσιών των συναρμοδίων φορέων, να προκαλούν δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης.

ια) Υγρών γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.

ιβ) Υγρών γενικά με ουσίες και ιδιαίτερα μέταλλα που μπορεί να έχουν βλαπτικές επιδράσεις στη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθαρισμού των λυμάτων (εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού κλπ.).

ιγ)  Λυμάτων που το pH τους, μετρούμενο στο Φρεάτιο Ελέγχου Σύνδεσης, βρεθεί εκτός των ορίων 6 έως 8.

3. Αν στο ακίνητο υπάρχουν ή εγκατασταθούν μελλοντικά, χρήσεις που παράγουν λίπη, αμυλώδη, ιλύ ή άμμο, ελαφρά υγρά (βενζίνη, πετρέλαιο ντήζελ, φωτιστικό πετρέλαιο, κλπ), χωρίς την κατασκευή των απαραίτητων ειδικών φρεατίων (λιποσυλλέκτη, διαχωριστήρα αμυλωδών, διαχωριστήρα λάσπης ή διαχωριστήρα ελαφρών υγρών), της εγκρίσεως της Υπηρεσίας Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ.

4. Τα όμβρια ύδατα πρέπει να διοχετεύονται με αγωγό έξω από την ιδιοκτησία επί του πεζοδρομίου ή στο ρείθρο της οδού.

5. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση υπογείων νερών που προέρχονται απ’ την αποστράγγιση του υπεδάφους σε κλειστούς αγωγούς όμβριων νερών. Μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου ιδιοκτήτη και εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, γίνεται έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ. Μετά το σχετικό έλεγχο, ανάλογα με τη σύσταση και την ποιότητα των υπογείων νερών και ΜΟΝΟΝ μετά από Ειδική Άδεια της ΔΕΥΑΡ μπορεί να επιτραπεί η σύνδεση των υπογείων νερών στο δίκτυο ακαθάρτων ή στο δίκτυο όμβριων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται εκτός από την προαναφερόμενη άδεια, η εσωτερική εγκατάσταση της αποχέτευσης των υπογείων νερών να είναι ανεξάρτητη από το υπόλοιπο εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου και εφοδιασμένη με αυτόματη δικλείδα ασφαλείας και με υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα. Η σύνδεση των υπογείων νερών με το δίκτυο ακαθάρτων γίνεται στο Φ.Ε.Σ. του ακινήτου, ενώ με το δίκτυο όμβριων γίνεται σε φρεάτιο υδροσυλλογής όμβριων.

6. Τα απόβλητα και τα ακάθαρτα νερά των βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοστασίων, εργαστηρίων, νοσοκομείων, εκπαιδευτηρίων, πρατηρίων βενζίνης, στάβλων και άλλων ειδικών εγκαταστάσεων αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων μόνο μετά από ειδική άδεια της ΔΕΥΑΡ, που χορηγείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο με τη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Αποχέτευσης και της Υπηρεσίας Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων και εφόσον ο ενδιαφερόμενος:

α) Υποβάλει στη ΔΕΥΑΡ αίτηση συνοδευόμενη από μελέτη προκαταρκτικής επεξεργασίας, από την οποία να προκύπτει ότι τα λύματα καλύπτουν τις απαιτήσεις για να χαρακτηρισθούν ως οικιακά λύματα.

β) Καταβάλει το ποσό, που προβλέπεται κάθε φορά από την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΡ.

7. Τα καθαρά νερά (νερά συμπύκνωσης, ψύξης, ανυψωτικών μηχανημάτων κ.λπ.) των βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοστασίων, εργαστηρίων, νοσοκομείων, εκπαιδευτηρίων, πρατηρίων βενζίνης, στάβλων, και άλλων ειδικών εγκαταστάσεων αποχετεύονται στο δίκτυο όμβριων μετά από ειδική άδεια της ΔΕΥΑΡ, που εκδίδεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου συνοδευόμενη από μελέτη των υπό σύνδεση εγκαταστάσεων.

Σε κάθε περίπτωση, που παρά τις προβλέψεις, μπαίνουν επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες στα δίκτυα αποχέτευσης, όπως από διαρροή δεξαμενών ειδικών υγρών κλπ., οφείλει ο κύριος του ακινήτου να πάρει κάθε μέτρο για την έγκαιρη απομάκρυνσή τους και να ειδοποιήσει αμέσως την ΔΕΥΑΡ. Μέχρι να σταματήσει η εισροή των επικίνδυνων ή βλαβερών ουσιών στο δίκτυο αποχέτευσης, η ΔΕΥΑΡ μπορεί να διακόψει τη σύνδεση του ακινήτου.

Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση, για οποιοδήποτε σκοπό, υγρών από διευθετημένα ή αδιευθέτητα ρέματα ή από αγωγούς όμβριων, χωρίς να υπάρχει «Ειδική Άδεια» της ΔΕΥΑΡ.

Αν διαπιστωθεί ότι γίνεται χρήση χωρίς «Ειδική Άδεια» από τη ΔΕΥΑΡ  εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 του παρόντος Κανονισμού.

1. «Εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων» είναι το σύνολο της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης για την αποχέτευση των ακαθάρτων και όμβριων νερών ενός ακινήτου. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων κατασκευάζεται και συντηρείται με φροντίδα και δαπάνη των κυρίων των ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις (Τεχνικές Οδηγίες Τ.Ε.Ε., Κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων κλπ.). Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης συνδέονται σε ενιαίο αγωγό μέσα στο ακίνητο και από εκεί οδηγούνται στο Φ.Ε.Σ.

Ο κύριος του ακινήτου είναι υποχρεωμένος να διαχωρίζει το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων από το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των όμβριων του ακινήτου και να αποχετεύει χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια ύδατα.

Αν σε ακίνητο εκτός των οικιακών λυμάτων και των όμβριων υδάτων υπάρχουν και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα, ο κύριος του ακινήτου είναι υποχρεωμένος να κατασκευάζει χωριστό εσωτερικό δίκτυο για τα απόβλητα αυτά.

Ο κύριος του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητό του ή αλλού, από έλλειψη μέτρων προστασίας ή κακή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου.

Στάθμη Υπερύψωσης : Η ΔΕΥΑΡ καθορίζει ως στάθμη υπερύψωσης των λυμάτων ενός ακινήτου, τη στάθμη του πεζοδρομίου στο σημείο σύνδεσης του εσωτερικού δικτύου  ακαθάρτων του ακινήτου, με το δίκτυο αποχέτευσης. Όλες οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης των ακινήτων που είναι κάτω από αυτή τη στάθμη πρέπει να προστατεύονται από το ενδεχόμενο αναστροφής των νερών των δικτύων αποχέτευσης. Η Στάθμη υπερύψωσης είναι αυτή που καθορίζει το διαχωρισμό μεταξύ αποχέτευσης των λυμάτων με φυσική ροή βαρύτητας και άντλησης των λυμάτων για ανύψωση της στάθμης. Ο ίδιος διαχωρισμός ισχύει και για την αποχέτευση των όμβριων νερών των ακινήτων.

Το βάθος στο άκρο του κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του ακινήτου, όπου κατασκευάζεται το Φ.Ε.Σ. όπως ορίζεται στο σχέδιο 1 που συνοδεύει τον Κανονισμό, δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 0,70 μ.. Το βάθος του αγωγού αυτού μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο μόνο αν το επιβάλλουν άλλοι κατασκευαστικοί λόγοι και κατά την κρίση της ΔΕΥΑΡ είναι αναγκαίο.

Πριν από τη σύνδεση του ακινήτου, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν με αίτησή τους, από την ΔΕΥΑΡ να πληροφορηθούν το σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί στην περιοχή του ακινήτου και το υψόμετρο της στάθμης σύνδεσης του ακινήτου στη ρυμοτομική γραμμή και τη θέση της διακλάδωσης αν έχει ήδη κατασκευασθεί από την ΔΕΥΑΡ, για να κατασκευάσουν ανάλογα το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.

Στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και με ευθύνη και φροντίδα του ιδιοκτήτη λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας από αναστροφή των ακαθάρτων της στάθμης υπερύψωσης. Η ΔΕΥΑΡ ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς λόγω απόφραξης από οποιαδήποτε αιτία είτε του κεντρικού αγωγού είτε της σύνδεσης προς την ιδιοκτησία. Η εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση αποχέτευσης, πρέπει να είναι στεγανή, χωρίς επιφανειακές υπερχειλίσεις ή απορροή σε όμορες ιδιοκτησίες.

Πριν το τέλος του κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του ακινήτου και οπωσδήποτε πριν το Φ.Ε.Σ., πρέπει να τοποθετείται από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου «γενική οσμοπαγίδα», (μηχανοσίφωνας), ώστε να παρεμποδίζεται η είσοδος αερίων και δυσάρεστων οσμών από το δίκτυο ακαθάρτων στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου. Ο μηχανοσίφωνας αποτελεί μέρος των εσωτερικών εγκαταστάσεων και πρέπει να τοποθετείται και να συντηρείται με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του κυρίου του ακινήτου. Η θέση του πρέπει να είναι κατάλληλη για να μπορούν να τον ελέγχουν, όταν χρειασθεί, τ’ αρμόδια όργανα που έχουν νόμιμα την ευθύνη λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου.

Επίσης όπου απαιτείται, κατά την κρίση της ΔΕΥΑΡ και ανάλογα με το είδος των λυμάτων, η κατασκευή λιποσυλλέκτη – μηχανοσίφωνα, αυτή θα γίνεται πριν το φρεάτιο ελέγχου σύνδεσης απ’ τον ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις της ΔΕΥΑΡ, διακόπτεται η παροχή αποχέτευσης.

2. Απαγορεύεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί στο εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου μετά την σύνδεσή του με τον αγωγό ακαθάρτων. Οι συνδέσεις των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης ενός ακινήτου με τους αντίστοιχους αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου γίνονται απ’ ευθείας χωρίς την μεσολάβηση βόθρων, στεγανών ή μη, των οποίων η κατασκευή απαγορεύεται εν προκειμένω.

3. Σε περίπτωση που σε κάποιο ακίνητο δεν εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους η ΔΕΥΑΡ εκτός από όσα προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να διακόπτει την παροχή του νερού και τη σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό.

1. «Εξωτερική διακλάδωση αποχέτευσης ακαθάρτων ή σύνδεση», είναι η εξωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης για ακάθαρτα νερά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού και περιλαμβάνει:

α)  Το φρεάτιο προσαρμογής ή πεζοδρομίου που αποτελεί το φρεάτιο ελέγχου σύνδεσης (Φ.Ε.Σ.) στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.

β)  Τον αγωγό σύνδεσης κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου (διακλάδωση) που συνδέει το Φ.Ε.Σ. με τον αγωγό του δικτύου ακαθάρτων που περνάει, μπροστά από το ακίνητο.

Ενδεικτικά η διακλάδωση και το Φ.Ε.Σ. και ο τρόπος κατασκευής τους φαίνεται στο σχέδιο 1 που συνοδεύει τον κανονισμό. Η θέση του Φ.Ε.Σ. ορίζεται από τη ΔΕΥΑΡ

Σε εξωτερικές διακλαδώσεις ακαθάρτων υδάτων που δεν είχαν κατασκευασθεί από τις πρώην επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης ή τους πρώην Δήμους η ΔΕΥΑΡ μετά την ισχύ του κανονισμού αυτού, δύναται να κατασκευάσει τα φρεάτια προσαρμογής στις περιπτώσεις που αυτά δεν υπάρχουν και εφόσον δημιουργούνται προβλήματα στην λειτουργία και συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων.

Στις περιπτώσεις, αυτές η δαπάνη κατασκευής των φρεατίων χρεώνεται ή απ’ ευθείας στους κυρίους των ακινήτων ή μέσω των λογαριασμών ύδρευσης εφόσον δεν ανταποκριθούν.

Το βάθος του φρεατίου προσαρμογής (Φ.Ε.Σ.), όπως ορίζεται στο σχέδιο 1 που συνοδεύει τον κανονισμό, είναι περίπου 0.70 μ. Αν το δίκτυο ακαθάρτων είναι αβαθές, επιτρέπεται η κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης σε βάθος μικρότερο από 0.70 μ., αλλά τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση. Η εξωτερική διακλάδωση πρέπει να κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.

Το Φ.Ε.Σ χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της διακλάδωσης και κατασκευάζεται από τη ΔΕΥΑΡ ( εκτός αν έχει ήδη κατασκευασθεί απ’ τον ιδιοκτήτη και εγκριθεί απ’ την ΔΕΥΑΡ) στο καταλληλότερο κατά την κρίση της υπηρεσίας σημείο αμέσως έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου. Για τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, το φρεάτιο αυτό είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων (επεξεργασμένων ή μη) από την ΔΕΥΑΡ και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες

Αν το φρεάτιο δε μπορεί να κατασκευαστεί αμέσως έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και κατά το δυνατό κοντά στη ρυμοτομική γραμμή, σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη που καθορίζεται από την ΔΕΥΑΡ

2. «Εξωτερική διακλάδωση αποχέτευσης όμβριων», είναι το τμήμα του οριστικού δικτύου αποχέτευσης όμβριων για όμβρια νερά, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος Κανονισμού, που περιλαμβάνει:

α)  Το φρεάτιο υδροσυλλογής ή εσχάρα στο οποίο καταλήγουν τα όμβρια νερά

β)  Τον αγωγό σύνδεσης κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου

γ)  Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον αγωγό του δικτύου όμβριων

Ενδεικτικά η εξωτερική διακλάδωση αποχέτευσης όμβριων και ο τρόπος κατασκευής της φαίνεται στο σχέδιο 2 που συνοδεύει τον κανονισμό.

3. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των ακαθάρτων και των όμβριων, κατασκευάζονται από την ΔΕΥΑΡ. Η δαπάνη των εξωτερικών διακλαδώσεων των ακαθάρτων που κατασκευάζει η ΔΕΥΑΡ χρεώνεται στους κυρίους των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος κανονισμού.

4. Κανείς, εκτός από την ΔΕΥΑΡ, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, δε μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της ΔΕΥΑΡ ή των αρμόδιων φορέων.

5. Η επισκευή και η συντήρηση όλων των εξωτερικών διακλαδώσεων όπως και των αγωγών του δικτύου, γίνονται από την ΔΕΥΑΡ με δαπάνες της. Στις περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου, η δαπάνη αν πρόκειται για βλάβη των εξωτερικών διακλαδώσεων χρεώνεται στον υπαίτιο του ακινήτου, και περιλαμβάνεται σε επόμενο λογαριασμό ύδρευσης. Η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί αυτή η δαπάνη. Αν πρόκειται για βλάβη των αγωγών τότε η σχετική δαπάνη χρεώνεται στους υπαίτιους.

6. Αγωγοί και εξωτερικές διακλαδώσεις που έχουν κατασκευαστεί από τρίτους και δεν μπορούν να ενταχθούν στο οριστικό δίκτυο, συντηρούνται από την ΔΕΥΑΡ εφόσον είναι αναγκαία η λειτουργία τους, μέχρι να καταργηθούν με την κατασκευή των οριστικών αγωγών και των εξωτερικών διακλαδώσεων. Η σχετική δαπάνη συντήρησης χρεώνεται στους κυρίους των ακινήτων, αν δεν μπορούν να αποδείξουν ότι η σύνδεση είχε γίνει νόμιμα, με άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε καμιά περίπτωση η αντίστοιχη επέμβαση συντήρησης ή η χρέωση της σχετικής δαπάνης δε σημαίνουν νομιμοποίηση της υπάρχουσας αποχετευτικής κατάστασης.

1. Κάθε σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Όλα τα κτίρια που βρίσκονται μέσα σε ένα οικόπεδο θεωρείται ότι αποτελούν ένα ακίνητο και συνδέονται σε μία σύνδεση. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσοτέρων του ενός ακινήτου στην ίδια σύνδεση.

2. Κατ΄ εξαίρεση από την προηγούμενη παράγραφο και κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΕΥΑΡ επιτρέπεται η σύνδεση σε περισσότερες, από μια, συνδέσεις ακαθάρτων για ένα ακίνητο, όταν :

α) Έχουν κατασκευασθεί εκ των προτέρων από τη ΔΕΥΑΡ περισσότερες από μία διακλαδώσεις μπροστά στο ακίνητο

β) Για πολύ μεγάλα κτίρια

γ) Για ανεξάρτητα κτίρια που βρίσκονται στο ίδιο οικόπεδο, αλλά με τρόπο που να επιτρέπουν τη διαίρεση του οικοπέδου σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες

δ) Για κτίρια που κατασκευάσθηκαν πριν την κατασκευή του οριστικού δικτύου στο δρόμο που γίνεται η σύνδεση

Η ελάχιστη απόσταση των διακλαδώσεων των παραπάνω β, γ και δ περιπτώσεων, εφόσον καταλήγουν στον αγωγό του ίδιου δρόμου, ορίζεται σε 10,00 μ.  Όταν δεν εξασφαλίζονται αυτές οι αποστάσεις, δεν επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων, από μια, εξωτερικών διακλαδώσεων.

3. Αν σ΄ ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά ή άλλα απόβλητα, τότε για κάθε είδος αποχετευομένων υγρών πρέπει να υπάρχει χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν η ΔΕΥΑΡ το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλει την κατασκευή ανάλογων – χωριστών – εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου, έστω και αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις για τις μεταξύ τους αποστάσεις.

4. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους , στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου , σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού, η σύνδεση γίνεται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας.  Αν υπάρχει αγωγός του οριστικού δικτύου στον ένα απ’ τους δυο π.χ. δρόμους, το ακίνητο συνδέεται σε αυτόν, εφ’ όσον ο ιδιοκτήτης απαιτεί την άμεση σύνδεση του ακινήτου του.

1. Οι υπόγειοι ή άλλοι χώροι που το αποχετευόμενο δάπεδο τους βρίσκεται χαμηλότερα από την στάθμη υπερύψωσης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 9 του κανονισμού, δεν επιτρέπεται να αποχετευτούν με φυσική ροή βαρύτητας προς τον οριστικό αγωγό του δρόμου και πρέπει να προβλέπεται μηχανική ανύψωση των νερών (άντληση), με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Οι διαστάσεις της δεξαμενής από την οποία θα αντλούνται τα απόβλητα, είναι τέτοιες ώστε να πραγματοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήματα τέτοια που να μην υπερβαίνουν τις 3 ώρες. Σε καμιά περίπτωση δεν  επιτρέπεται  η τοποθέτηση αντλιών  σε  υφιστάμενους βόθρους  ή σε  αντλιοστάσια  με  ενεργό  όγκο  άντλησης  υπερβολικά  μεγάλο.

2. Για την αποχέτευση τέτοιων χαμηλών χώρων η ΔΕΥΑΡ μπορεί να επιτρέψει, κατ΄ εξαίρεση, την αποχέτευση ολόκληρου ή τμήματος του ακινήτου από γειτονικό οικόπεδο με τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ. 3 του κανονισμού αυτού.

Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο μετά από έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου «ότι δεν θα έχει καμία απαίτηση για αποζημίωση σε περίπτωση που θα προκληθούν ζημιές στο ακίνητό του από πλημμύρες ή οποιοδήποτε άλλη αιτία, και ότι αυτός είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την παραπάνω αιτία σε τρίτους, καθώς επίσης και για την καταβολή των δαπανών που θα χρειασθούν για την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών».

3. Όταν τα εντός του ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων νερών βρίσκονται χαμηλότερα της στάθμης υπερύψωσης, η αποχέτευσή τους με φυσική ροή στο δίκτυο επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ μετά από ειδική άδεια της ΔΕΥΑΡ. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται εκτός από την προαναφερόμενη άδεια και η εσωτερική εγκατάσταση της αποχέτευσης να είναι εφοδιασμένη με αυτόματη δικλείδα ασφαλείας και με υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα.

Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερώς επισκέψιμες και να συντηρούνται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραμένει ως ο μόνος υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους, η δε ΔΕΥΑΡ διατηρεί το δικαίωμα πάντοτε να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί απαραίτητο.

4. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και στις ήδη συνδεδεμένα με οποιοδήποτε τρόπο με το δίκτυο ακίνητα πριν την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, εφόσον τους υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ.

5. Για οικόπεδα ή αυλές ή και τα τμήματά τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέματα τα οποία έχουν ανώτατη στάθμη πλημμυρών ψηλότερη από αυτά απαγορεύεται η αποχέτευση των όμβριων απ’ ευθείας στο ρέμα.

6. Η απορροή των όμβριων νερών που προέρχονται από το εσωτερικό δίκτυο όμβριων των ακινήτων γίνεται με φυσική ροή βαρύτητας για τα όμβρια που προέρχονται από τους χώρους που βρίσκονται πάνω από τη στάθμη υπερύψωσης ή με μηχανική ανύψωση των όμβριων νερών (άντληση) για τα όμβρια που προέρχονται από τους χώρους που βρίσκονται χαμηλότερα από τη στάθμη υπερύψωσης, με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη.

7. Η σωλήνωση κατάθλιψης της αντλίας πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο, ώστε ο πυθμένας της απόληξής της να βρίσκεται υψηλότερα από τη Στάθμη Υπερύψωσης.

1. Μετά τη σύνδεση των ακινήτων με αγωγούς αποχέτευσης του οριστικού δικτύου οφείλουν οι κύριοι των ακινήτων να κατεδαφίσουν και να αχρηστεύσουν, με φροντίδα και δαπάνη τους, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης, όπως βόθρους ακαθάρτων και όμβριων υδάτων, παλιές σωληνώσεις αποχέτευσης προς αγωγούς που καταργήθηκαν κλπ., μέσα σε προθεσμία που τάσσει η ΔΕΥΑΡ, η οποία στη συνέχεια κάνει τον σχετικό έλεγχο. Σε περίπτωση που ο κύριος του ακινήτου δεν εφαρμόσει τα ανωτέρω, η ΔΕΥΑΡ θα διακόπτει πρώτα την παροχή του νερού και στη συνέχεια τη σύνδεση του ακινήτου με τον αγωγό αποχέτευσης.

2. Για ν’ αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι, πρέπει να εκκενωθούν τελείως και το περιεχόμενό τους να οδηγηθεί για επεξεργασία στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας βοθρολυμάτων. Μετά το άδειασμα, οι βόθροι πρέπει να γεμίσουν με καθαρά, κατάλληλα υλικά. Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.

1. Ο έλεγχος των συνδέσεων γίνεται από την ΔΕΥΑΡ με αυτοψία, ακόμα και μέσα στις ιδιοκτησίες κάθε κατηγορίας. Αν χρειάζεται γίνονται και εκσκαφές, καθαιρέσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύεται στον κύριο του ακινήτου κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία, για την ασφαλή και καλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.

2. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίων ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, σε μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και σε άλλα κτίρια ή υπαίθριες εγκαταστάσεις, αν η ΔΕΥΑΡ κρίνει ότι χρειάζονται.

3. Η ΔΕΥΑΡ μπορεί να ελέγχει και την εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης. Αν χρειάζεται ενημερώνει και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες για τα αποτελέσματα του ελέγχου. Δεν χρειάζεται πρόσκληση ή ειδοποίηση του κυρίου του ακινήτου αν πρόκειται για έλεγχο λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης ή της τήρησης των όρων του παρόντος Κανονισμού.

4. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του ακινήτου διότι ο κύριος του ακινήτου δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων της ΔΕΥΑΡ, ορίζεται προθεσμία για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες αυτές και να κάνει τις συμπληρωματικές εργασίες που θα του υποδείξει η Υπηρεσία και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 του παρόντος Κανονισμού. Αν και πάλι δεν συμμορφωθεί τότε η ΔΕΥΑΡ διακόπτει τη σύνδεση ή την παροχή του νερού ολοκλήρου του ακινήτου αν η παράβαση αφορά ολόκληρο το ακίνητο ή διακόπτει την παροχή του νερού στα τμήματα του ακινήτου που αφορούν στον ιδιοκτήτη που έχει κάνει την παράβαση. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ή οι έχοντες τη νομή ενός ακινήτου ότι είναι συνυπεύθυνοι για τη σωστή λειτουργία ολοκλήρου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσής τους και πρέπει να απαιτούν από όλους τους συνιδιοκτήτες τη συμμόρφωσή τους στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

5. Ζημιές που προκαλούνται από οποιονδήποτε στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από την ΔΕΥΑΡ και η δαπάνη χρεώνεται σ’ αυτόν που προξένησε τη ζημιά.

1. Ο έλεγχος του τρόπου αποχέτευσης ενός ακινήτου συνίσταται στον έλεγχο τήρησης των όρων του κανονισμού, ήτοι ενδεικτικά στον έλεγχο τήρησης των όρων όσο αφορά τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας των εσωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων του ακινήτου (άρθρο 9 του κανονισμού), τα αποχετευόμενα υγρά του ακινήτου (άρθρο 7 του κανονισμού), τις υποχρεώσεις του κυρίου του ακινήτου για την σύνδεση των εσωτερικών δικτύων του ακινήτου με τους αντίστοιχους αγωγούς του οριστικού δικτύου αποχέτευσης κ.τ.λ.

2. Ο έλεγχος του τρόπου αποχέτευσης ενός ακινήτου έχει σκοπό την εξασφάλιση της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης και των έργων των κέντρων βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων και διενεργείται από την ΔΕΥΑΡ ως αρμόδιος φορέας για τη λειτουργία και συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων και των αγωγών στους οποίους αποχετεύεται άμεσα ή έμμεσα το ακίνητο.

3. Η δαπάνη για τον ανωτέρω έλεγχο του τρόπου αποχέτευσης ενός ακινήτου χρεώνεται από την ΔΕΥΑΡ στον κύριο του ακινήτου, εφόσον από τον έλεγχο προκύψει ότι ο κύριος του ακινήτου δεν τήρησε διατάξεις του κανονισμού.

Η χρέωση της δαπάνης αυτής γίνεται από την ΔΕΥΑΡ απ’ ευθείας στον κύριο του ακινήτου. Αν ο κύριος του ακινήτου δεν ανταποκριθεί η υπόψη χρέωση δύναται να περιληφθεί σε επόμενο λογαριασμό ύδρευσης.

4. Ο έλεγχος του τρόπου αποχέτευσης ενός ακινήτου γίνεται υποχρεωτικά στις παρακάτω δύο περιπτώσεις:

α.  Όταν υπάρχουν ενδείξεις για τη μη τήρηση από τον κύριο του ακινήτου διατάξεων του κανονισμού.

β.  Όταν πρέπει να ελεγχθεί η ακρίβεια της υποβληθείσας έγγραφης δήλωσης του κυρίου του ακινήτου για τον τρόπο αποχέτευσης του ακινήτου. (παράγραφο 1, του άρθρου 29 του ν. 1069/1980).

5. Ο έλεγχος του τρόπου αποχέτευσης ενός ακινήτου από την ΔΕΥΑΡ, γίνεται κατά κανόνα με αυτοψία εντός του ακινήτου σε οποιαδήποτε κατηγορία και αν υπάγεται το ακίνητο αυτό.

Αν η ΔΕΥΑΡ κρίνει απαραίτητη την εξακρίβωση στοιχείων, δύναται αφ’ ενός να προβεί στην λήψη δειγμάτων για χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται, και αφ’ ετέρου να ζητήσει από τον κύριο του ακινήτου να προβεί με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του στις αναγκαίες εκσκαφές και αποκαλύψεις, εν μέρει ή εν όλω, των εσωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων του ακινήτου του.

Αν επίσης κριθεί απαραίτητο, η ΔΕΥΑΡ που διενεργεί τον έλεγχο ενημερώνει και τις υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες για τις διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου.

Η δαπάνη για τη λήψη δειγμάτων και τις χημικές αναλύσεις χρεώνεται στον κύριο του ακινήτου, όπως και οι υπόλοιπες δαπάνες ελέγχου του τρόπου αποχέτευσης του ακινήτου (παράγραφος 3)

6. Αν από τον έλεγχο των προηγουμένων παραγράφων 1, 2, 4 και 5, του παρόντος άρθρου ή από οποιοδήποτε άλλο τρόπο, διαπιστωθεί παράνομη ή λαθραία σύνδεση όμβριων ή ακαθάρτων υδάτων ή υγρών αποβλήτων ενός ακινήτου στο δίκτυο αποχέτευσης ή αν διαπιστωθεί η εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου χωρίς την άδεια του αρμόδιου φορέα, με σκοπό την παράνομη ή λαθραία σύνδεση όμβριων ή ακαθάρτων υδάτων ή υγρών αποβλήτων ενός ακινήτου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1 και όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

7. Αν κατά τον έλεγχο του τρόπου αποχέτευσης ενός ακινήτου διαπιστωθεί η μη τήρηση διατάξεων του Κανονισμού, υποδεικνύεται εγγράφως από την ΔΕΥΑΡ στον κύριο του ακινήτου να εκτελέσει εντός τακτής προθεσμίας, με φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη του, κάθε αναγκαία συμπληρωματική ή τροποποιητική εργασία επί των εσωτερικών δικτύων και εγκαταστάσεων του ακινήτου με σκοπό τη σωστή και ασφαλή λειτουργία και χρήση της εξωτερικής διακλάδωσης και των αγωγών στους οποίους άμεσα ή έμμεσα αποχετεύεται το ακίνητο.

8. Αν ο κύριος του ακινήτου δεν υποβάλλει στην ΔΕΥΑΡ την οριζόμενη από την παράγραφο 1, του άρθρου 29 του Ν. 1069/1980, έγγραφη δήλωση για τον τρόπο αποχέτευσης του ακινήτου του ή αν δεν την υποβάλλει εντός της ταχθείσας προθεσμίας ή αν αρνηθεί ή εμποδίσει τα όργανα της ΔΕΥΑΡ να προβούν στον σχετικό έλεγχο του τρόπου αποχέτευσης του ακινήτου του, τότε εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του Ν. 1069/1980.

9. Αν ο κύριος του ακινήτου μετά τον έλεγχο του τρόπου αποχέτευσης του ακινήτου του και την έγγραφη υπόδειξη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, δεν έχει συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών, από την ημερομηνία της έγγραφης υπόδειξης της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού ή αν δεν συμμορφώθηκε με διατάξεις του κανονισμού αυτού, ήτοι ενδεικτικά, αν δεν έχει κατασκευάσει και διαχωρίσει τα εσωτερικά δίκτυα του ακινήτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 ή αν διοχετεύει στους αγωγούς αποχέτευσης, άμεσα ή έμμεσα ουσίες που δεν επιτρέπονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 και 7 του Κανονισμού ή αν δεν έχει αχρηστεύσει τις παλαιές εγκαταστάσεις αποχέτευσης του ακινήτου κ.τ.λ., η ΔΕΥΑΡ είτε εκτελεί τις απαιτούμενες συμπληρωματικές ή τροποποιητικές εργασίες με δικά του συνεργεία, (εφόσον πρόκειται για εργασίες εκτός από την ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου) για λογαριασμό του κυρίου του ακινήτου και του χρεώνει την σχετική δαπάνη, ή του επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% για κάθε μήνα καθυστέρησης μετά την ημερομηνία λήξης της ταχθείσας ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Αν ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφωθεί εντός συνολικής προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία λήξης της ταχθείσας προθεσμίας συμμόρφωσης, η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να προβεί στην διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου μέχρι την ημερομηνία συμμόρφωσης του κυρίου του ακινήτου με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Η ημερομηνία συμμόρφωσης αναφέρεται σε έγγραφο του αρμόδιου φορέα.

Το ποσό του ανωτέρω προστίμου ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος Κανονισμού.

Η δαπάνη των συμπληρωματικών ή τροποποιητικών εργασιών που εκτελεί η ΔΕΥΑΡ για λογαριασμό του κυρίου του ακινήτου καθώς και τα ποσά του προστίμου και των προσαυξήσεων δύναται να περιλαμβάνονται σε επόμενο λογαριασμό ύδρευσης ή να χρεώνονται απ’ ευθείας στον κύριο του ακινήτου.

10. Σε κάθε περίπτωση που παρά την απαγόρευση, εισρέουν στο δίκτυο αποχέτευσης ή τα ρέματα επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες, όπως από διαρροή δεξαμενών ειδικών υγρών κλπ. ή εφόσον συνδέονται στο δίκτυο όμβριων ακάθαρτα, οφείλει ο κύριος του ακινήτου να πάρει κάθε μέτρο για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους. Μέχρι να σταματήσει η εισροή των επικίνδυνων ή βλαβερών ουσιών στο δίκτυο αποχέτευσης ή τα ρέματα ή η διοχέτευση των ακαθάρτων στο δίκτυο όμβριων, η ΔΕΥΑΡ μπορεί να διακόψει την σύνδεση του ακινήτου.

11. Οι ανάδοχοι κατασκευής έργων του δημοσίου και των οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οφείλουν πριν από κάθε έναρξη εργασιών να ζητούν με αίτησή τους από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ πληροφορίες και σχέδια των δικτύων αποχέτευσης, ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενες βλάβες σε αυτά.

12. Αν οι ως άνω ανάδοχοι έργων ή τρίτοι επέμβουν ακούσια ή εκούσια στα πάσης φύσεως ή κατηγορίας έργα αποχέτευσης ή στα άλλα στοιχεία των συστημάτων αποχέτευσης ή στα πάσης φύσεως έργα που ευρίσκονται εν εκτελέσει, διώκονται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Αν από την επέμβαση αυτή προκληθεί βλάβη στα ως άνω έργα ή συστήματα αποχέτευσης, η βλάβη αποκαθίσταται μόνο από συνεργεία της ΔΕΥΑΡ και η σχετική δαπάνη χρεώνεται απολογιστικά από τον αρμόδιο φορέα αποχέτευσης σε εκείνους που προξένησαν τη βλάβη. Κατ’ εξαίρεση, η ΔΕΥΑΡ δύναται να εγκρίνει την εκτέλεση των απαιτουμένων εργασιών αποκατάστασης από τον υπαίτιο ανάδοχο έργου δημοσίου ή έργου κοινής ωφέλειας, με την προϋπόθεση της παρακολούθησης (ή επίβλεψης) των σχετικών εργασιών από την ΔΕΥΑΡ. Παρόμοια, αν κύριοι ακινήτων λόγω μη τήρησης διατάξεων του κανονισμού κατά την αποχέτευση του ακινήτου τους (όπως π.χ. των διατάξεων του άρθρου 7 «περί αποχετευομένων υγρών»), προξενήσουν βλάβη ακούσια ή εκούσια στα ως άνω έργα ή συστήματα αποχέτευσης (εξωτερικές διακλαδώσεις, αγωγούς, ρεύματα, κ.τ.λ.), στα οποία άμεσα ή έμμεσα αποχετεύεται το ακίνητό τους, η βλάβη αποκαθίσταται μόνο από συνεργεία της ΔΕΥΑΡ και η σχετική δαπάνη χρεώνεται απολογιστικά σε εκείνους που προξένησαν τη βλάβη.

Σε καμία περίπτωση η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου 12 δεν απαλλάσσει τους υπαιτίους βλαβών στα έργα ή συστήματα αποχέτευσης από τις υπόλοιπες κυρώσεις του παρόντος άρθρου, όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις επιβολής τους.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται ή δεν είναι δυνατή η αποχέτευση των διαφόρων υγρών σε αγωγούς τότε όλα τα ακάθαρτα υγρά και τα προϊόντα αποχωρητηρίων, πρέπει να συγκεντρώνονται όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η ΔΕΥΑΡ μετά από έγκριση και της αρμόδιας υπηρεσίας μπορεί να επιτρέψει ή και να επιβάλει την σύνδεση των βρόχινων νερών του ακινήτου στην κοίτη φυσικών ή τεχνικών ρεμάτων με κατάλληλη κατασκευή.

Με την απόφαση της ΔΕΥΑΡ τάσσονται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση οι σχετικοί όροι. Με τον παραπάνω τρόπο επιτρέπεται η αποχέτευση εκτός των βρόχινων και των καθαρών νερών που προέρχονται απ’ την αποστράγγιση του υπεδάφους.

1. Δίκτυο αποχέτευσης που κατασκευάζεται από άλλους ΟΤΑ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες μετά την ισχύ του Κανονισμού αυτού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις ίδιες συνθήκες όπως και το οριστικό δίκτυο, εντάσσεται σ’ αυτό μόνο μετά την παραλαβή του από την ΔΕΥΑΡ. Για την παραλαβή αυτή, είναι απαραίτητα:

α) Σχέδια (οριζοντιογραφίες, μηκοτομές, λεπτομέρειες) σε ηλεκτρονική μορφή, με τα κατασκευαστικά στοιχεία των αγωγών, φρεατίων, διακλαδώσεων και λοιπών αποχετευτικών έργων. Απαραίτητα κατασκευαστικά στοιχεία που πρέπει να δίνονται από τα παραπάνω σχέδια είναι τουλάχιστον:

ι) Για τους αγωγούς, η διατομή και η κλίση κάθε τμήματος αγωγού από φρεάτιο σε φρεάτιο.

ιι) Για τα φρεάτια, οι εξαρτήσεις τους από σταθερά σημεία και τα απόλυτα υψόμετρα ροής και εδάφους.

ιιι) Για τις εξωτερικές διακλαδώσεις, η θέση τους, με εξάρτηση απ’ το αριστερό ή δεξιό όριο του ακινήτου που εξυπηρετούν ή άλλων σταθερών σημείων και το βάθος τους από τη στάθμη του πεζοδρομίου στη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου.

Τα σχέδια πρέπει να είναι θεωρημένα από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία που κατασκεύασε τα έργα.

β) Βεβαίωση της ίδιας τεχνικής υπηρεσίας ότι  εφαρμόσθηκε η εγκεκριμένη μελέτη και οι εγκεκριμένες προδιαγραφές κατά την κατασκευή των υπόψη αποχετευτικών έργων και

γ)  Αντίγραφα των πιστοποιητικών ελέγχου των χρησιμοποιηθέντων υλικών (σωλήνων κλπ.).

2. Για το δίκτυο που έχει κατασκευαστεί πριν από την ισχύ του Ν.1069/80 και δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει η παραλαβή του σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 1, όπως και για αγωγούς που τυχόν κατασκευάστηκαν από ιδιώτες, θα γίνει έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ για τα κατασκευαστικά τους στοιχεία, την ποιότητα της κατασκευής τους και την καλή τους λειτουργία. Στη συνέχεια τα στοιχεία του ελέγχου αυτού αξιολογούνται από την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΥΑΡ  και προτείνεται η ένταξη ή όχι των αγωγών αυτών στο οριστικό δίκτυο, για την οποία αποφασίζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.

3. Για το δίκτυο που κατασκευάστηκε από άλλους ΟΤΑ ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες μετά την ισχύ του Ν.1069/80 και πριν από την ισχύ του Κανονισμού αυτού για να γίνει η παραλαβή και η ένταξή του στο οριστικό δίκτυο, πρέπει να χορηγηθούν στην ΔΕΥΑΡ τα κατασκευαστικά του στοιχεία σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου (1). Στη συνέχεια οι υπηρεσίες της ΔΕΥΑΡ θα ελέγξουν την ποιότητα της κατασκευής και την καλή λειτουργία, σύμφωνα με τη παράγρ.2 και θα προτείνουν την ένταξή του ή όχι στο δίκτυο για την οποία και πάλι, θα αποφασίσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.

1. Πριν από τη σύνδεση του ακινήτου, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ζητήσουν με αίτησή τους, από την ΔΕΥΑΡ να πληροφορηθούν το σύστημα αποχέτευσης που λειτουργεί στην περιοχή του ακινήτου και το υψόμετρο της στάθμης σύνδεσης του ακινήτου στη ρυμοτομική γραμμή και τη θέση του αγωγού σύνδεσης αν έχει ήδη κατασκευασθεί από την ΔΕΥΑΡ, για να κατασκευάσουν ανάλογα το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.

2. Για τη χορήγηση της άδειας σύνδεσης από τη ΔΕΥΑΡ πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα τους ζητηθεί κατά περίπτωση. Για οικοδομές με χωριστές κυριότητες σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου (πολυκατοικίες), η αίτηση υποβάλλεται από ένα εκπρόσωπο των ιδιοκτητών. Στις περιπτώσεις αυτές ανεξάρτητα αν είναι ένας ο ιδιοκτήτης της κάθε χωριστής κυριότητας τα δικαιολογητικά που κατατίθενται θα συνοδεύονται με πίνακα με τα ονόματα των ιδιοκτητών, τους υδρομετρητές τους και τη μικτή επιφάνεια του τμήματος του ακινήτου που τους ανήκει. Με βάση τον πίνακα αυτό επιμερίζεται από τη ΔΕΥΑΡ η δαπάνη σύνδεσης.

3. Τα έντυπα που συμπληρώνουν οι ιδιοκτήτες και τα δικαιολογητικά καθορίζονται από την Υπηρεσία Αποχέτευσης. Αυτά μπορεί η αρμόδια Υπηρεσία να τα τροποποιεί ανάλογα με τις εξελίξεις της τεχνολογίας ή την τιμολογιακή πολιτική της Επιχείρησης οποτεδήποτε αυτό απαιτείται.

4. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκομεία, κέντρα πυρηνικών ερευνών, γκαράζ, στάβλους, κλπ., καθορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

5. Η ΔΕΥΑΡ μπορεί να δώσει άδεια για τη σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων σε ακίνητα τα οποία δεν δύνανται να υδροδοτηθούν εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά από τη ΔΕΥΑΡ, (ακίνητα δηλαδή που υδροδοτούνται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από ιδιωτικά συστήματα ύδρευσης ή δίκτυα ύδρευσης άλλων φορέων και ακίνητα που υδροδοτούνται εν μέρει από τη ΔΕΥΑΡ και εν μέρει από ιδιωτικά συστήματα ύδρευσης ή δίκτυα ύδρευσης άλλων φορέων).

 • Για την σύνδεση ακινήτων της άνω κατηγορίας, απαιτείται έγκριση του Δ.Σ. της Επιχείρησης. Το Δ.Σ. της Επιχείρησης, μπορεί να εκχωρήσει μέχρι ανακλήσεως το δικαίωμα αυτό στον Γενικό Διευθυντή .
 • Η έγκριση χορηγείται μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Αποχέτευσης, στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι οικονομικοί όροι, οι γενικοί και οι τυχόν ειδικοί όροι σύνδεσης.
 • Το τέλος σύνδεσης και η δαπάνη διακλάδωσης υπολογίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα υπόλοιπα ακίνητα.
 • Ο τρόπος υπολογισμού του τέλους χρήσης υπονόμου καθορίζεται στο άρθρο 22 του παρόντος Κανονισμού.

6. Μετά την κατασκευή της σύνδεσης ενός ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και την εκκαθάριση των οικονομικών απαιτήσεων της Επιχείρησης, χορηγείται «Άδεια Σύνδεσης», στην οποία αναγράφονται οι γενικοί και οι τυχόν ειδικοί όροι χορήγησής της.

7. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν εγγράφως στη ΔΕΥΑΡ οποιαδήποτε αλλαγή στο ακίνητο τους ως προς την ιδιοκτησία, το εμβαδόν ή τη χρήση του.

8. Οι επεκτάσεις του δικτύου αποχέτευσης για τη σύνδεση οικοδομών εντός πλήρως υλοποιημένου σχεδίου πόλης, κατασκευάζονται από τη ΔΕΥΑΡ χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη για το κόστος επέκτασης. Σε έκτακτες περιπτώσεις και μετά από αίτηση του/των ενδιαφερομένου/νων το Δ.Σ. της επιχείρησης δύναται να εγκρίνει επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης με επίβλεψη της ΔΕΥΑΡ και με ευθύνη και επιβάρυνση του/των ενδιαφερομένου/νων, σύμφωνα με τεχνική μελέτη που θα συνταχθεί από τη ΔΕΥΑΡ. Μετά την εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται παραλαβή από την Διεύθυνση Δικτύων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες μόνο το ποσό που αντιστοιχεί με το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υπολογιζόμενη με το εκάστοτε ισχύον ποσοστό έκπτωσης για τις περιπτώσεις που το ποσό καταβάλλεται τοις μετρητοίς. Η έκπτωση θα ισχύει και όταν καταβάλλεται το ποσό σε δόσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΡ, οι οποίες δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις. Η επέκταση με την ολοκλήρωσή της περιέρχεται στην κυριότητα της ΔΕΥΑΡ.

9. Επεκτάσεις του δικτύου αποχέτευσης για τη σύνδεση οικοδομών εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίου οικισμού, θα κατασκευάζονται σε έκτακτες περιπτώσεις μετά από αίτηση του/των ενδιαφερομένου/νων και μόνο για περιπτώσεις που το ακίνητο υδρεύεται εξολοκλήρου από τη ΔΕΥΑΡ, μετά από απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης και εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας αποχέτευσης. Η επέκταση θα γίνεται με επίβλεψη της ΔΕΥΑΡ και με ευθύνη και επιβάρυνση του ιδιοκτήτη/ων σύμφωνα με τεχνική μελέτη που θα συνταχθεί από τη ΔΕΥΑΡ. Μετά την εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται παραλαβή από την Διεύθυνση Δικτύων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες μόνο το ποσό που αντιστοιχεί με το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων με το εκάστοτε ισχύον ποσοστό έκπτωσης για τις περιπτώσεις που το ποσό καταβάλλεται τοις μετρητοίς. Η έκπτωση θα ισχύει και όταν καταβάλλεται το ποσό σε δόσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα στην τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΡ, οι οποίες δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις. Η επέκταση με την ολοκλήρωσή της περιέρχεται στην κυριότητα της ΔΕΥΑΡ.

1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται ή δύνανται να συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, πρέπει να καταβάλουν στη ΔΕΥΑΡ, τη δαπάνη σύνδεσης (διακλάδωσης) και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

2. Δαπάνη σύνδεσης (διακλάδωσης) με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, είναι η αποζημίωση της ΔΕΥΑΡ για την κατασκευή της διακλάδωσης, ενώ τέλος σύνδεσης είναι η αποζημίωση της ΔΕΥΑΡ για τη κατασκευή των αναγκαίων υποδομών παροχής της υπηρεσίας αποχέτευσης.

3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται οι τιμές, με βάση τις οποίες υπολογίζεται η δαπάνη διακλάδωσης και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

4. Η δαπάνη σύνδεσης (διακλάδωσης) με το δίκτυο αποχέτευσης, καταβάλλεται εφ’ άπαξ πριν την κατασκευή της διακλάδωσης.

5. Το τέλος σύνδεσης ακινήτου ή τμήματός του με το δίκτυο αποχέτευσης, καταβάλλεται επίσης εφ’ άπαξ, πριν τη σύνδεση της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης αποχέτευσης του, με την διακλάδωση αποχέτευσης. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, εναλλακτικά μπορεί να καθορίσει την καταβολή του τέλους σύνδεσης σε δόσεις κατά κατηγορίες ακινήτων ή ανάλογα με το ύψος του ποσού. Επίσης το Δ.Σ. με απόφασή του, μπορεί να καθορίσει ποσοστό έκπτωσης για τις περιπτώσεις που το ποσό καταβάλλεται τοις μετρητοίς.

Για τη σύνδεση ακινήτου, στο δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ οικειοθελώς ή μετά από πρόσκληση της υπηρεσίας, ο κύριος του ακινήτου πρέπει να πληρώσει αμέσως τη δαπάνη σύνδεσης (διακλάδωσης). Η δαπάνη σύνδεσης αφορά στην πλήρη κατασκευή του αγωγού διακλάδωσης και του Φ.Ε.Σ. Η δαπάνη διακλάδωσης είναι ανταποδοτικό τέλος και προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά την ισχύ του Ν.1069/80 (άρθρο 15 του Ν. 1069/1980, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του Ν.2307/1995) και καταβάλλεται από κάθε ακίνητο ακόμη και αν έχει εκ των προτέρων κατασκευασθεί από τη ΔΕΥΑΡ, ή για την εξυπηρέτηση άλλου ακινήτου ή λόγω έργων αναπλάσεων.

Υπολογίζεται γενικώς για όλα τα ακίνητα, ως το γινόμενο του ημίσεως του μέσου πλάτους της οδού και της κατά το τρέχον μέτρο μέσης τιμής δαπάνης διακλάδωσης. Ως ελάχιστο ποσό για την δαπάνη διακλάδωσης καθορίζεται, η δαπάνη που αντιστοιχεί στην κατασκευή διακλάδωσης σε δρόμο με μέσο πλάτος 4,00 μέτρα. Η μέση τιμή ανά τρέχον μέτρο διακλάδωσης, καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.

Στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, εγκρίνεται η σύνδεση ενός ακινήτου σε αγωγό αποχέτευσης ακαθάρτων διερχόμενο από οδό που δεν είναι σε επαφή με το ακίνητο, ή δεν υπάρχει διαμορφωμένη οδός, ή υπάρχει προσωρινή διάνοιξη δρόμου, ή εν πάση περιπτώσει δεν εντάσσεται στα προηγούμενα, τότε η δαπάνη διακλάδωσης υπολογίζεται για όλες τις κατηγορίες ακινήτων, ως το γινόμενο του πραγματικού μήκους διακλάδωσης επί τη μέση τιμή δαπάνης διακλάδωσης ανά τρέχον μέτρο. Το πραγματικό μήκος διακλάδωσης, είναι το πραγματικό μήκος της κατασκευής και προϋπολογίζεται μετά από αυτοψία της Υπηρεσίας Αποχέτευσης.

Μέσο πλάτος οδού: Ο υπολογισμός του μέσου πλάτους οδού, γίνεται ως εξής:

α)  Το μέσο πλάτος οδού καθορίζεται ως η μέση απόσταση των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.) που προσδιορίζουν τα όρια της οδού από την οποία διέρχεται το δίκτυο που συνδέεται το ακίνητο, στρογγυλοποιημένη προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

β)  Σε οδούς με διαφορετικά πλάτη κατά τμήματα μπορούν να καθοριστούν περισσότερα από ένα μέσα πλάτη οδού.

γ)  Στις περιπτώσεις που υπάρχει οριστικό δίκτυο αλλά δεν έχει εφαρμοστεί το ρυμοτομικό σχέδιο για τη διαμόρφωση των ορίων της οδού, το μέσο πλάτος οδού υπολογίζεται από το χάρτη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

δ)  Όταν το ακίνητο βρίσκεται σε πλατεία ή σε χώρο γενικά που δεν μπορεί να υπολογισθεί το μέσο πλάτος της οδού, τότε η δαπάνη διακλάδωσης υπολογίζεται σύμφωνα με την πραγματική απόσταση της ρυμοτομικής γραμμής του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ.) του ακινήτου από το διερχόμενο δίκτυο, στρογγυλοποιημένη προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό και με ελάχιστη απόσταση τα 4,00 μέτρα.

Για τη σύνδεση του ακινήτου, σε δίκτυο αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΡ οικειοθελώς ή μετά από πρόσκληση της υπηρεσίας, ο κύριος του ακινήτου πρέπει να πληρώσει αμέσως το δικαίωμα ή τέλος σύνδεσης, δηλαδή ποσό ίσο με την κατά τετραγωνικό μέτρο συμβατικής τιμής του ακινήτου, που πολλαπλασιάζεται με το σύνολο της προσμετρούμενης επιφάνειας δηλαδή:

προσμετρούμενη επιφάνεια ακινήτου  x  συμβατική τιμή ακινήτου ανά μ2

Η μέση συμβατική τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο του ακινήτου καθορίζεται κατά κατηγορίες  ακινήτων αναλόγως προς τη χρήση τους, κάθε χρόνο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.

Το χρηματικό ποσό χρεώνεται εφ’ άπαξ από τη ΔΕΥΑΡ σε κάθε ακίνητο που συνδέεται στο οριστικό δίκτυο ακαθάρτων και αφορά μόνον το συγκεκριμένο ακίνητο και όχι το επόμενο που θα κατασκευασθεί σε αντικατάστασή του. Επιστροφή ποσού που αφορά στο τέλος σύνδεσης λόγω μεταγενέστερων τροποποιήσεων στη χρήση ή το εμβαδόν του ακινήτου ή λόγω αλλαγής της τιμολογιακής πολιτικής δεν γίνεται σε καμία περίπτωση.

Κατηγορίες ακινήτων: Τα ακίνητα κατατάσσονται από την Υπηρεσία σε κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση τους σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Κατηγορία ακινήτου Χρήση ακινήτου
Α Κατοικίες – γραφεία – καταστήματα – αποθήκες
Β Ξενοδοχειακά καταλύματα
Γ Βιοτεχνικά – Βιομηχανικά κτίρια
Δ Δημόσια και δημοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
Ε Δημόσια και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα
ΣΤ Δημοτικά ακίνητα (πλην εκπαιδευτικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων) – Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Ζ Ακίνητα Δημοσίου (πλην εκπαιδευτικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων)

Στις περιπτώσεις ακινήτων που η χρήση τους δεν είναι αμιγής σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα αλλά συνυπάρχουν μέσα στο ίδιο ακίνητο διαφορετικές κατηγορίες χρήσεων, τότε το ακίνητο κατατάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορία, υπολογίζοντας χωριστά το τέλος σύνδεσης για κάθε τμήμα του ανάλογα με την κατηγορία που κατατάχθηκε και σύμφωνα με την ισχύουσα συμβατική τιμή ανά κατηγορία. Ακίνητα με δραστηριότητες ή χρήσεις που δεν προβλέπονται στον παραπάνω πίνακα εντάσσονται στην κατηγορία Α.

Προσμετρούμενη επιφάνεια: Για τον υπολογισμό της προσμετρούμενης επιφάνειας του ακινήτου κατά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Στην προσμετρούμενη επιφάνεια περιλαμβάνονται αθροιζόμενες όλες οι κτισμένες επιφάνειες του ακινήτου όλων των ορόφων ανεξάρτητα από τη χρήση τους ή αν υδρεύονται.

β) Στην προσμετρούμενη επιφάνεια περιλαμβάνονται οι επιφάνειες του κλιμακοστάσιου σε όλους τους ορόφους και τα μη αποπερατωμένα τμήματα του ακινήτου. Ως όροφοι θεωρούνται άσχετα αν διαθέτουν ή όχι υδραυλικές εγκαταστάσεις τα υπόγεια και τα πατάρια ή οι ανοικτοί εξώστες εντός αιθουσών .

γ)  Στην προσμετρούμενη επιφάνεια δεν περιλαμβάνονται οι κλειστοί ή ανοικτοί ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης ή χώροι στάθμευσης για την εξυπηρέτηση των χρηστών του κτιρίου εφόσον δεν ενοικιάζονται, ανεξάρτητα από τον όροφο που βρίσκονται, όταν επικοινωνούν με το υπόλοιπο ακίνητο μόνο μέσω του κοινόχρηστου κλιμακοστασίου και δεν υπάρχει ανάγκη αποχέτευσής τους. Στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη αποχέτευσης του χώρου στάθμευσης ή επικοινωνεί άμεσα μέσω εσωτερικού ανοίγματος με τμήμα του ακινήτου που αποτελεί χώρο κυρίας χρήσεως τότε υπολογίζεται και αυτό στην προσμετρούμενη επιφάνεια. Η Υπηρεσία αποφασίζει χωριστά για κάθε χώρο στάθμευσης του ακινήτου και εξαιρεί κατά περίπτωση.

δ) Η προσμετρούμενη επιφάνεια κτιρίων στάθμευσης περιλαμβάνει τις επιφάνειες του κλιμακοστάσιου σε όλους τους ορόφους, τους χώρους γραφείων, αποθηκών και αποχωρητηρίων, στις οποίες προστίθεται και ποσοστό 20% των επιφανειών που αφορούν σε όλες τις θέσεις στάθμευσης.

ε) Στην προσμετρούμενη επιφάνεια δεν περιλαμβάνονται οι ανοικτοί ισόγειοι χώροι με υποστυλώματα, (ΠΙΛΟΤΗ) κατά το ΓΟΚ, καθώς και οι ανοικτές βεράντες.

στ) Στην προσμετρούμενη επιφάνεια δεν περιλαμβάνονται κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη υπόγεια ή ενιαία τμήματα υπογείων που πληρούν ταυτόχρονα τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι χαρακτηρισμένα ως βοηθητικοί χώροι του ακινήτου και όχι ως χώροι κυρίας χρήσεως
 • Δεν έχει γίνει αλλαγή στη χρήση τους και δεν εκμεταλλεύονται
 • Δεν υδρεύονται άμεσα ή έμμεσα
 • Δεν επικοινωνούν άμεσα μέσω εσωτερικού ανοίγματος με τμήμα του ακινήτου που αποτελεί χώρο κυρίας χρήσεως, πλην του κοινοχρήστου κλιμακοστασίου
 • Δεν εξέχουν από το έδαφος περισσότερο από το όριο που προβλέπει ο ΓΟΚ εκτός των περιπτώσεων που λόγω της εκ των υστέρων τροποποίησης των υψομέτρων του δρόμου έχει επέλθει αλλαγή ως προς το όριο

Η εξαίρεση υπογείων χώρων από την προσμετρούμενη επιφάνεια του ακινήτου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, γίνεται μόνο κατά την αρχική διαδικασία σύνδεσης ολοκλήρου του ακινήτου και όχι μεταγενέστερα και ισχύει μόνο για ιδιωτικά ακίνητα που η χρήση τους είναι για κατοικία ή γραφεία (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α). Ο χώρος του μηχανοστασίου των ακινήτων εξαιρείται μόνο εφόσον βρίσκεται σε υπόγειο που εξαιρείται. Εξαιρέσεις από την προσμετρούμενη επιφάνεια σε δημόσια ή δημοτικά κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία και πολυκαταστήματα γίνονται μόνο αν υπάρχει όροφος ξεχωριστός (υπόγειος ή όχι) για τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και μόνο του κτιρίου. Αν στον προαναφερόμενο όροφο υπάρχουν και άλλες εγκαταστάσεις ή χρήσεις (πχ. πλυντήρια, κουζίνες, αποθήκες, κλπ.) τότε δεν εξαιρούνται από το τέλος σύνδεσης.

Η Υπηρεσία Αποχέτευσης αποφασίζει χωριστά για κάθε ιδιοκτήτη υπογείου του ακινήτου και εξαιρεί κατά περίπτωση. Ο ιδιοκτήτης του υπογείου που έχει εξαιρεθεί αρχικά από τη δαπάνη σύνδεσης μπορεί όποτε θελήσει να προχωρήσει σε σύνδεση του υπογείου του με το δίκτυο ακαθάρτων, αφού πρώτα το ζητήσει εγγράφως από τη ΔΕΥΑΡ και καταβάλει το τέλος σύνδεσης που του αντιστοιχεί με τις τρέχουσες τιμές και διαδικασίες, χωρίς την έκπτωση αν υπάρχει, η οποία ισχύει μόνο κατά την αρχική διαδικασία σύνδεσης ολοκλήρου του ακινήτου.

Για τα υπόγεια ή τα τμήματα υπογείων που ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις και οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν να εξαιρεθούν, θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, καθενός από τους ιδιοκτήτες αυτούς στην οποία θ’ αναφέρεται ότι σε περίπτωση που γίνει αλλαγή ως προς τη χρήση, ή ως προς την ιδιοκτησία, ή συνδέσει εσωτερικά τον χώρο του υπογείου με χώρο κυρίας χρήσεως, ή θελήσει να τον υδρεύσει με οποιοδήποτε τρόπο, θα ενημερώσει εγγράφως την ΔΕΥΑΡ και θα καταβάλει, εάν προκύπτει ανάγκη από αυτή την αλλαγή, το τέλος σύνδεσης που αντιστοιχεί στη χρονική αυτή περίοδο. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος Κανονισμού.

Τέλος χρήσης υπονόμου ή τέλος χρήσης : Μετά τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων οι ιδιοκτήτες των συνδεμένων ακινήτων υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους χρήσης υπονόμου, εισπραττόμενου δια των λογαριασμών κατανάλωσης νερού. Το ποσοστό καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.1069/80. Το τέλος χρήσης είναι κοινό για όλα τα ακίνητα, εκτός αν με απόφαση του  το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ καθορίσει διαφορετικό τέλος χρήσης κατά κατηγορίες χρήσεων ακινήτων ανάλογα του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου.

Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσης υπονόμου, αρχίζει άμεσα μετά την βεβαιωμένη περαίωση κατασκευής της σύνδεσης, από την Υπηρεσία Αποχέτευσης.

Για τη σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης των ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων, ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περάτωση της κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης, μετά την πάροδον της οποίας αρχίζει η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσης υπονόμου.

Το τέλος χρήσης για τα ακίνητα των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Κανονισμού, υπολογίζεται με βάση την ετήσια «συμβατική» αξία του καταναλισκόμενου νερού. Το ποσοστό του τέλους χρήσης και ο τρόπος υπολογισμού του τελικού ποσού, καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική.

Ειδικά για τα ακίνητα που υδροδοτούνται εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά συστήματα ύδρευσης, το τέλος χρήσης βεβαιώνεται άπαξ ετησίως από τις Οικονομικές υπηρεσίες της Επιχείρησης τον μήνα Ιούνιο και εξοφλείται μέχρι το τέλος Αυγούστου του ιδίου έτους ή όπως άλλως καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ.

Για τα ακίνητα που υδροδοτούνται εν μέρει από τη ΔΕΥΑΡ, το τέλος χρήσης βεβαιώνεται από τις Οικονομικές υπηρεσίες της Επιχείρησης στους λογαριασμούς που εκδίδονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Ύδρευσης της επιχείρησης ή όπως άλλως καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ.

Η ετήσια «συμβατική» αξία καταναλισκόμενου νερού, προσδιορίζεται ως ακολούθως:

 • Προσδιορίζεται υπολογιστικά κατά περίπτωση, με τον προσφορότερο τεχνικά τρόπο η « ετησίως καταναλισκόμενη ποσότητα νερού » από το συγκεκριμένο ακίνητο, ανεξαρτήτως του τρόπου υδροδότησής του (δίκτυο ΔΕΥΑΡ, δίκτυο άλλου φορέα ύδρευσης ή ιδιωτικό σύστημα ύδρευσης), με ευθύνη της Υπηρεσίας Αποχέτευσης.
 • Για ακίνητα της κατηγορίας Α ( Πίνακας 1 ), η ποσότητα αυτή προκύπτει ως το γινόμενο του πληθυσμού τους επί 0,15 m3 / άτομοxd, επί 365 ημέρες λειτουργίας. Ο πληθυσμός τους προκύπτει με διαίρεση της δομημένης μικτής επιφανείας του ακινήτου δια 25 και στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο.
 • Για ακίνητα της κατηγορίας Β (Πίνακας 2), οιουδήποτε τύπου, η ποσότητα αυτή είναι το γινόμενο του αριθμού κλινών, επί την ημερήσια ανά κλίνη καταναλισκόμενη ποσότητα νερού ( Πίνακας 2, όπως ισχύει κάθε φορά ), επί 180 ημέρες λειτουργίας αν λειτουργούν εποχιακά, ή επί 365 ημέρες λειτουργίας αν λειτουργούν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

Κατηγορία Ξενοδοχειακού καταλύματος Καταναλισκόμενη ποσότητα νερού ανά κλίνη ημερησίως
5 αστέρων και άνω 0,45 m3 / κλxd
4 αστέρων 0,35 m3 / κλxd
3 αστέρων 0,30 m3 / κλxd
2 αστέρων 0,25 m3 / κλxd
1 αστέρων 0,15 m3 / κλxd
 • Προσδιορίζεται η συμβατική αξία ενός κυβικού μέτρου νερού, που καθορίζεται για κάθε κατηγορία ακινήτου της περίπτωσης αυτής, ίση με την κάθε φορά ισχύουσα τιμή νερού για τα εκτός σχεδίου ξενοδοχεία.
 • Τέλος η ετησίως καταναλισκόμενη ποσότητα νερού όπως έχει προκύψει παραπάνω, πολλαπλασιάζεται με την τιμή αυτή και έτσι προκύπτει η ετήσια «συμβατική» αξία του καταναλισκόμενου νερού
 • Για ακίνητα της κατηγορίας Γ (Πίνακας 1), η ετησίως καταναλισκόμενη ποσότητα νερού είναι η πραγματική ποσότητα νερού που προκύπτει από τις ενδείξεις των υδρομετρητών τους και επί αυτής υπολογίζεται το πραγματικό τέλος χρήσης, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα τιμή νερού για αυτήν την κατηγορία. Για ακίνητα κατηγορίας Γ που υδρεύονται εξολοκλήρου από ιδιωτικά συστήματα ύδρευσης και δεν είναι δυνατόν να υπολογισθεί η ετησίως καταναλισκόμενη ποσότητα νερού, με την έγκριση της ειδική άδειας της ΔΕΥΑΡ σχετική με τη σύνδεση τους στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, θα καθορίζεται και θα συμφωνείται ο τρόπος υπολογισμού των ποσοτήτων ακαθάρτων νερών για το οποία θα καταβάλλουν το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσης υπονόμου.

Λοιπές δαπάνες : Οι δαπάνες για κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση των εγκαταστάσεων αποχέτευσης μέσα στα ακίνητα, βαρύνουν τον κύριό τους που φροντίζει και για την κατασκευή τους, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η ΔΕΥΑΡ .

 • Τον κύριο του ακινήτου βαρύνουν ακόμα και οι δαπάνες για τον έλεγχο της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου του και τον έλεγχο της σύστασης των υγρών που αποχετεύονται, στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν έχει συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου ή με όποια άλλη μέθοδος καθορισθεί με απόφασή του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.
 • Στις περιπτώσεις που νόμιμα συνδεδεμένα ακίνητα κατεδαφίζονται και στη θέση τους κτίζονται νέες οικοδομές, από το συνολικό τέλος σύνδεσης, που προκύπτει με τα στοιχεία του νέου ακινήτου, αφαιρείται το τέλος σύνδεσης, που αντιστοιχεί κατά τον ίδιο τρόπο στα στοιχεία του παλαιού ακινήτου. Στις περιπτώσεις των ακινήτων αυτών διατηρείται η υπάρχουσα νόμιμη σύνδεση. Αν χρειασθεί ν’ ανακατασκευασθεί η υπάρχουσα σύνδεση, η ανακατασκευή γίνεται από την ΔΕΥΑΡ με δαπάνη της μόνο για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα των κυρίων των ακινήτων, ειδάλλως χρεώνονται στους ιδιοκτήτες σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα για τις εξωτερικές διακλαδώσεις στο οριστικό δίκτυο.
 • Για κάθε προσμετρούμενη επιφάνεια, κατά την έννοια του Κανονισμού, που προστίθεται σε ακίνητο νόμιμα συνδεδεμένο, οφείλεται από τον κύριό του, με την έναρξη των εργασιών της προσθήκης ή της μετατροπής, τέλος σύνδεσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού. Το τέλος σύνδεσης υπολογίζεται με τις ισχύουσες τιμές κατά τον χρόνο που θα δηλωθεί η προσθήκη ή η αλλαγή χρήσης, από τον κύριο του ακινήτου ή κατά τον χρόνο που θα διαπιστωθεί από τη ΔΕΥΑΡ. Το τέλος σύνδεσης που οφείλεται μόνο στην αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, είναι η διαφορά του τέλους σύνδεσης που προκύπτει από τη νέα χρήση του ακινήτου, από το τέλος σύνδεσης του ακινήτου σύμφωνα με την προηγούμενη χρήση υπολογιζόμενα με τις τρέχουσες τιμές.
 • Στην περίπτωση που οι κύριοι του ακινήτου δεν συμμορφωθούν σε πρόσκληση της ΔΕΥΑΡ για να προσκομίσουν σε τασσόμενη προθεσμία τα απαραίτητα στοιχεία για την κατασκευή της σύνδεσης και να πληρώσουν τη δαπάνη σύνδεσης που τους αναλογεί, η ΔΕΥΑΡ μπορεί να κατασκευάσει την σύνδεση στη θέση που κρίνει κατάλληλη. Η τασσόμενη προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη σύνδεσης, βεβαιώνεται σε βάρος των υπόχρεων και εισπράττεται μέσα από τα τιμολόγια του νερού.
 • Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ένα ακίνητο έχει συνδεθεί χωρίς την άδεια της ΔΕΥΑΡ, υπολογίζεται αναδρομικά το τέλος χρήσης υπονόμων για ένα χρόνο τουλάχιστον ή και περισσότερο κατά την κρίση της ΔΕΥΑΡ ανάλογα με τη διάρκεια της παράνομης σύνδεσης και χρεώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του παρόντος κανονισμού.

1. Για ακίνητα νόμιμα συνδεδεμένα σ’ ενταγμένους στο οριστικό δίκτυο αγωγούς ισχύουν τα ακόλουθα :

α)  Οι κύριοι των ακινήτων αυτών δεν οφείλουν κανένα ποσό για τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης, αν την εποχή που είχαν συνδεθεί είχε καταβληθεί το τέλος σύνδεσης για όλες τις προσμετρούμενες επιφάνειες.

β)  Αν έχουν γίνει προσθήκες ή αλλαγές ως προς τις προσμετρούμενες επιφάνειες και τις χρήσεις, τότε βεβαιώνεται πρόσθετο τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης με τις τρέχουσες τιμές και ισχύει ότι ισχύει και για τα ακίνητα που είναι νόμιμα συνδεδεμένα στο οριστικό δίκτυο.

γ)  Αν κατεδαφιστούν και στην θέση τους κτισθούν νέες οικοδομές, ισχύει ότι ισχύει και για τα νόμιμα συνδεδεμένα στο οριστικό δίκτυο ακίνητα, σε συνδυασμό όμως και με τα αναφερόμενα στην περίπτωση (α).

δ)  Αποδεικτικό στοιχείο νόμιμης σύνδεσης για ακίνητα ευρισκόμενα μέσα στα όρια του πρώην Δήμου Ροδίων και συνδέθηκαν προ του 1980, αποτελεί η εγγραφή του ακινήτου στο αρχείο του Δήμου Ρόδου ή η ύπαρξη παραστατικού του Δήμου Ρόδου με το οποίο βεβαιώνεται η καταβολή του τέλους σύνδεσης, ενώ για τα ακίνητα που συνδέθηκαν μετά το 1980 η ύπαρξη φακέλου σύνδεσης στο αρχείο της ΔΕΥΑΡ ή σε αντίθετη περίπτωση το γραμμάτιο είσπραξης της ΔΕΥΑΡ σχετικά με την καταβολή του τέλους σύνδεσης ή τέλος η ύπαρξη άλλης καταγραφής της Υπηρεσίας σε δελτία κλπ. Η κατηγορία του υδρομετρητή δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για τη νομιμότητα της σύνδεσης.

ε)  Αποδεικτικό στοιχείο νόμιμης σύνδεσης για ακίνητα ευρισκόμενα μέσα στα όρια των πρώην Δήμων της νήσου Ρόδος ή των παλαιών ΔΕΥΑ του νησιού, αποτελεί η εγγραφή του ακινήτου στα αρχεία των πρώην Δήμων ή ΔΕΥΑ, ή η ύπαρξη παραστατικών αυτών με τα οποία βεβαιώνεται η καταβολή του τέλους σύνδεσης. Η κατηγορία του υδρομετρητή δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για τη νομιμότητα της σύνδεσης.

στ)  Αν δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι το ακίνητο έχει συνδεθεί νόμιμα ή μετά από σχετική έρευνα της ΔΕΥΑΡ αποδειχθεί ότι η σύνδεσή τους με το δίκτυο έχει γίνει με αγωγό που κατασκευάσθηκε με έξοδα των ιδιοκτητών των ακινήτων για την εξυπηρέτησή τους με αντάλλαγμα την μη καταβολή του τέλους σύνδεσης τους, έστω και με εξωτερική διακλάδωση που βαίνει παράλληλα με τον ενταγμένο αγωγό που περνάει μπροστά του, αλλά σε άλλο αγωγό, του ίδιου δρόμου, τότε δεν ισχύουν τα παραπάνω και ο κύριος του ακινήτου πρέπει να επιβαρυνθεί με τη δαπάνη διακλάδωσης και το τέλος σύνδεσης σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές και να συνδεθεί στον οριστικά ενταγμένο αγωγό ακαθάρτων που περνάει μπροστά του.

ζ)  Αν η υπάρχουσα εξωτερική διακλάδωση του ακινήτου προς τον ενταγμένο αγωγό ακαθάρτων χρειασθεί ν’ ανακατασκευασθεί για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα των κυρίων των ακινήτων, η ανακατασκευή γίνεται από την ΔΕΥΑΡ με δαπάνη της, όπως και για τις εξωτερικές διακλαδώσεις στο οριστικό δίκτυο (συντήρηση δικτύου).

2. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ μπορεί ν’ αντιμετωπίσει ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους με βάση τις συγκεκριμένες, πραγματικές συνθήκες τους.

Ατομικές προσκλήσεις ή ειδοποιήσεις προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, που συνεπάγονται ευθύνες ή δαπάνες γι αυτούς, γίνονται με απόδειξη παραλαβής από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας ή με συστημένη επιστολή ή με δικαστικό επιμελητή, εκτός από τη γνωστοποίηση για τη ύπαρξη δικτύου ακαθάρτων σε λειτουργία που γίνεται μέσω του γραπτού τύπου ή με επιστολές μέσα στους λογαριασμούς του νερού ή με όποιο πρόσφορο σύγχρονο μέσο επιλέξει η επιχείρηση.

Ο ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, νομέας ή συνομεύς ακινήτου ευρισκομένου στην περιοχή της επιχείρησης, ή αυτός που του χορηγήθηκε η άδεια κατασκευής της οικοδομής, ως και ο διαχειριστής της, καλούμενος από την επιχείρηση, υποχρεούται όπως, εντός της προθεσμίας που καθορίζεται από την επιχείρηση, όχι μικρότερη από ένα μήνα, να δηλώσει εγγράφως τον τρόπον αποχέτευσης του ακινήτου του και να επιτρέψει και διευκολύνει τον έλεγχο από την επιχείρηση της ακριβείας της δήλωσης του.

Ο μη υποβάλλων την παραπάνω δήλωση ή ο μη υποβάλλων αυτήν εντός της καθορισμένης προθεσμίας ή ο αμέσως αρνούμενος στα όργανα της επιχείρησης την εντός του ακινήτου είσοδο προς έλεγχο της ακριβείας της δήλωσής του ή ο παρακωλύων με οποιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια του ελέγχου, τιμωρείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του Ν. 1069/80 περί «Δήλωσις των ιδιοκτητών περί του τρόπου αποχετεύσεως των ακινήτων των».

Δεν χρειάζεται πρόσκληση ή ειδοποίηση του κυρίου του ακινήτου αν πρόκειται για έλεγχο του τρόπου αποχέτευσης ενός ακινήτου ή για έλεγχο της τήρησης όρων του Κανονισμού.

Στις περιπτώσεις που, η ΔΕΥΑΡ διαπιστώνει ότι λόγω της κακής λειτουργίας του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ενός ακινήτου υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον, προχωρά σε άμεση διακοπή της σύνδεσης ή της παροχής του νερού του ακινήτου εφόσον είναι αναγκαίο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του ιδιοκτήτη.

Ο έλεγχος σε εσωτερικούς χώρους ενός ακινήτου θα γίνεται κάθε φορά με παράδοση στον ιδιοκτήτη ή χρήστη του ακινήτου από τα εντεταλμένα όργανα σχετικής εξουσιοδότησης της ΔΕΥΑΡ.

Σε περίπτωση βλάβης ή εργασιών στο αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής ενός ακινήτου και εφόσον οι απαιτούμενες εργασίες εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν την λειτουργία του ευρύτερου δικτύου της περιοχής, γίνεται ενημέρωση των κυρίων των ακινήτων της περιοχής με ανακοίνωση του αρμόδιου φορέα στα μέσα ενημέρωσης.

Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ανατίθεται με την απόφαση έγκρισής του, σύμφωνα με το άρθρο 1 του  Ν.1069 (ΦΕΚ191-Α’/23-8-80), στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ). Ειδικότερα έκθεση βεβαίωσης των παραβάσεων και των προστίμων γίνεται από τα εντεταλμένα όργανα της ΔΕΥΑΡ, δηλαδή τους Διευθυντές, τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών, τους μηχανικούς και τους εργοδηγούς της αλλά και από την Υγειονομική Υπηρεσία και τη Δημοτική Αστυνομία. Κατά της βεβαίωσης της παράβασης του παρόντος Κανονισμού, χωρεί ένσταση, εντός πέντε εργασίμων ημερών, για την οποία αποφασίζει τελεσίδικα τριμελής επιτροπή που ορίζεται από Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, το αργότερο μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την ημερομηνία βεβαίωσής της, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Αποχέτευσης. Το πρόστιμο καταβάλλεται στα ταμεία της ΔΕΥΑΡ εντός διαστήματος ενός μηνός από την ημερομηνία βεβαίωσης του παράβασης ή από την ημερομηνία που ολοκληρώνεται η διαδικασία της ένστασης και ενημερώνεται ο φάκελος σύνδεσης του ακινήτου. Σε περίπτωση μη καταβολής του προστίμου εντός των προθεσμιών που ορίζονται με το παρόν άρθρο, το πρόστιμο βεβαιώνεται μέσα στο επόμενο τιμολόγιο του νερού. Αν το πρόστιμο δεν αφορά σε ένα ιδιοκτήτη ή χρήστη τμήματος ακινήτου και αφορά σε ολόκληρο ακίνητο, τότε το πρόστιμο επιμερίζεται στα τιμολόγια όλων των υδρομετρητών του ακινήτου ανάλογα με την επιφάνεια που αντιστοιχεί σε κάθε υδρομετρητή όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που διατηρεί η ΔΕΥΑΡ στα αρχεία των πελατών της.

Όλες οι «Ειδικές άδειες» που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό χορηγούνται από τη ΔΕΥΑΡ εγγράφως. Η ΔΕΥΑΡ διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των «Ειδικών αδειών», στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία Αποχέτευσης μετά από σχετική εισήγησή της βεβαιώνει κακή εφαρμογή ή παραβίαση των όρων που καθορίζονται με την «ειδική άδεια».

Όπου ορίζεται στον  Κανονισμό αυτό ότι η ΔΕΥΑΡ μπορεί να διακόπτει την ύδρευση ή την αποχέτευση του ακινήτου, νοείται ότι η διακοπή γίνεται μετά από προηγούμενη ειδοποίηση των ιδιοκτητών του ακινήτου εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 24 του Κανονισμού.

Όπου στον Κανονισμό αυτό αναφέρονται υποχρεώσεις των ιδιοκτητών του ακινήτου, αυτές ισχύουν και για αυτούς που ασκούν τη νομή με οποιοδήποτε τρόπο σε όσες περιπτώσεις δεν είναι πρόσφορη η ανεύρεση των ιδιοκτητών ή αμφισβητείται η κυριότητα. Για ακίνητα στα οποία έχει συσταθεί επικαρπία τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη έχει ο επικαρπωτής. Σε κάθε περίπτωση την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων ενός ακινήτου την έχουν συνολικά όλοι ιδιοκτήτες ή οι έχοντες τη νομή του ακινήτου.

Ο παρών Κανονισμός, αρχίζει να ισχύει από την ημέρα έγκρισης της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μέχρι την εφαρμογή του  παρόντος κανονισμού θα ισχύουν οι εκδοθείσες κατά καιρούς σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ. Για κάθε τροποποίηση του παρόντος κανονισμού θα ακολουθείται  η  διαδικασία που ακολουθήθηκε για την έγκριση του.

Ο Κανονισμός συνοδεύεται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, που περιλαμβάνει συνοπτικά τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και τις κυρώσεις στις περιπτώσεις παραβάσεων ως προς τα παρακάτω:

 1. Την προστασία των δικτύων αποχέτευσης όμβριων νερών
 2. Την προστασία των δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων νερών

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 είναι μέρος του Κανονισμού αυτού και η έγκρισή του γίνεται μαζί με την έγκριση του Κανονισμού. Η ΔΕΥΑΡ πρέπει συνεχώς να ενημερώνει  όλους τους πολίτες της πόλης σχετικά με τους όρους λειτουργίας των δικτύων αποχέτευσης, τις υποχρεώσεις τους και τις κυρώσεις που επιφέρει η μη εφαρμογή του Κανονισμού. Στόχος της Επιχείρησης δεν είναι η επιβολή χρηματικών προστίμων, αλλά η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των δικτύων της και του Βιολογικού. Αν παρόλα αυτά αναγκαστεί να επιβάλει χρηματικά πρόστιμα, τα έσοδα που προέρχονται από την επιβολή χρηματικών προστίμων στις περιπτώσεις παραβάσεων που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1, θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη ή τη συμπλήρωση των εξόδων που αφορούν στην ενημέρωση των πολιτών (έντυπα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις κλπ.).

1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των ακινήτων τους και να αποχετεύουν τα βρόχινα νερά στο ρείθρο της οδού και όχι στο φρεάτιο σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων (Άρθρο 6, παρ. 2).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται το δικαίωμα της ΔΕΥΑΡ να θέσει προθεσμία για την  τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου (όχι μικρότερη του ενός μηνός) και την πρόβλεψη χρηματικού προστίμου σε κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία μέσα στο ακίνητο, ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης 60μ2 ακινήτου της ίδιας κατηγορίας για την περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία άπρακτη.

2. Απαγορεύεται η αποχέτευση των ακαθάρτων νερών στους αγωγούς όμβριων (Άρθρο 6, παρ. 2).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται το δικαίωμα της ΔΕΥΑΡ για άμεση διακοπή της σύνδεσης αυτής και καταλογισμό τόσο της δαπάνης όσο και χρηματικού προστίμου σε κάθε συνυπεύθυνο ιδιοκτήτη του ακινήτου ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης της ιδιοκτησίας του, με ελάχιστο όριο για κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά το τέλος σύνδεσης που αντιστοιχεί σε 100 μ2 ακινήτου της ίδιας κατηγορίας.

3. Απαγορεύεται η απόρριψη οποιασδήποτε ουσίας στερεής ή υγρής στα φρεάτια υδροσυλλογής όμβριων.

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται το δικαίωμα της ΔΕΥΑΡ για την επιβολή χρηματικού προστίμου σε κάθε παραβάτη, ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης  100μ2 ακινήτου κατηγορίας Α, ή χρηματικού προστίμου ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης 500μ2 ακινήτου κατηγορίας Α αν από τον έλεγχο προκύψει ότι πρόκειται για ουσία επικίνδυνη και με επιπτώσεις στη δημόσια υγεία

4. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση υπογείων νερών που προέρχονται απ’ την αποστράγγιση του υπεδάφους απ΄ ευθείας σε κλειστούς αγωγούς όμβριων νερών, χωρίς να υπάρχει «Ειδική άδεια» της ΔΕΥΑΡ (Άρθρο 7, παρ. 5).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται το δικαίωμα της ΔΕΥΑΡ για άμεση διακοπή της σύνδεσης αυτής και καταλογισμό τόσο της δαπάνης όσο και χρηματικού προστίμου σε κάθε παραβάτη ιδιοκτήτη, ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης  60μ2 ακινήτου ίδιας κατηγορίας

5. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση βρόχινων νερών που προέρχονται από την εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση των ακινήτων απ΄ ευθείας σε κλειστούς αγωγούς όμβριων υδάτων (Άρθρο 6, παρ. 3).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται το δικαίωμα της ΔΕΥΑΡ για άμεση διακοπή της σύνδεσης αυτής και καταλογισμό τόσο της δαπάνης όσο και χρηματικού προστίμου σε κάθε παραβάτη ιδιοκτήτη ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης 60μ2 ακινήτου ίδιας κατηγορίας

6. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση βρόχινων νερών που προέρχονται από την εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση των ακινήτων απ΄ ευθείας σε φρεάτια υδροσυλλογής όμβριων χωρίς να την άδεια της ΔΕΥΑΡ (Άρθρο 6, παρ. 3).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται το δικαίωμα της ΔΕΥΑΡ για άμεση διακοπή της σύνδεσης αυτής και καταλογισμό τόσο της δαπάνης όσο και χρηματικού προστίμου σε κάθε παραβάτη ιδιοκτήτη ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης  30μ2 ακινήτου ίδιας κατηγορίας

7. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση, για οποιοδήποτε σκοπό, υγρών από διευθετημένα ή αδιευθέτητα ρέματα ή από αγωγούς όμβριων, χωρίς να υπάρχει «Ειδική άδεια» της ΔΕΥΑΡ (Άρθρο 8).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται το δικαίωμα της ΔΕΥΑΡ για άμεση διακοπή της σύνδεσης αυτής και καταλογισμό τόσο της δαπάνης όσο και χρηματικού προστίμου σε κάθε παραβάτη ίσου με το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης  120μ2 ακινήτου κατηγορίας Α

1. Η σύνδεση των ακινήτων σε κάθε δρόμο που υπάρχει και λειτουργεί αγωγός του οριστικού δικτύου ακαθάρτων είναι υποχρεωτική (Άρθρο 6, παρ. 3).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται  τα εξής:

 • Το τέλος χρήσης αναπροσαρμόζεται στο ύψος του τέλους χρήσης των ακινήτων που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ακαθάρτων μετά τη διέλευση τριμήνου από τη γνωστοποίηση προς τους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές του ακινήτου, ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης του ακινήτου τους με το δίκτυο ακαθάρτων.
 • Για το πρώτο έτος που ακολουθεί μετά τη διέλευση του τριμήνου και την παράλειψη των υπόχρεων να υποβάλουν στη ΔΕΥΑΡ φάκελο των απαιτουμένων δικαιολογητικών ώστε να γίνει σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, το τέλος χρήσης αναπροσαρμόζεται στο διπλάσιο από αυτό των ακινήτων που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ακαθάρτων.
 • Για τα επόμενα έτη εφόσον δεν έχει γίνει σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων το τέλος χρήσης παραμένει σταθερό στο ποσοστό που διαμορφώθηκε μέχρι την σύνδεση του ακινήτου.

Το ποσό που αντιστοιχεί στο επιπλέον ποσοστό του τέλους χρήσης από αυτό των ακινήτων που είναι συνδεδεμένα, για το πρώτο έτος μόνο, θα θεωρηθεί εφόσον υποβληθεί στη ΔΕΥΑΡ φάκελος σύνδεσης πριν παρέλθει διάστημα ενός έτους από τη γνωστοποίηση, ως έναντι  του τέλους σύνδεσης του ακινήτου ή ως τέλος σύνδεσης αν υπερβαίνει το πραγματικό τέλος σύνδεσης που αντιστοιχεί στο ακίνητο

2. Απαγορεύεται η σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων χωρίς την άδεια της ΔΕΥΑΡ (Άρθρο 18).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται, έγγραφη γνωστοποίηση  προθεσμίας κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών όχι περισσότερο από ένα μήνα, χρέωση αναδρομικά του τέλους χρήσης υπονόμων για ένα χρόνο τουλάχιστον ή και περισσότερο κατά την κρίση της ΔΕΥΑΡ ανάλογα με τη διάρκεια της παράνομης σύνδεσης και το είδος, τον όγκο των ακαθάρτων νερών και προσαύξηση κατά ποσοστό 50% του τέλους σύνδεσης. Σε περίπτωση που δεν καταθέσουν φάκελο με τα δικαιολογητικά, η Υπηρεσία Αποχέτευσης θα εκτιμά το συνολικό ποσό της οφειλής τους και θα το χρεώνει μέσα στους επόμενους λογαριασμούς του νερού.

3. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης των ακινήτων τους και να αποχετεύουν μόνο τα ακάθαρτα νερά στο Φ.Ε.Σ. (Άρθρο 6, παρ. 2).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται, καθορισμό προθεσμίας τροποποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου όχι περισσότερο από ένα μήνα και εφόσον υπερβούν αυτήν την προθεσμία χρηματικό πρόστιμο σε κάθε ξεχωριστή ιδιοκτησία μέσα στο ακίνητο, ίσο με το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης 60μ2 ακινήτου της ίδιας κατηγορίας

4. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν εγγράφως στη ΔΕΥΑΡ οποιαδήποτε αλλαγή στο ακίνητο τους ως προς την ιδιοκτησία, το εμβαδόν ή τη χρήση του (Άρθρο 18, παρ. 6).

Παράβαση αυτής της διάταξης στις  περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη καταβολής πρόσθετου τέλους σύνδεσης, συνεπάγεται το διπλασιασμό του ποσού που αντιστοιχεί στο επιπρόσθετο τέλος

5. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στα οποία λειτουργούν εστιατόρια, οβελιστήρια ή άλλες χρήσεις που έχουν σαν συνέπεια τα ακάθαρτα νερά τους να έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε λίπη, είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν εντός της ιδιοκτησίας τους λιποσυλλέκτη, πριν τη σύνδεση τους στο Φ.Ε.Σ. Οι ιδιοκτήτες αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία του λιποσυλλέκτη (Άρθρο 7, παρ. 3) και (Άρθρο 9, παρ. 1).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται άμεση διακοπή της σύνδεσης αυτής και χρηματικό πρόστιμο σε κάθε παραβάτη ίσο με το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης 100μ2 ακινήτου ίδιας κατηγορίας

6. Απαγορεύεται η απόρριψη οποιασδήποτε ουσίας στερεής ή υγρής πλην των οικιακών λυμάτων στους αγωγούς ακαθάρτων (Άρθρο 7, παρ. 2).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται καταλογισμό της δαπάνης αποκατάστασης της βλάβης που έχει προκληθεί και χρηματικό πρόστιμο σε κάθε παραβάτη  ίσο με το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης 100μ2 ακινήτου κατηγορίας Α

7. Απαγορεύεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί στο εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου μετά την σύνδεσή του με τον αγωγό ακαθάρτων και η σύνδεσή τους με οποιοδήποτε τρόπο στους αγωγούς ακαθάρτων (Άρθρο 9, παρ. 2).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται άμεση διακοπή της σύνδεσης αυτής και χρηματικό πρόστιμο σε κάθε ιδιοκτήτη του ακινήτου  ίσο με το 1/3 του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης της ιδιοκτησίας του, με ελάχιστο όριο για κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά το τέλος σύνδεσης που αντιστοιχεί σε 30μ2 ακινήτου της ίδιας κατηγορίας και συνολικά για όλους τους ιδιοκτήτες το πρόστιμο δεν θα είναι μικρότερο από  το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης 150μ2 ακινήτου ίδιας κατηγορίας μοιρασμένο αναλογικά σε κάθε ιδιοκτήτη

8. Απαγορεύεται η εκκένωση των λυμάτων που προέρχονται από βόθρους στο δίκτυο ακαθάρτων (Άρθρο 7, παρ. 2) και (Άρθρο 13, παρ. 2).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο σε κάθε παραβάτη  ίσο με το 1/3 του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης του ακινήτου που εξυπηρετεί ο βόθρος, με ελάχιστο όριο για κάθε παραβάτη ξεχωριστά το τέλος σύνδεσης που αντιστοιχεί σε 30μ2 ακινήτου της ίδιας κατηγορίας και συνολικά για όλους τους παραβάτες που εξυπηρετούνται από το βόθρο, το πρόστιμο δεν θα είναι μικρότερο από  το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης 150μ2 ακινήτου ίδιας κατηγορίας μοιρασμένο αναλογικά στον καθένα. Αν η εκκένωση των λυμάτων γίνεται από βυτίο τότε βαρύνεται ο ιδιοκτήτης του βυτίου με πρόστιμο που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης 300μ2 ακινήτου κατηγορίας Α. Στις περιπτώσεις που η εκκένωση γίνεται εν γνώσει των μισθωτών του βυτίου, το πρόστιμο επιβάλλεται και στους μισθωτές και στον ιδιοκτήτη του βυτίου 

9. Απαγορεύεται σε συνδεδεμένα ακίνητα η τοποθέτηση αντλιών σε υφιστάμενους βόθρους ή σε αντλιοστάσια με ενεργό όγκο άντλησης υπερβολικά μεγάλο (Άρθρο 9, παρ. 2) και (Άρθρο 12, παρ. 1).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο σε κάθε παραβάτη  ίσο με το 1/3 του ποσού που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης του ακινήτου που εξυπηρετεί ο βόθρος ή το αντλιοστάσιο, με ελάχιστο όριο για κάθε παραβάτη ξεχωριστά το τέλος σύνδεσης που αντιστοιχεί σε 30μ2 ακινήτου της ίδιας κατηγορίας και συνολικά για όλους τους παραβάτες το πρόστιμο δεν θα είναι μικρότερο από  το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης 150μ2 ακινήτου ίδιας κατηγορίας μοιρασμένο αναλογικά στον καθένα και θέση προθεσμίας τροποποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου όχι περισσότερο των δεκαπέντε (15)  ημερών

10. Δεν επιτρέπεται η αποχέτευση με φυσική ροή όλων των υπογείων χώρων ή άλλων χώρων  που το αποχετευόμενο δάπεδο τους βρίσκεται χαμηλότερα από την στάθμη υπερύψωσης (Άρθρο 12, παρ. 1).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται θέση προθεσμίας τροποποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου όχι περισσότερο των δεκαπέντε (15)  ημερών και εφόσον υπερβούν αυτήν την προθεσμία χρηματικό πρόστιμο σε κάθε ιδιοκτήτη αυτών των χώρων ίσο με το ποσό που αντιστοιχεί σε 60μ2 ακινήτου της ίδιας κατηγορίας

11. Δεν επιτρέπεται, η αποχέτευση με φυσική ροή στο δίκτυο, όταν τα εντός του ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων νερών βρίσκονται χαμηλότερα της στάθμης υπερύψωσης χωρίς «Ειδική Άδεια» της ΔΕΥΑΡ (Άρθρο 12, παρ. 3).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται θέση προθεσμίας τροποποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου όχι περισσότερο των δεκαπέντε (15)  ημερών και εφόσον υπερβούν αυτήν την προθεσμία χρηματικό πρόστιμο σε κάθε ιδιοκτήτη αυτών των χώρων ίσο με το ποσό που αντιστοιχεί σε 30μ2 ακινήτου της ίδιας κατηγορίας

12. Δεν επιτρέπεται, η εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση να παρουσιάζει ελλιπή στεγανότητα, με επιφανειακές υπερχειλίσεις ή απορροή σε όμορες ιδιοκτησίες (Άρθρο 9, παρ. 1).

Παράβαση αυτής της διάταξης συνεπάγεται θέση προθεσμίας τροποποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου όχι περισσότερο των δεκαπέντε (15)  ημερών και εφόσον υπερβούν αυτήν την προθεσμία χρηματικό πρόστιμο σε κάθε ιδιοκτήτη αυτών των χώρων ίσο με το ποσό που αντιστοιχεί σε 60μ2 ακινήτου της ίδιας κατηγορίας