Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι ο καθορισμός των όρων και του τρόπου λειτουργίας του Δικτύου Ύδρευσης, στην περιοχή αρμοδιότητας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ).

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ), έχει στην κυριότητά της τα δίκτυα ύδρευσης που βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης της και είναι αρμόδια για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους, σύμφωνα με το Ν. 1069/80, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

2. Η ΔΕΥΑΡ παρέχει νερό για ύδρευση.

3. Για τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, «Ιδιοκτήτης», θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τη ΔΕΥΑΡ δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του υδρευόμενου ακινήτου, προσκομίζοντας τα αναγκαία προς απόδειξη τούτου στοιχεία και δικαιολογητικά και αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από τη δήλωση αυτής του της ιδιότητας, έναντι της ΔΕΥΑΡ. Ο ιδιοκτήτης υπογράφει το Συμβόλαιο Υδροληψίας (Σύμβαση Καταναλωτή) με τη ΔΕΥΑΡ. Η ΔΕΥΑΡ κατά την υποβολή της αίτησης του, δεν υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα των αποδεικτικών στοιχείων και λοιπών
δικαιολογητικών ιδιοκτησίας ούτε την ύπαρξη ή μη τυχόν διεκδικήσεων επ’ αυτής. Η υδροδότηση του ακινήτου δεν αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό της ιδιοκτησίας υπέρ του «ιδιοκτήτη». Η ΔΕΥΑΡ παράλληλα με τη Σύμβαση Καταναλωτή με τον κατά δήλωση ιδιοκτήτη δύναται να υπογράψει Σύμβαση Καταναλωτή με τον μισθωτή του ακινήτου. Ο μισθωτής που υπογράφει Σύμβαση Καταναλωτή με τη ΔΕΥΑΡ είναι υπόχρεος και υπόλογος έναντι της ΔΕΥΑΡ, για πράξεις ή παραλείψεις του, μέχρι τη λύση της Σύμβασης του. Ο ιδιοκτήτης είναι υπόχρεος και υπόλογος έναντι της ΔΕΥΑΡ, για πράξεις ή παραλείψεις του για όσο διάστημα παραμένει ενεργή η Σύμβαση του.

4. «Υδρολήπτης» ή «Καταναλωτής», για τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, είναι ο ποιούμενος χρήση του νερού που παρέχει η ΔΕΥΑΡ και έχει υπογράψει Σύμβαση Καταναλωτή.

5. Η ΔΕΥΑΡ παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για τη χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Η ΔΕΥΑΡ δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχόμενου νερού για την ειδική αυτή χρήση.

6. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού με την επιφύλαξη των περιορισμών του παρόντος κανονισμού και εκείνων που τυχόν θα θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ.

7. Η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση της. Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση.

8. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρολήπτης να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

9. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΡ, είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΡ δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν θα προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Η ΔΕΥΑΡ δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού από το μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης.

10. Η ΔΕΥΑΡ δεν είναι υποχρεωμένη να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων αιχμής μέσα στο εικοσιτετράωρο. Η παρεχόμενη ποσότητα νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής, μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης – αποθήκευσης του νερού ή άλλης κατάλληλης διάταξης.

11. Δεν θα γίνεται υδροδότηση των οικοδομών, αν μετά από αυτοψία διαπιστωθεί ότι τα όμβρια ύδατα τους αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων. Αν πρόκειται για ακίνητα που υδροδοτούνται, η ΔΕΥΑΡ διακόπτει την υδροδότηση τους.

12. Οι υδρολήπτες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους, η ΔΕΥΑΡ μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλλει το προβλεπόμενο κατά περίπτωση πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Αν υπάρξει υποτροπή, αφαιρείται η διάταξη μέτρησης για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η διακοπή της παροχής ή η αφαίρεση της διάταξης μέτρησης, δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τη ΔΕΥΑΡ και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου χρέωσης.

Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε αγωγούς μεταφοράς (αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου) και αγωγούς διανομής που με τη σειρά τους διακρίνονται σε κεντρικούς και δευτερεύοντες τροφοδοτικούς αγωγούς διανομής.

 • Αγωγοί μεταφοράς ή εξωτερικού υδραγωγείου χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που μεταφέρουν το νερό από τις πηγές υδροληψίας μέχρι και τις δεξαμενές διανομής.
 • Αγωγοί εσωτερικού υδραγωγείου ή αγωγοί διανομής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που μεταφέρουν το νερό από δεξαμενές διανομής, στα σημεία κατανάλωσής του.
 • Κεντρικοί τροφοδοτικοί αγωγοί διανομής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του δικτύου διανομής, με ονομαστική διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη των 200 χιλιοστών του μέτρου.
 • Δευτερεύοντες τροφοδοτικοί αγωγοί διανομής χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του δικτύου διανομής, που έχουν ονομαστική διάμετρο μικρότερη των 200 χιλιοστών του μέτρου.

1/. Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται από τη ΔΕΥΑΡ «διακλάδωση» του δικτύου από τον αγωγό διανομής μέχρι και τη θέση τοποθέτησης των διατάξεων μέτρησης που εξυπηρετούν το ακίνητο. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη δαπάνη  κατασκευή της. Στη διακλάδωση ύδρευσης περιλαμβάνονται εκτός από το αναγκαίο τμήμα αγωγού διακλάδωσης, η βάνα διακοπής της και ο συλλέκτης (κολλεκτέρ) τοποθέτησης των διατάξεων μέτρησης ή το φρεάτιο τοποθέτησής τους στην περίπτωση που αυτό είναι αναγκαίο. Η διακλάδωση ύδρευσης -και οι διατάξεις μέτρησης που τοποθετούνται σ’ αυτήν-, ανήκει στη ΔΕΥΑΡ και προορίζεται μόνιμα για την υδροδότηση του ακινήτου για το οποίο κατασκευάσθηκε, έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη. Για το λόγο αυτό η ΔΕΥΑΡ έχει την ευθύνη συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στην διακλάδωση ύδρευσης.

2/. Οι διακλαδώσεις τοποθετούνται κατά κανόνα κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο συλλέκτη (κολλεκτέρ) τοποθέτησης των διατάξεων μέτρησης. Το κολλεκτέρ τοποθετείται μέσα στο ακίνητο που εξυπηρετεί και όσο το δυνατό πλησιέστερα στη ρυμοτομική γραμμή ή σε ειδική κατασκευή όπως καθορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος Κανονισμού. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι υποχρεωμένος να προστατεύει το κολλεκτέρ και να εξασφαλίζει την ομαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των συνεργείων της ΔΕΥΑΡ σ’ αυτό, για λόγους συντήρησης, επισκευής, ελέγχου ή καταμέτρησης.

3/. Οι διακλαδώσεις διακρίνονται:

α) Σε διακλαδώσεις ύδρευσης κοινές με διάμετρο μέχρι και 1 ½” ιντσών (≤DN40mm), που χρησιμοποιούνται για γενική χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.

β)  Σε διακλαδώσεις ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μεγαλύτερη των  1 ½ ” ιντσών (>DN40mm), που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικών χρήσεων, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.

γ)  Σε κοινόχρηστες πυροσβεστικές διακλαδώσεις με διάμετρο μεγαλύτερη ή ίση των 2 ιντσών (≥DN50mm), που χρησιμοποιούνται μόνο από την πυροσβεστική υπηρεσία για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες της ΔΕΥΑΡ. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής διακλάδωσης για ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού.

δ)  Σε εργοταξιακές διακλαδώσεις, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου. Για την τοποθέτηση των διακλαδώσεων αυτών, απαιτείται η υποβολή οικοδομικής άδειας, θεωρημένης από την πολεοδομική υπηρεσία για υδροδότηση εργοταξιακής διακλάδωσης. Οι εργοταξιακές διακλαδώσεις χορηγούνται μετά την οικονομική τακτοποίηση της τοποθέτησής τους, είναι προσωρινές και έχουν μέγιστη διάρκεια που αναφέρεται στην έγκριση χορήγησής τους από την Πολεοδομία. Εάν στο χρονικό διάστημα αυτό, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου, είναι δυνατή μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής άδειας από το οποίο να προκύπτει η παράταση της ισχύος της, η ισόχρονη παράταση της εργοταξιακής διακλάδωσης. Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει στη ΔΕΥΑΡ τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μετατρέψει την υδροδότηση του σε κοινή ή ειδική διακλάδωση. Αν διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται με εργοταξιακή διακλάδωση μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών του εργασιών ή την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της χορηγηθείσας έγκρισης, η ΔΕΥΑΡ μπορεί να διακόψει άμεσα την παροχή νερού.

Με τον όρο τροποποίηση διακλάδωσης ύδρευσης, εννοούμε τη μεταφορά, μετατροπή, μετατόπιση, ανύψωση ή καταβίβαση της στάθμης διέλευσης της διακλάδωσης.

 1. Η ΔΕΥΑΡ μπορεί να προβαίνει στην τροποποίηση της διακλάδωσης, είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη εφ’ όσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, είτε αυτεπάγγελτα όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου της και την αντιμετώπιση ενδεχόμενου υγειονομικού κινδύνου.
 2. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού.
 3. Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελτα από τη ΔΕΥΑΡ, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να τις αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην σύνδεση τους στη νέα θέση της διακλάδωσης με δική του ευθύνη και δαπάνη. Η ΔΕΥΑΡ δεν ευθύνεται αν από αμέλεια του ιδίου ή του προστεθέντος από αυτόν τεχνικού, προκληθεί διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου του ή οποιαδήποτε άλλη ζημία, εφ’ όσον έχει ειδοποιήσει τον υδρολήπτη τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα από την ημέρα εκτέλεσης της τροποποίησης.
 4. Οι εργασίες για την τροποποίηση της διακλάδωσης, όπως και για την τοποθέτηση νέας, γίνονται από τη ΔΕΥΑΡ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
 5. Οι προσωρινές διακλαδώσεις που έχουν τοποθετηθεί μακριά από το ακίνητο, για την άμεση εξυπηρέτηση του σε περιοχές που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής, δεν μεταφέρονται. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, κατασκευάζεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή αυτεπάγγελτα από τη ΔΕΥΑΡ νέα διακλάδωση στην οριστική της θέση, δηλαδή στην πρόσοψη του ακινήτου. Η δαπάνη για την κατασκευή της νέας αυτής διακλάδωσης για τα εκτός σχεδίου ακίνητα, βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Στις περιπτώσεις που αυτός αρνείται την καταβολή της, η δαπάνη μπορεί να συμπεριληφθεί στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού.
 1. Για τη μέτρηση της κατανάλωσης του νερού η ΔΕΥΑΡ τοποθετεί χωριστή διάταξη μέτρησης για κάθε υδρολήπτη, η οποία συνδέει την διακλάδωση του ακινήτου, με την εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση του υδρολήπτη. Η διάταξη μέτρησης περιλαμβάνει τον υδρομετρητή, την βαλβίδα αντεπιστροφής και την βάνα απομόνωσης της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης του υδρολήπτη. Η διάταξη μέτρησης τοποθετείται μετά από αίτηση και με δαπάνη του ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης καταβάλλει τέλος συντήρησης – αντικατάστασης της διάταξης μέτρησης, το ύψος του οποίου αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης και περιλαμβάνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού.
 2. Οι διατάξεις μέτρησης, τοποθετούνται σε κολλεκτέρ μέσα στο ακίνητο που εξυπηρετούν και πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής. Ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για τυχόν αλλοίωση ή φθορά που προκαλείται στο κολλεκτέρ, στις διατάξεις μέτρησης και την διακλάδωση γενικότερα, από αμέλεια ή υπαιτιότητά του ιδίου ή του προστεθέντος από αυτόν τρίτου.
 3. Στις πολυκατοικίες, σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κλπ. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδροδοτούμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση, αντιστοιχεί υποχρεωτικά μια διάταξη μέτρησης. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων με την ίδια διάταξη μέτρησης είναι αντικανονική, επισύρει πρόστιμο (άρθρο 22 παρ.4) και η ΔΕΥΑΡ δικαιούται να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού και σε αφαίρεση της διάταξης μέτρησης, μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων.
 4. Κατ’ εξαίρεση στις περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών οικοδομών, όπου για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή διαχωρισμού των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ, να επιτραπεί η υδροδότηση δύο ή περισσοτέρων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσοτέρων ακινήτων μέσω κοινής διάταξης μέτρησης. Η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στον κοινό υδρομετρητή θα κατανέμεται μεταξύ των καταναλωτών (υδροληπτών) με δική τους ευθύνη.
 5. Η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις διατάξεις μέτρησης και ειδικότερα τους υδρομετρητές σε οποιαδήποτε στιγμή και να τους αντικαθιστά με άλλους ακόμα και διαφορετικού συστήματος ή να προσθέτει υδρομετρητές για βοηθητικό έλεγχο.
 6. Παρεμβάσεις στη διάταξη μέτρησης και ιδία στον υδρομετρητή από τον υδρολήπτη ή άτομα ενεργούντα για λογαριασμό του, θεωρούνται ως πρόθεση κλοπής νερού και επιβάλλεται στον υδρολήπτη το πρόστιμο κλοπής νερού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ.
 7. Ο υδρολήπτης οφείλει να ειδοποιεί τη ΔΕΥΑΡ σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του υδρομετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε. Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο υδρομετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη τη περίοδο αδράνειας του. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται κατά προσέγγιση, ο μέσος όρος της κατανάλωσης που σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του, σε σύγκριση με την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.
 1. Η επιλογή της θέσης του κολλεκτέρ εντός των υδροδοτούμενων ακινήτων πλησίον της ρυμοτομικής γραμμής ή σε χώρο κατάλληλο εντός της ρυμοτομικής γραμμής γίνεται σε συνεννόηση του ιδιοκτήτη με τη ΔΕΥΑΡ. Οι δαπάνες της κατασκευής αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη ο οποίος υποχρεούται να διασφαλίζει την επισκεψιμότητα των χώρων αυτών. Η ΔΕΥΑΡ έχει δικαίωμα να τοποθετεί τους υδρομετρητές των παροχών εντός ειδικής κατασκευής η οποία κατασκευάζεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου με δικές του δαπάνες, σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο που δίδεται στον υδροδοτούμενο από την αρμόδια Διεύθυνση. Η θέση βρίσκεται σε ισόγειο χώρο, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος από κατάκλυση με νερά ή λύματα υπονόμων, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο μόλυνσης του νερού και ζημιά στη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις τοποθέτησης των διατάξεων μέτρησης εντός φρεατίου, αυτό τοποθετείται στο πεζοδρόμιο μπροστά από το ακίνητο. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές προδιαγραφές, για την τοποθέτηση των μετρητών εντός της ειδικής κατασκευής καθορίζονται και τροποποιούνται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ. Απαγορεύεται ακόμα η διέλευση των πάσης φύσεως αγωγών αποχέτευσης σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου (1m), από τον αγωγό της διακλάδωσης και το κολλεκτέρ των διατάξεων μέτρησης.
 2. Κατ’ εξαίρεση σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η κατασκευή διαφορετικών διακλαδώσεων και η τοποθέτηση των διατάξεων μέτρησης σε περισσότερες από μια θέσεις, για την ανεξάρτητη και ευκολότερη υδροδότηση των κτιρίων του συγκροτήματος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζει η ΔΕΥΑΡ μετά από σχετικό αίτημα του κατασκευαστή ή του ιδιοκτήτη.
 3. Τα κολλεκτέρ με τις διατάξεις μέτρησης, είναι σκόπιμο να προστατεύεται από ακραίες καιρικές συνθήκες μέσα σε ντουλάπι ή οικοδομική εσοχή που θα κατασκευάσει ο ιδιοκτήτης, το οποίο δεν θα εμποδίζει την πρόσβαση της υπηρεσίας.
 4. Το προσωπικό της ΔΕΥΑΡ που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχές ύδρευσης, δικαιούται ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο, στον χώρο που είναι τοποθετημένες οι διατάξεις μέτρησης. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό για την εκτέλεση του ανατιθέμενου σ’ αυτό έργου, ενώ σε περίπτωση άρνησης του, διακόπτεται αμέσως η υδροδότηση του ακινήτου με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΡ.
 1. Εσωτερικές Υδραυλικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις ύδρευσης του ακινήτου (κρύου και ζεστού νερού) που βρίσκονται μετά το εσωτερικό προσαρμοστικό (ρακόρ) της διάταξης μέτρησης προς την πλευρά του ακινήτου, ή για διατάξεις μέτρησης μεγάλης διαμέτρου, μετά την εσωτερική ωτίδα (φλάντζα) τους προς την πλευρά του ακινήτου.
 2. Για την κατασκευή και συντήρηση των Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Η ΔΕΥΑΡ ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεών της, μέχρι το όριο τους, όπως περιγράφεται παραπάνω.
 3. Την επιμέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί το κολλεκτέρ των διατάξεων μέτρησης έχει ο υδρολήπτης και οφείλει να τον διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιμο, ώστε να είναι ευχερής η συντήρησή τους και η λήψη της ένδειξης των υδρομετρητών από το προσωπικό της ΔΕΥΑΡ. Στην περίπτωση που ο χώρος δεν είναι προσβάσιμος, η ΔΕΥΑΡ τάσσει στον υπαίτιο προθεσμία για την αποκάλυψή του και μετά την άπρακτη πάροδο της, διακόπτει την υδροδότηση του ακινήτου. Αν ο υδρολήπτης δεν μερίμνησε για την αποκάλυψη του χώρου και δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του υδρομετρητή, η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κατά την εκτίμηση των αρμοδίων υπαλλήλων της ΔΕΥΑΡ με βάση τις προηγούμενες ενδείξεις και ο υδρολήπτης δεν δικαιούται να ασκήσει ένσταση σχετικά με την κατανομή των ενδείξεων, παρά μόνον στην περίπτωση που μετά την αποκάλυψή του υδρομετρητή διαπιστωθεί ότι κατέγραψε λιγότερα από τα εκτιμηθέντα  κυβικά.
 4. Η εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση του ακινήτου προστατεύεται με διακόπτη (βάνα) απομόνωσης, που αποτελεί μέρος της διάταξης μέτρησης. Ταυτόχρονα το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΡ πρέπει να προστατεύεται με βαλβίδα αντεπιστροφής από επιστροφές νερού της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης. Και η βαλβίδα αντεπιστροφής αποτελεί μέρος της διάταξης μέτρησης.
 5. Η εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση του υδροδοτούμενου ακινήτου πρέπει να περνά μέσα από κοινόχρηστους χώρους. Η τυχόν διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων από ξένη προς το υδροδοτούμενο ιδιοκτησία, δεν υποχρεώνει την ΔΕΥΑΡ σε διακοπή υδροδότησης.
 6. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις και οι χρησιμοποιούμενες συσκευές και υλικά πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ και τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οπωσδήποτε, όμως, πρέπει να είναι κατασκευασμένες με σωλήνες κατάλληλους για διανομή πόσιμου νερού, ικανές να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας έως 10 ατμοσφαιρών. Σε περίπτωση αύξησης του συνήθους ορίου πίεσης εντός του δικτύου, αυτό ανακοινώνεται έγκαιρα στους υδρολήπτες, προκειμένου να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.
 7. Απαγορεύεται και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου ίσου με το ήμισυ του προστίμου κλοπής νερού, η απευθείας σύνδεση αντλητικών μηχανημάτων ενίσχυσης της πίεσης με το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΡ. Επιτρέπεται η χρήση τους με τη μεσολάβηση δοχείου αποθήκευσης (δεξαμενής) στην οποία εκρέει ελεύθερα η διακλάδωση του ακινήτου, προς αποφυγή μολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΡ. Η παρεμβολή διακόπτη ή βαλβίδας αντεπιστροφής δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑΡ έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.
 8. Απαγορεύεται απόλυτα και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου ίσου με το πρόστιμο κλοπής νερού, η τροφοδότηση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης της ΔΕΥΑΡ, από διαφορετικές διακλαδώσεις ή με διακλάδωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή υδροδότησης ή με κρουνούς πυρόσβεσης, έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑΡ έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης.
 9. Απαγορεύεται και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου ίσου με το πρόστιμο κλοπής νερού η γείωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων, έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του υδρομετρητή. Το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα κατά μεγάλο ποσοστό δεν είναι από αγώγιμο υλικό. Οι ιδιοκτήτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την τήρηση της απαγόρευσης αυτής για τα τυχόν ατυχήματα που θα προκληθούν στο προσωπικό της ΔΕΥΑΡ ή τρίτους, καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκληθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ από τη μη συμμόρφωσή τους. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ μ’ αυτό τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη. Η σχετική δαπάνη επισκευής χρεώνεται σε βάρος του. Μέχρι την άρση των ανωτέρω, η ΔΕΥΑΡ διακόπτει την υδροδότηση.
 10. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και εκείνοι που χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο τους υπόγειους χώρους οικοδομής είναι υπεύθυνοι για την στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων τους και των διαμέσων στοιχείων, από πλημμύρα που πιθανόν να οφείλεται σε διαρροές του δικτύου ύδρευσης. Για το σκοπό αυτό, είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους, όπως στεγανοποίηση και εγκατάσταση αντλίας αυτόματης αναρρόφησης. Επί πλέον όσοι χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους καταστημάτων, είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν τα ευρισκόμενα σ’ αυτούς  εμπορεύματα και τα διάφορα αντικείμενα πάνω σε ράφια που να απέχουν τουλάχιστον 30 εκατοστά του μέτρου από το δάπεδο και τα περιμετρικά τοιχία και σε κάθε περίπτωση να διατηρούν αντλία αυτόματης αναρρόφησης.
 11. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων πρέπει να συντηρούνται από τους υδρολήπτες και οι πιθανές διαρροές τους να επισκευάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που εξαιτίας της παράληψης συντήρησης ή της καθυστέρησης  επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων προκαλείται  είτε άσκοπη κατανάλωση νερού είτε ζημιές ή οχλήσεις σε τρίτους, η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου με κάθε πρόσφορο τρόπο.
 12. Η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον υδρολήπτη να προσκομίσει αποδείξεις ή να παράσχει νόμιμες διαβεβαιώσεις ή και εγγυήσεις για τα παραπάνω.

Η ΔΕΥΑΡ αναλαμβάνει την σύνδεση των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης  του ακινήτου του υδρολήπτη με το δίκτυο ύδρευσης για την παροχή πόσιμου νερού, με την ακόλουθη διαδικασία και όρους:

  1. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο βρίσκεται σε δρόμο από τον οποίο διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης, η προηγούμενη σύνδεση με αυτό, αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.
  2. Για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση προς την ΔΕΥΑΡ, συνοδευόμενη από τα σχετικά δικαιολογητικά. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά ελέγχονται από την υπηρεσία, γίνονται οι αναγκαίοι έλεγχοι και αυτοψίες και συντάσσεται προϋπολογισμός της δαπάνης σύνδεσης, σύμφωνα με τον τρόπο και τις τιμές που καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ. Αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού, καλείται ο ενδιαφερόμενος να προκαταβάλει τη δαπάνη για τη σύνδεση και να τακτοποιήσει τυχόν οφειλές του προς την ΔΕΥΑΡ από άλλη αιτία. Εάν ο αιτών δεν προσέλθει να εξοφλήσει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της, θεωρείται ότι επιθυμεί την ακύρωση της αίτησής του και αυτή τίθεται στο αρχείο. Μετά την πάροδο του εξαμήνου απαιτείται νέα αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου του με το δίκτυο ύδρευσης.
  3. Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης εκτελείται από τη ΔΕΥΑΡ μετά την εξόφληση της εγκριθείσας δαπάνης.
  4. Μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η ΔΕΥΑΡ κατασκευάζει την διακλάδωση από το δίκτυό της μέχρι και το ακίνητο. Η ΔΕΥΑΡ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τη θέση της διακλάδωσης, ενώ η υπόδειξη της από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνον όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τη ΔΕΥΑΡ.
  5. Σε περίπτωση υδροδότησης μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων ή στρατοπέδων, όπου παρεμβάλλεται ιδιωτικό δίκτυο πριν την καταμέτρηση των καταναλώσεων, η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει επιπλέον κεντρικό υδρομετρητή στο όριο της ιδιοκτησίας των υδροληπτών, προκειμένου να ελέγχει πιθανές απώλειες στο εσωτερικό δίκτυο, που θα χρεώνονται στα κοινόχρηστα των υδροληπτών, μετά από ενημέρωσή τους από τη ΔΕΥΑΡ.
  6. Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης η ΔΕΥΑΡ, έχει το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις της οικοδομής, για να διαπιστώσει αν είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα σχεδιαγράμματα που χορηγεί και την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος “ΤΟΤΕΕ 2411/1986 – Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Δίκτυα διανομής κρύου – ζεστού νερού”, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Αν διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ελαττωματικές, η ΔΕΥΑΡ δικαιούται να μην προβεί στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, μέχρι την επισκευή ή την τροποποίηση τους από τον ιδιοκτήτη.
  7. Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με το δίκτυο ύδρευσης, η ΔΕΥΑΡ αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον υδρολήπτη υγιεινό νερό με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά και ο υδρολήπτης να πληρώνει τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού που εκδίδεται από τη ΔΕΥΑΡ.
  8. Αν, μετά τη σύνδεση, οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου υδρομετρητή, η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες και με την κατάλληλη διάμετρο μετατροπές για την τοποθέτηση νέου υδρομετρητή. Η δαπάνη της μετατροπής βαρύνει τον ιδιοκτήτη που υποχρεούται επίσης στην καταβολή της διαφοράς εγγύησης αν απαιτείται. Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για τις προδιαγραφές του μετρητή, η ΔΕΥΑΡ έχει δικαίωμα να επέμβει και να τοποθετήσει με δαπάνη του ιδιοκτήτη, υδρομετρητή μικρότερης διαμέτρου, κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση.

Στην περίπτωση εκτέλεσης δημοτικών ή δημόσιων έργων ή υδροδότησης προσωρινών εγκαταστάσεων διαφόρων δραστηριοτήτων, μπορεί να ζητηθεί προσωρινή σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, με αίτηση που θα συνοδεύεται με:

α) Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας.

β) Βεβαίωση του κυρίου του έργου ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης.

Ο αιτών καταβάλλει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη σύνδεσης, το κόστος της διάταξης μέτρησης και χρηματική εγγύηση προσωρινής σύνδεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι συνδέσεις εξυπηρέτησης ελλιμενιζόμενων σκαφών. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση του έργου ή της δραστηριότητας και σχετική αίτηση του δικαιούχου, με την προϋπόθεση τακτοποίησης όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του έναντι της ΔΕΥΑΡ. Στην περίπτωση που παρέλθουν δεκαπέντε (15) ημέρες από την ολοκλήρωση του έργου ή της δραστηριότητας και ο δικαιούχος δεν προβεί στις παραπάνω ενέργειες, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑΡ που ταυτόχρονα διακόπτει την προσωρινή σύνδεση. Αν ο κύριος του έργου δηλώσει ότι επιθυμεί τη διατήρησή της για την εξυπηρέτηση του έργου, τότε με έξοδά του, η προσωρινή σύνδεση μετατρέπεται σε άλλης κατηγορίας διακλάδωση.

 1. Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, μπορούν να υδροδοτηθούν από τη ΔΕΥΑΡ, εφόσον υπάρχει νόμιμο κτίσμα ή άδεια οικοδομής και προσκομιστούν στην αρμόδια υπηρεσία της τα απαραίτητα δικαιολογητικά και καταβληθούν οι απαιτούμενες δαπάνες.
 2. Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανομής, υδρεύονται με διακλαδώσεις που τοποθετούνται κυρίως στην πρόσοψη τους, ή σε άλλη θέση που επιλέγεται από την ΔΕΥΑΡ σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
 3. Δεν επιτρέπεται η υδροδότηση οικοπέδων.
 4. Σύνδεση για γεωργοκτηνοτροφική χρήση γίνεται μόνο στα εκτός σχεδίου πόλεως.
 5. Οι επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση οικοδομών εντός πλήρως υλοποιημένου σχεδίου πόλης, κατασκευάζονται από τη ΔΕΥΑΡ χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη για το κόστος επέκτασης. Η κατασκευή του δικτύου θα γίνεται μετά την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 για το χρόνο έναρξης των οικοδομικών εργασιών. Σε έκτακτες περιπτώσεις και μετά από αίτηση του/των ενδιαφερομένου/νων το Δ.Σ. της επιχείρησης δύναται να εγκρίνει επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης με επίβλεψη της ΔΕΥΑΡ και ευθύνη και επιβάρυνση του κόστους επέκτασης του/των ενδιαφερομένου/νων, σύμφωνα με μελέτη που θα συνταχθεί από τη ΔΕΥΑΡ στην οποία δεν θα συμπεριλαμβάνεται εργολαβικό όφελος. Μετά την εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται παραλαβή από την αρμόδια Διεύθυνση και τα αντίστοιχα τιμολόγια δαπανών του έργου, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνουν το ποσό της αρχικής μελέτης, θα προσκομίζονται στις οικονομικές υπηρεσίες προκειμένου να συμψηφίζονται με τις επόμενες καταναλώσεις νερού έως ότου συμψηφιστεί ολοκληρωτικά η δαπάνη. Η επέκταση με την ολοκλήρωσή της περιέρχεται στην κυριότητα της ΔΕΥΑΡ

Σύνδεση ακινήτων εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού με το δίκτυο Ύδρευσης γίνεται μόνο για ύδρευση ακινήτου ή για γεωργοκτηνοτροφική χρήση. Δεν επιτρέπεται υδροδότηση από το δίκτυο Ύδρευσης για χρήση άρδευσης.

  1. Με κοινές διακλαδώσεις (οικιακής χρήσης) μπορούν να υδρευθούν τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης.
  2. Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ.) χορηγείται μια διάταξη μέτρησης οικιακής χρήσης (κοινή), ενώ τα ακίνητα ειδικού προορισμού (τουριστικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια κλπ) υδροδοτούνται με διακλαδώσεις ειδικής χρήσης.
  3. Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου πόλεως κατοικίας ή κτιριακών εγκαταστάσεων ειδικού προορισμού, η χορήγηση της διακλάδωσης γίνεται με την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού και μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου.
  4. Η θέση τοποθέτησης των διατάξεων μέτρησης που θα εξυπηρετήσουν ακίνητα εκτός σχεδίου, επιλέγεται από την ΔΕΥΑΡ. Σε περίπτωση ένταξης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο στο σχέδιο πόλης, η ΔΕΥΑΡ μπορεί να μεταφέρει τις διατάξεις μέτρησης με δαπάνη των ιδιοκτητών. Επίσης οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τη δαπάνη για κάθε αναγκαία μετατόπιση των διακλαδώσεων και των διατάξεων μέτρησης για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι διακλαδώσεις εκτός σχεδίου θεωρούνται ως εκ της μη ύπαρξης παγιωμένης τοπογραφικής διαμόρφωσης, προσωρινές.
  5. Στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, γίνεται επέκταση του δικτύου με ευθύνη και δαπάνες του ιδιοκτήτη, μετά από αίτησή του και σχετική έγκριση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ και εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία βεβαιώσει ότι υπάρχει επάρκεια νερού. Η μελέτη και η επίβλεψη της επέκτασης βαρύνει και γίνεται από τη ΔΕΥΑΡ. Η επέκταση με την ολοκλήρωσή της περιέρχεται στην κυριότητα της ΔΕΥΑΡ, που έχει το δικαίωμα να τη χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την υδροδότηση και άλλων ακινήτων.
  6. Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης για υδροδότηση μεμονωμένων υδροληπτών της ΔΕΥΑΡ σε ακραίους κλάδους του δικτύου, θα γίνονται εφόσον ο υδρολήπτης δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα καταναλώνει κάθε 2-3 ημέρες, την απαιτούμενη ποσότητα νερού για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού.
 1. Ο Δήμος Ρόδου, τα ΝΠΔΔ και οι Επιχειρήσεις του, καταβάλλουν για τη σύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο ύδρευσης, τα προβλεπόμενα ποσά με τις τυχόν απαλλαγές που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία ή έχει αποφασίσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.
 2. Το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ του Δημοσίου και οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.), καταβάλλουν για τη σύνδεση των ακινήτων τους με το δίκτυο ύδρευσης, τα προβλεπόμενα ποσά με τις τυχόν απαλλαγές που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία ή έχει αποφασίσει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.
 3. Οι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται ακίνητα ιδιοκτησίας των παραπάνω, δεν δικαιούνται των απαλλαγών αυτών, υπογράφουν υποχρεωτικά Σύμβαση Καταναλωτή με τη ΔΕΥΑΡ και πληρώνουν το νερό που καταναλώνουν με τις νόμιμες επιβαρύνσεις, όπως και οι υπόλοιπες αντίστοιχες χρήσεις.
 1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο ύδρευσης, πρέπει να καταβάλουν στη ΔΕΥΑΡ, τη δαπάνη σύνδεσης (διακλάδωσης – παροχής) και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
 2. Δαπάνη σύνδεσης (δαπάνη παροχής) με το δίκτυο ύδρευσης, είναι η αποζημίωση της ΔΕΥΑΡ για την κατασκευή της διακλάδωσης με τον απαιτούμενο διανομέα (κολλεκτέρ), ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης είναι η αποζημίωση της ΔΕΥΑΡ για τη κατασκευή των αναγκαίων υποδομών παροχής (τοποθέτηση διάταξης μέτρησης) της υπηρεσίας ύδρευσης.
 3. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται οι τιμές, με βάση τις οποίες υπολογίζεται η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
 4. Η δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καταβάλλεται εφ’ άπαξ πριν την κατασκευή της διακλάδωσης. Το τέλος σύνδεσης ακινήτου ή τμήματός του με το δίκτυο ύδρευσης, καταβάλλεται εξ ολοκλήρου πριν την τοποθέτηση διάταξης μέτρησης που συνδέει την εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση ύδρευσής του με την διακλάδωση.

1.  Η δαπάνη σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, εφ’ όσον υπάρχει δίκτυο διανομής στον δρόμο που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο, υπολογίζεται γενικώς για όλα τα ακίνητα, ως το γινόμενο του ημίσεως του μέσου πλάτους της οδού και της κατά το τρέχον μέτρο μέσης τιμής δαπάνης διακλάδωσης. Το μέσο πλάτος της οδού καθορίζεται από την υπηρεσία με βάση τα διαλαμβανόμενα στην επόμενη παράγραφο, ενώ η μέση τιμή δαπάνης διακλάδωσης ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ. Ως ελάχιστο ποσό για την δαπάνη διακλάδωσης καθορίζεται, η δαπάνη που αντιστοιχεί στην κατασκευή διακλάδωσης σε δρόμο με μέσο πλάτος 6,00 μέτρα.

2. Μέσο πλάτος οδού: Ο υπολογισμός του μέσου πλάτους οδού για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, γίνεται ως εξής:

α) Το μέσο πλάτος οδού καθορίζεται ως η μέση απόσταση των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.) που προσδιορίζουν τα όρια της οδού από την οποία διέρχεται το δίκτυο που συνδέεται το ακίνητο, στρογγυλοποιημένη προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

β) Σε οδούς με διαφορετικά πλάτη κατά τμήματα μπορούν να καθοριστούν περισσότερα από ένα μέσα πλάτη οδού.

γ) Στις περιπτώσεις που υπάρχει οριστικό δίκτυο αλλά δεν έχει εφαρμοστεί το ρυμοτομικό σχέδιο για τη διαμόρφωση των ορίων της οδού, το μέσο πλάτος οδού υπολογίζεται από το χάρτη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

3. Σε εκτός σχεδίου περιοχή ή σε πλατεία εντός σχεδίου περιοχής, όταν δεν υπάρχει αγωγός διανομής στο δρόμο μπροστά από το ακίνητο, η δαπάνη σύνδεσης υπολογίζεται ως το γινόμενο του πραγματικού μήκους της διακλάδωσης και της κατά το τρέχον μέτρο μέσης τιμής δαπάνης διακλάδωσης. Ως ελάχιστο ποσό για την δαπάνη διακλάδωσης καθορίζεται, η δαπάνη που αντιστοιχεί στην κατασκευή διακλάδωσης με πραγματικό μήκος διακλάδωσης 3,00 μέτρα.

4. Ειδικά στα εκτός σχεδίου ακίνητα, το κολλεκτέρ τοποθέτησης της διάταξης μέτρησης, τοποθετείται στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο προς το δίκτυο της Επιχείρησης, κατά την κρίση της υπηρεσίας. Ο υδρολήπτης έχει την υποχρέωση της μεταφοράς του νερού από το σημείο αυτό, έως το ακίνητό του με ευθύνη και δαπάνη του, έχοντας ταυτόχρονα την ευθύνη προστασίας, συντήρησης και επισκευής του τμήματος αυτού.

 1. Η τροποποίηση της διακλάδωσης ακινήτου, καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος.
 2. Η κατασκευή της αιτούμενης εργασίας τροποποίησης εκτελείται από τη ΔΕΥΑΡ μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 14 και 15 του παρόντος.

Η υδροδότηση ακινήτου γίνεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη, εφόσον καταβάλει το Τέλος Σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, που είναι το άθροισμα της Εγγύησης Χρήσης Διάταξης Μέτρησης (υδρομετρητή) και του Κόστους Διάταξης Μέτρησης.

Α. –  Εγγύηση Χρήσης Διάταξης Μέτρησης (υδρομετρητή):

 1. Η εγγύηση χρήσης της διάταξης μέτρησης αποτελεί προκαταβολή έναντι της κατανάλωσης του νερού και επιστρέφεται άτοκα από τη ΔΕΥΑΡ στον δικαιούχο, εφόσον ζητηθεί με αίτησή του η λήξη (λύση ή διάλυση) του συμβολαίου υδροληψίας του με τη ΔΕΥΑΡ και με την προϋπόθεση εξόφλησης όλων των υποχρεώσεών του προς την Επιχείρηση. Σε περίπτωση ανεξόφλητων ληξιπρόθεσμων οφειλών του υδρολήπτη που υπερβαίνουν την ως άνω εγγύηση, η Επιχείρηση προβαίνει στη διακοπή υδροδότησης του ακινήτου, παρακρατώντας ταυτόχρονα την εγγύηση έναντι των οφειλών αυτών.
 2. Από την παραπάνω εγγύηση, απαλλάσσονται το Δημόσιο, ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών εφ’ όσον αυτό προβλέπεται εκ του νόμου.
 3. Απαγορεύεται η υδροδότηση ακινήτου του οποίου ο υδρολήπτης δεν έχει καταβάλει την εγγύηση.
 4. Το ύψος της εγγύησης χρήσης της διάταξης μέτρησης καθορίζεται ανάλογα με τη διάμετρο του υδρομετρητή και τη χρήση του υδροδοτούμενου απ’ αυτόν ακινήτου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 5. Ταυτόχρονα με την καταβολή της εγγύησης χρήσης της διάταξης μέτρησης, συνάπτεται Συμβόλαιο Υδροληψίας (Σύμβαση Καταναλωτή) μεταξύ υδρολήπτη και ΔΕΥΑΡ. Το Συμβόλαιο Υδροληψίας (Σύμβαση Καταναλωτή) υπογράφεται από τον υδρολήπτη και την Επιχείρηση. Με την αποδοχή του Συμβολαίου Υδροληψίας (Σύμβασης Καταναλωτή), ο υδρολήπτης αποδέχεται ταυτόχρονα όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού, όπως κάθε φορά ισχύουν.
 6. Η ΔΕΥΑΡ σε περίπτωση αποχώρησης υδρολήπτη από ακίνητο, δικαιούται να παρακρατά από την εγγύηση τις κάθε είδους οφειλές του, που βεβαιώνονται σε βάρος του. Αν το χρέος δεν καλύπτεται από την εγγύηση, η ΔΕΥΑΡ δικαιούται να μην ικανοποιήσει νέα αίτηση του υδρολήπτη για υδροδότηση ή να μεταφέρει την οφειλή του στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού άλλης ενεργής σύμβασης του.

Β. –  Κόστος Διάταξης Μέτρησης:

  1. Το Κόστος Διάταξης Μέτρησης, περιλαμβάνει την αξία υλικών και τοποθέτησης της διάταξης μέτρησης (υδρομετρητής, βάνα απομόνωσης, βαλβίδα αντεπιστροφής, κλπ), με την οποία εξυπηρετείται το συνδεόμενο ακίνητο.
  2. Το κόστος αυτό καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, με βάση τη διάμετρο του υδρομετρητή.
  3. Σε κάθε αντικατάσταση διάταξης μέτρησης που γίνεται με αίτημα του υδρολήπτη καταβάλλεται το αντίστοιχο Κόστος Διάταξης Μέτρησης.

1. Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού περιλαμβάνει την αξία του καταναλισκόμενου νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 1069/80, κλπ), τους Κανονισμούς Δικτύων και τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ. Η τιμή του νερού ανά κυβικό μέτρο ανάλογα με τη χρήση ή την κατηγορία υδροληπτών, το ελάχιστο όριο χρέωσης ανά περίοδο μέτρησης (πάγιο), το ύψος του τέλους συντήρησης – αντικατάστασης του υδρομετρητή και οι λοιπές επιβαρύνσεις και τέλη του Ν. 1069/80, καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ, που ελέγχεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο.

Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος ή ηλεκτρονικός ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή αποφασίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ και εκδίδεται κάθε τρεις μήνες εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΡ, με βάση τις ενδείξεις του υδρομετρητή (ή με βάση την ετήσια «συμβατική» αξία του καταναλισκόμενου νερού όπως ορίζεται στον κανονισμό Αποχέτευσης και την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΡ). Αποστέλλεται στον υδρολήπτη, στη μορφή που ορίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τον εξοφλήσει μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο λογαριασμό.

Τα παραπάνω ισχύουν σε μηνιαία και όχι τριμηνιαία βάση, στα ξενοδοχεία και τις επιχειρήσεις μηνιαίας τιμολόγησης, στις οποίες συγκαταλέγονται κυρίως επιχειρήσεις που καταναλώνουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες νερού, ιδία την τουριστική περίοδο.

Λογαριασμός κατανάλωσης νερού εκδίδεται και όταν έχει γίνει διακοπή της υδροδότησης, με ή χωρίς αφαίρεση μετρητή αυτεπαγγέλτως, ή με αίτηση του πελάτη. Η έκδοση λογαριασμού κατανάλωσης διακόπτεται όταν ο ιδιοκτήτης αφού τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές εκκρεμότητές του προ τη ΔΕΥΑΡ ζητήσει με αίτησή του τη διάλυση της Σύμβασης Καταναλωτή.

Η πληρωμή του λογαριασμού γίνεται στα ταμεία της ΔΕΥΑΡ ή σε εξουσιοδοτημένα πρατήρια τραπεζών και άλλων επιχειρήσεων για είσπραξη λογαριασμών υπέρ της ΔΕΥΑΡ ή μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και τραπεζικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού, η ΔΕΥΑΡ μπορεί να προβαίνει στη διακοπή της υδροδότησης χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή αυτή. Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας πληρωμής και μέχρι την πλήρη εξόφληση του λογαριασμού, επιβάλλονται τόκοι υπερημερίας, σε ποσοστό αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με τις εκάστοτε δικαστικές αποφάσεις.

2. Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά την καταβολή της δαπάνης επανασύνδεσης και την εξόφληση του/ων λογαριασμού/ών με τις τυχόν προσαυξήσεις, ή μετά τη ρύθμιση αυτού/ών σύμφωνα με τους εκάστοτε διακανονισμούς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ. Το ποσό επανασύνδεσης της υδροδότησης μπορεί να χρεωθεί στον υποκείμενο της διακοπής υδρολήπτη, έστω και αν για λόγους τεχνικούς δεν κατέστη δυνατή η διακοπή λόγω χρέους της υδροδότησης.

3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ανεξόφλητων τιμολογίων (τριμηνιαίων ή μηνιαίων αντίστοιχα) υπερβεί τα τέσσερα, η ΔΕΥΑΡ δικαιούται να αφαιρέσει τη διάταξη μέτρησης. Ταυτόχρονα καταγγέλλει μονομερώς το συμβόλαιο υδροληψίας (Σύμβαση Καταναλωτή) και διακόπτει την έκδοση τιμολογίων. Ο υδρολήπτης προκειμένου να επανασυνδεθεί, οφείλει να καταβάλει τις οφειλές του όπως καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και ταυτόχρονα να συνάψει νέο συμβόλαιο υδροληψίας (Σύμβαση Καταναλωτή), καταβάλλοντας στο ταμείο της ΔΕΥΑΡ, το Τέλος Σύνδεσης με το Δίκτυο Ύδρευσης, που είναι το άθροισμα της Εγγύησης Χρήσης και του Κόστους της Διάταξης Μέτρησης.

4. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση διακλάδωσης στην οποία έχει γίνει διακοπή υδροδότησης ή η υδροδότηση του ακινήτου που εξυπηρετείται απ’ αυτήν μέσω διακλάδωσης άλλου υδρολήπτη, θεωρείται κλοπή νερού για την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο κλοπής νερού, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ. Στη δεύτερη περίπτωση το πρόστιμο επιβάλλεται και στον υδρολήπτη της διακλάδωσης που χορηγεί το νερό. Η ΔΕΥΑΡ δικαιούται επιπλέον των ανωτέρω, να ασκήσει ένδικα μέσα σε βάρος των υπευθύνων.

5. Αν μετά την υδροδότηση, η ένδειξη του υδρομετρητή παρουσιάζει κατανάλωση μικρότερη του ορίου που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. ανάλογα με τη χρήση του ακινήτου ή την κατηγορία του υδρολήπτη, τότε ο λογαριασμός του υδρολήπτη εκδίδεται για το αντίστοιχο ελάχιστο όριο χρέωσης. Τα υπόλοιπα κονδύλια του λογαριασμού, υπολογίζονται επί του ποσού αυτού.

6. Η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να εισπράττει με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού, τις κάθε είδους οφειλές του υδρολήπτη που αρνείται αδικαιολόγητα να εξοφλήσει. Η χρέωση των οφειλών στους λογαριασμούς γίνεται εφάπαξ ή σε δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής και μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του σχετικού τιμολογίου προς εξόφληση, ή την επίδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Η μη εξόφληση του λογαριασμού κατανάλωσης νερού, έχει ως συνέπεια τη διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου, μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του.

Η διάταξη μέτρησης ενός ακινήτου, αφαιρείται:

α) Ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη για διάλυση της Σύμβασης Καταναλωτή. Η αφαίρεση δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του προς την ΔΕΥΑΡ ή τη μεταφορά των οφειλών σε άλλο υδρομετρητή του ιδίου ιδιοκτήτη σύμφωνα με τους εκάστοτε διακανονισμούς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ. Επίσης δεν είναι δυνατή η αφαίρεση σε περίπτωση που υπάρχει ενεργή «Σύμβαση Καταναλωτή» με μισθωτή. Η εκ νέου υδροδότηση του ακινήτου γίνεται μετά από αίτημα του ιδιοκτήτη για τοποθέτησης διάταξης μέτρησης, την καταβολή του αντίστοιχου τέλους σύνδεσης και την υπογραφή νέας Σύμβασης Καταναλωτή.

β) Από την Υπηρεσία, εφ’ όσον κριθεί αυτό αναγκαίο, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία του συμφέροντος ή την ασφάλεια του δικτύου της επιχείρησης. Η επανασύνδεση της γίνεται εφόσον αρθούν οι παραπάνω λόγοι.

Διακοπή της υδροδότησης πραγματοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες σε διαφορετικές παροχές.

β) Εάν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου είναι συνδεδεμένες με ιδιωτικό δίκτυο υδροδότησης ή και με άλλη πηγή και δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα προστασίας του δικτύου της ΔΕΥΑΡ.

γ) Σε περίπτωση λαθραίας υδροληψίας.

δ) Εφόσον υπάρχουν πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές του ακινήτου που δεν έχουν ρυθμιστεί.

ε) Εφόσον υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού της παροχής από ρυπογόνες ουσίες.

στ) Σε περίπτωση εμπορίας νερού.

ζ) Σε περίπτωση υδροδότησης οικοδομής, που έχει κριθεί οριστικά με απόφαση της αρμόδιας κατά νόμο επιτροπής αυθαίρετη και κατεδαφιστέα, εφόσον ζητήσει τούτο η αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία.

η) Στις περιπτώσεις που καθορίζονται για τη μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας του δικτύου ακαθάρτων της ΔΕΥΑΡ.

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και την σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑΡ και υδρολήπτη.

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης. Η ΔΕΥΑΡ δύναται κατόπιν ειδοποίησής της από υδρευόμενο ή τρίτο πρόσωπο, να διακόψει προσωρινά την υδροδότηση ακινήτου, στο οποίο έχει σημειωθεί απώλεια νερού, με απομόνωση του κρουνού διακοπής.

1. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο παλαιός ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να ζητήσει μεταβίβαση ή διάλυση της «Σύμβασης Καταναλωτή» ή του Συμβολαίου Υδροληψίας που έχει συνάψει με την ΔΕΥΑΡ. Η διάλυση της Σύμβασης δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του προς την ΔΕΥΑΡ ή τη μεταφορά των οφειλών σε άλλη ενεργή Σύμβαση Καταναλωτή του ιδίου, σύμφωνα με τους εκάστοτε διακανονισμούς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ.

2. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να ζητήσει την σύναψη «Σύμβασης Καταναλωτή» καταθέτοντας όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται από την ΔΕΥΑΡ και την καταβολή του Τέλους Σύνδεσης όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 17. Σε περίπτωση που το ακίνητο συνεχίσει να υδρεύεται με την υπάρχουσα διάταξη μέτρησης τότε το Τέλος Σύνδεσης περιλαμβάνει μόνο την Εγγύηση Χρήσης Διάταξης Μέτρησης.

3. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ενοικιάσει ή παραχωρήσει την χρήση το ακίνητό του σε άλλο πρόσωπο μπορεί να συναφθεί «Σύμβαση Καταναλωτή» μεταξύ του ενοικιαστή του ακινήτου και της ΔΕΥΑΡ. Με αυτήν τη διαδικασία «απενεργοποιεί» τη «Σύμβαση Καταναλωτή» που έχει με την ΔΕΥΑΡ μέχρι τη λήξη της μίσθωσης. Ο ενοικιαστής πρέπει να καταθέσει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που καθορίζονται από την ΔΕΥΑΡ και την καταβολή της Εγγύησης Χρήσης Διάταξης Μέτρησης όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 17. Όταν αποχωρήσει ο ενοικιαστής από το ακίνητο υποχρεούται να ζητήσει λύση της «Σύμβασης Καταναλωτή» που έχει συνάψει με την ΔΕΥΑΡ. Η λύση της Σύμβασης δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του προς την ΔΕΥΑΡ ή τη μεταφορά των οφειλών σε άλλη ενεργή Σύμβαση Καταναλωτή του ιδίου, σύμφωνα με τους εκάστοτε διακανονισμούς και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ. Μόλις λυθεί η Σύμβαση Καταναλωτή του ενοικιαστή ενεργοποιείται η διακοπείσα Σύμβαση Καταναλωτή του ιδιοκτήτη.

4. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, είναι υπεύθυνος απέναντι στη ΔΕΥΑΡ και οφειλέτης εις ολόκληρο, των κάθε είδους χρεών προς την Επιχείρηση, του υδρολήπτη που μισθώνει το ακίνητό του με οποιοδήποτε τρόπο ή σχέση εάν δεν έχει συναφθεί «Σύμβαση Καταναλωτή» μεταξύ της ΔΕΥΑΡ και του μισθωτή του ακίνητού του. Ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην εγκαταλείπονται χρέη προς τη ΔΕΥΑΡ. Η ΔΕΥΑΡ έχει το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

5. Ο ιδιοκτήτης και ο υδρολήπτης που χρησιμοποιεί το ακίνητο, υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΡ σ’ αυτό, προς έλεγχο ή λήψη στοιχείων. Σε περίπτωση άρνησης τους, η ΔΕΥΑΡ δικαιούται να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου.

1. Η λήψη των ενδείξεων των υδρομετρητών (καταμέτρηση), γίνεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Επιχείρησης ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένους καταμετρητές, σε τακτά χρονικά διαστήματα (περιόδους κατανάλωσης) η διάρκεια των οποίων καθορίζεται από το Δ.Σ., ή έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο. Επίσης η λήψη των ενδείξεων υδρομετρητή είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη ή προφορική αίτηση του υδρολήπτη. Στην περίπτωση που το αίτημα αυτό σχετίζεται με αμφισβήτηση της καταχωρηθείσας στον λογαριασμό ένδειξης, η λήψη της νέας ένδειξης (επανακαταμέτρηση) γίνεται αφού ο υδρολήπτης προκαταβάλει τη σχετική δαπάνη που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ. Στην περίπτωση που αποδειχθεί σφάλμα καταμέτρησης σε βάρος του υδρολήπτη, διενεργείται η ανάλογη διόρθωση στον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού και επιστρέφεται η προκαταβληθείσα δαπάνη επανακαταμέτρησης.

2. Οι αναφερόμενες στον υδρομετρητή ενδείξεις, αποτελούν απόδειξη της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε.

3. Ο υδρολήπτης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί έλεγχο καλής λειτουργίας του υδρομετρητή του. Ο έλεγχος γίνεται σε εξωτερικό πιστοποιημένο εργαστήριο, αφού προηγούμενα ο υδρολήπτης προκαταβάλει τα έξοδα ελέγχου που απαιτεί το εργαστήριο. Στην περίπτωση που βρεθεί απόκλιση των μετρήσεων του υδρομετρητή σε βάρος του υδρολήπτη, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, τότε διενεργείται ανάλογη μείωση στον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού και αντικαθίσταται ο υδρομετρητής. Ταυτόχρονα επιστρέφεται η προκαταβληθείσα δαπάνη ελέγχου. Ο υδρομετρητής αντικαθίσταται επίσης αν η ως άνω διαπιστωθείσα απόκλιση είναι σε βάρος της ΔΕΥΑΡ.

4. Η ΔΕΥΑΡ δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή διαρροή από βλάβη ή άλλη αιτία, στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του υδροδοτούμενου ακινήτου και ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από τον υδρομετρητή. Το προσωπικό της ΔΕΥΑΡ όταν διαπιστώνει διαρροή σε εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση μπορεί να διακόπτει αμέσως την υδροδότηση του ακινήτου, χωρίς να  προειδοποιήσει τον υδρολήπτη, αν αυτός απουσιάζει τη στιγμή διαπίστωσης του συμβάντος και διακοπής της υδροδότησης. Ο αρμόδιος υπάλληλος της ΔΕΥΑΡ αφήνει ενημερωτικό σημείωμα στη διεύθυνσή του υδρολήπτη για το γεγονός αυτό.

5. Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου και εφόσον αυτή διαπιστωθεί από αρμόδιο τεχνικό υπάλληλο της ΔΕΥΑΡ, η χρέωση της κατανάλωσης γίνεται με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ. Ο υδρολήπτης είναι υποχρεωμένος να την επισκευάσει αμέσως αφήνοντας για πέντε ημέρες ακάλυπτο το σημείο της διαρροής, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της βλάβης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από την Επιχείρηση. Κάθε κατανάλωση νερού μετά την διαπίστωση της αφανούς διαρροής και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, βαρύνει ολοκληρωτικά τον υδρολήπτη.

6. Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμος υδρομετρητής), ο υδρολήπτης χρεώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ.

7. Η ΔΕΥΑΡ δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε προκληθεί από διαρροές στο χώρο του κολλεκτέρ και των διατάξεων μέτρησης, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε χωρίς να υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισμού της διαρροής ως αφανούς.

8. Η δαπάνη για αντικατάσταση διάταξης μέτρησης που παρουσιάζει βλάβη δεν χρεώνεται στον υδρολήπτη, αλλά αποτελεί υποχρέωση της ΔΕΥΑΡ. Αν όμως, ζητηθεί από τον υδρολήπτη η αντικατάσταση της, χωρίς να παρουσιάζει βλάβη ή ελάττωμα, αλλά λόγω δυσπιστίας του, τότε η δαπάνη χρεώνεται στον υδρολήπτη και είναι ίση με το ποσό που καθορίζεται για το κόστος διάταξης μέτρησης, στο άρθρο 17.

9. Αντικατάσταση υδρομετρητή γίνεται και στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Μετά παρέλευση χρονικού διαστήματος, που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ, από την αρχική τοποθέτηση του υδρομετρητή.

β) Σε περίπτωση βλάβης ή επέμβασης τρίτων, που επηρεάζει την ορθή και ασφαλή λειτουργία του.

γ) Σε περίπτωση απώλειας του υδρομετρητή.

δ) Σε περίπτωση που η ΔΕΥΑΡ κρίνει απαραίτητο τον έλεγχο της αξιόπιστης λειτουργίας του υδρομετρητή.

στ) Σε περίπτωση αφαίρεσης υδρομετρητή, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

1. Η σύνδεση διακλάδωσης, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί ή για οποιοδήποτε λόγο έχει αφαιρεθεί η διάταξη μέτρησης μέσω οιασδήποτε άλλης διάταξης με την εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση ακινήτου με πρωτοβουλία του υδρολήπτη και χωρίς την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού και τιμωρείται με την επιβολή του προστίμου κλοπής νερού και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

2. Κλοπή αποτελεί επίσης και η αυθαίρετη σύνδεση και η λήψη νερού από κρουνούς πυρόσβεσης και ποτίσματος δημοτικών ή δημοσίων κήπων για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο.

3. Σε περίπτωση σκόπιμης παρέμβασης στη διάταξη μέτρησης με σκοπό τη μείωση της καταγραφόμενης ποσότητας νερού, η ΔΕΥΑΡ διακόπτει την υδροδότηση του ακινήτου χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ενδεχόμενα προκληθεί απ’ αυτήν και τιμωρείται με την επιβολή του προστίμου κλοπής νερού. Επιπλέον για τη μειωμένη κατανάλωση η ΔΕΥΑΡ χρεώνει στον υδρολήπτη την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, προσαυξημένη σε ποσοστό 100% και διατηρεί το δικαίωμα άσκησης ένδικων μέσων σε βάρος του.

4. Η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδροδοτούμενου, εκτός και αν τούτο κατ’ εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους από τη ΔΕΥΑΡ, απαγορεύεται και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου ίσου με το ήμισυ του προστίμου κλοπής νερού.

5. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΡ (διατάξεις μέτρησης, διακλαδώσεις, κολλεκτέρ, φρεάτια, αγωγούς κλπ.). Η επέμβαση διώκεται ποινικά, η δε δαπάνη αποκατάστασης της οποιασδήποτε ζημιάς βαρύνει τον υδρολήπτη, στον οποίο χρεώνεται η αποκατάστασή της, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, ενώ επιβάλλεται και πρόστιμο ίσο με το ήμισυ του προστίμου κλοπής νερού.

6. Εκείνοι που προξενούν με οποιοδήποτε τρόπο βλάβη στις εγκαταστάσεις και στα δίκτυα της ΔΕΥΑΡ είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν την Επιχείρηση, για την αποκατάστασή της καθώς και για την απώλεια εσόδων που έχουν προκληθεί απ’ αυτήν. Η επισκευή της βλάβης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τη ΔΕΥΑΡ. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής συντάσσεται επιμέτρηση και λογαριασμός της αποκατάστασης και απώλειας εσόδων, από την υπηρεσία, που αποστέλλεται στον υπαίτιο της ζημιάς προς εξόφληση. Αν ο υπόχρεος αρνηθεί να εξοφλήσει τον παραπάνω λογαριασμό, συντάσσεται Πρωτόκολλο Ζημιών από την υπηρεσία, εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή και επιδίδεται νόμιμα στον υπαίτιο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1069/80. Μετά την άπρακτη πάροδο προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση, ή την απόρριψη της προβλεπόμενης από το νόμο ανακοπής με δικαστική απόφαση, η σχετική απαίτηση της ΔΕΥΑΡ μπορεί να  χρεώνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού του υπόχρεου. Η μη εξόφληση του λογαριασμού επιφέρει τη διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου του υπόχρεου.

1. Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων, απορροφητικά ή και στεγανά, με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων. Η ΔΕΥΑΡ διατηρεί το δικαίωμα να ζητά βεβαιώσεις από το αρμόδιο Τμήμα Υγείας και τους ιδιοκτήτες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων βόθρων. Οι υδρολήπτες οφείλουν να επιτρέπουν και διευκολύνουν το προσωπικό της ΔΕΥΑΡ να επιβεβαιώνει επί τόπου τα χαρακτηριστικά αυτά, προκειμένου να προχωρήσει στην υδροδότηση ακινήτων που δεν αποχετεύονται στο δίκτυο της ΔΕΥΑΡ.

2. Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, χωρίς να έχει ληφθεί πρόνοια προστασίας τους. Στην περίπτωση αυτή η ΔΕΥΑΡ θέτει εύλογη προθεσμία για την απομάκρυνση των αγωγών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει την υδροδότηση. Η επανασύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης γίνεται μετά την αποκατάσταση της αποχέτευσης και με δαπάνες του υδρολήπτη.

3. Απαγορεύεται η υδροδότηση ακινήτου ή η τοποθέτηση δεύτερης και πλέον παροχής, εάν το ακίνητο δεν έχει συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης που διέρχεται μπροστά από αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.

4. Σε περίπτωση βλάβης της εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης αποχέτευσης, η οποία δεν αποκαθίσταται εντός δύο ημερών από την εκδήλωση της, διακόπτεται χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις η υδροδότηση του ακινήτου. Η διακοπή της υδροδότησης μπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα ή και μόνιμο ανάλογα με την συμμόρφωση ή μη του υδρολήπτη. Σε περιπτώσεις μόνιμου χαρακτήρα διακοπής, απαιτείται αίτηση του υδρολήπτη για αποκατάσταση της και καταβολή σχετικών τελών και δικαιωμάτων στη ΔΕΥΑΡ.

5. Η ΔΕΥΑΡ φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχή νερού στο δίκτυο ευθύνης της και μέχρι το τέλος της διακλάδωσης προς την πλευρά σύνδεσης του υδρολήπτη.

6. Η ΔΕΥΑΡ μπορεί να αρνηθεί ή να διακόψει την υδροδότηση φυσικού ή νομικού προσώπου, όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης ή μόλυνσης του πόσιμου νερού.

7. Απαγορεύεται η χρήση από τους υδρολήπτες οποιουδήποτε είδους σωλήνων για την μεταφορά πόσιμου νερού από τη βρύση σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα (βυτία, ντεπόζιτα, δεξαμενές, κλπ) για την αποφυγή τυχόν αναρρόφησης νερού σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται η μεταφορά νερού μέσω οιωνδήποτε σωληνώσεων απευθείας από κοινόχρηστες βρύσες ή παροχές ή κρουνούς πυρόσβεσης ή ποτίσματος δημοσίων κήπων.

1. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν. 1069/80. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και οι υδρολήπτες, οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις αυτές. Η μη συμμόρφωσης τους, συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης των ακινήτων τους και την επιβολή προστίμων και λοιπών μέτρων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

2. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΡ, από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 1069/80, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.