Ποιες είναι οι δαπάνες για σύνδεση με το δίκτυο Αποχέτευσης;

Η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με την κατασκευή της διακλάδωσης και του φρεατίου σύνδεσης. ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ = Δαπάνη διακλάδωσης (Α) + Δικαίωμα ή Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (Β) Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ = ½ μέσου πλάτους οδού x μέση τιμή διακλάδωσης/τρέχον μέτρο.