Μπορείτε να δηλώνετε την ένδειξη του υδρομέτρου σας μέσα από το «My DEYAR» στην «Καταχώριση Ένδειξης» μέσα στο διάστημα που πρέπει να γίνει η τακτική καταμέτρηση. Στα υδρόμετρα που δεν είναι επικαιροποιημένα δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.