Για να έχετε πρόσβαση στο «My DEYAR » θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα υδρόμετρο στο όνομά σας και να το έχετε επικαιροποιήσει. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία Επικαιροποίησης Στοιχείων του υδρομέτρου σας, θα έχετε πρόσβαση στις ηλεκτρονικές εφαρμογές του «My DEYAR ».