Η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης γίνεται με την κατασκευή της διακλάδωσης και του φρεατίου σύνδεσης.

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ = Δαπάνη διακλάδωσης (Α) + Δικαίωμα ή Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (Β)

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ

  • ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ = ½ μέσου πλάτους οδού x μέση τιμή διακλάδωσης/τρέχον μέτρο.

Μέσο πλάτος οδού = Η μέση απόσταση των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.), στρογγυλοποιημένη προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

  • ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ και σε ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ή ΜΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΟΔΟΥΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ = πραγματικό μήκος διακλάδωσης x μέση τιμή διακλάδωσης/τρέχον μέτρο.

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ = Προσμετρούμενη επιφάνεια (m2) x Μέση Συμβατική τιμής ακινήτου (€)

  • Προσμετρούμενη επιφάνεια ακινήτου

Στην προσμετρούμενη επιφάνεια περιλαμβάνονται όλες οι κτισμένες επιφάνειες του ακινήτου όλων των ορόφων ανεξάρτητα από τη χρήση τους ή αν υδρεύονται, όπως υπόγεια και πατάρια ή ανοικτοί εξώστες εντός αιθουσών κλπ. Δεν περιλαμβάνονται οι ανοικτοί ισόγειοι χώροι με υποστυλώματα, (ΠΙΛΟΤΗ) κατά το ΓΟΚ, καθώς και οι ανοικτές βεράντες.

Ο Κανονισμός Δικτύου Αποχέτευσης καθορίζει τις προσμετρούμενες επιφάνειες, καθώς και τις εξαιρέσεις από αυτές.

  • Μέση Συμβατική τιμή ακινήτου

Η μέση συμβατική τιμή ανά m2 του ακινήτου για τον υπολογισμό του τέλους σύνδεσης, καθορίζεται κατά κατηγορίες  ακινήτων αναλόγως προς τη χρήση τους σύμφωνα με τα παρακάτω:

Κατηγορία Χρήση
Α Κατοικίες – γραφεία – καταστήματα – αποθήκες
Β Ξενοδοχειακά καταλύματα
Γ Βιοτεχνικά – βιομηχανικά κτίρια
Δ Δημόσια και δημοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα
Ε Δημόσια και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα
ΣΤ Δημοτικά ακίνητα (πλην εκπαιδευτικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων) – Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Ζ Ακίνητα Δημοσίου (πλην εκπαιδευτικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ποσά που αντιστοιχούν στις παραπάνω δαπάνες καθορίζονται στην Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΡ.