Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης γίνεται με την κατασκευή της διακλάδωσης και την τοποθέτησης διάταξης μέτρησης.

Η διακλάδωση περιλαμβάνει και τον απαιτούμενο διανομέα (κολλεκτέρ). Η τοποθέτηση διάταξης μέτρησης περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά (υδρομετρητή, βάνα απομόνωσης, βαλβίδα αντεπιστροφής, κλπ).

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ = Δαπάνη διακλάδωσης (Α) + Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης (Β)

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Β) = Κόστος Διάταξης Μέτρησης + Εγγύηση Χρήσης Διάταξης Μέτρησης

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

  • ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ = ½ μέσου πλάτους οδού x μέση τιμή διακλάδωσης/τρέχον μέτρο.

Μέσο πλάτος οδού = Η μέση απόσταση των ρυμοτομικών γραμμών των οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.), στρογγυλοποιημένη προς τα πάνω στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

  • ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ και σε ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ = πραγματικό μήκος διακλάδωσης x μέση τιμή διακλάδωσης/τρέχον μέτρο.

  • Μέση τιμή διακλάδωσης/τρέχον μέτρο (η τιμή εξαρτάται από τη διάμετρο της παροχής)

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ = Εγγύησης Χρήσης Διάταξης Μέτρησης + Κόστος Διάταξης Μέτρησης.

  • Εγγύηση Χρήσης Διάταξης Μέτρησης (η τιμή εξαρτάται από τη χρήση του ακινήτου)
  • Κόστος Διάταξης Μέτρησης (η τιμή εξαρτάται από τη διάμετρο του υδρομετρητή)
  • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η τοποθέτηση διάταξης μέτρησης περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα υλικά (υδρομετρητή, βάνα απομόνωσης, βαλβίδα αντεπιστροφής, κλπ).

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ = Εγγύησης Χρήσης Διάταξης Μέτρησης + Κόστος Διάταξης Μέτρησης.

  • Εγγύηση Χρήσης Διάταξης Μέτρησης (η τιμή εξαρτάται από τη χρήση του ακινήτου)
  • Κόστος Διάταξης Μέτρησης (η τιμή εξαρτάται από τη διάμετρο του υδρομετρητή)

Στις περιπτώσεις αντικαταστάσεων της διάταξης μέτρησης ή μεμονωμένων τεμαχίων αυτής δεν απαιτείται η  καταβολή Εγγύησης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ποσά που αντιστοιχούν στις παραπάνω δαπάνες καθορίζονται στην Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΡ.