Περιεχόμενα:

1. Προκήρυξη Διακήρυξης
2. Διακήρυξη – Μελέτη
3. e- ΤΕΥΔ
4. e- ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή – xml)
5. ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε επεξεργασιμη μορφη-΅Word )