ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 ΜΗΝΩΝ 30 ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/05/2021 ΕΩΣ 31/10/2021

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

ΩΧΩ1ΟΛ3Δ-ΤΡ7

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ 2021