2020

Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΡ.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3199/03, τις διατάξεις του ΠΔ51/2007, τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ – 191 Α’), τις διατάξεις του Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΡ, τις διατάξεις του Κανονισμού Δικτύου Άρδευσης της ΔΕΥΑΡ και τις διατάξεις του Κανονισμού Δικτύων Αποχέτευσής Όμβριων – Ακαθάρτων της ΔΕΥΑΡ, εγκρίνει τη Νέα Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑΡ.

Τιμολόγιο Ύδρευσης

Τιμολόγιο Άρδευσης

Τιμολόγιο Αποχέτευσης

Οικιακή Χρήση

Η αξία του καταναλισκόμου νερού για καταναλώσεις οικιακής χρήσης στα όρια των δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο των 10.000 κατοίκων (Ρόδος και Ιαλυσός) έχεις ώς εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Υ1: ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ > 10.000 κατ
Κλίμακα κατανάλωσηςΑξία νερού ανά m3 (σε €)
0,00 m3 ÷ 10,00 m30,32
11,00 m3 ÷ 30,00 m30,40
31,00 m3 ÷ 50,00 m30,56
51,00 m3 ÷ 75,00 m30,76
76,00 m3 ÷ 100,00 m31,05
>100,00 m31,15

Η αξία του καταναλισκόμενου νερού για καταναλώσεις οικιακής χρήσης στα όρια των δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων και του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων, έχει ως εξής

ΠΙΝΑΚΑΣ Υ2: ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ <10.000 κατ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Κλίμακα κατανάλωσηςΑξία νερού ανά m3 (σε €)
0,00 m3 ÷ 10,00 m30,16
11,00 m3 ÷ 30,00 m30,20
31,00 m3 ÷ 50,00 m30,28
51,00 m3 ÷ 75,00 m30,42
76,00 m3 ÷ 100,00 m30,56
>100,00 m30,65

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω καθοριζόμενες τιμές του Πίνακα Υ2, αυξάνονται σταδιακά κατ’ έτος με στόχο την εξίσωση τους με τις τιμές του Πίνακα Υ1, το έτος 2016.

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

Στους πολύτεκνους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 18.000,00 ευρώ, χορηγείται έκπτωση 20% επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού οικιακής χρήσης όπως αυτή καθορίζεται στους παραπάνω πίνακες και μόνο για την κύρια κατοικία τους.

Προϋποθέσεις χορήγησης & Δικαιολογητικά

Σύμφωνα με τους Νόμους 2238/94 (ΦΕΚ 151 / 16.9.94/ τ.Α) άρθρο 7, 3296/04 (ΦΕΚ253/14/12/04/τ.Α) άρθρο 1, παρ. 11 και 1894/90 (ΦΕΚ110/27.8.90/τ.Α) άρθρο 10 παρ. 1, ως προστατευόμενα τέκνα, θεωρούνται τα ακόλουθα:

 • τα άγαμα τέκνα ηλικία μέχρι 18 ετών (ανήλικα τέκνα)
 • τα άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού
 • τα άγαμα τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία
 • τα τέκνα που από φυσική αιτία παρουσιάζουν αναπηρία (67% και πάνω) και είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας
 • τα άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώας ανέργων του ΟΑΕΔ
 • τα άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

Τα δικαιλογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του δικαιούχου, από τον αρμόδιο Δήμο.
 • Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους.
 • Υπεύθυνη δήλωση του φερομένου ως δικαιούχου, σύμφωνα με τον Ν.1599/86 για τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.2236/16.9.94, ότι δηλαδή τα προστατευόμενα τέκνα συνοικούν με αυτόν και ότι θα ενημερώνει τη ΔΕΗ αμέσως μόλις επέλθει κάθε μεταβολή σχετική με τα «προστατευόμενα» τέκνα του.
 • Βεβαίωση στράτευσης από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο στην αντίστοιχη περίπτωση.
 • Ιατρικό πιστοποιητικό αναπηρίας 67% και άνω λόγω διανοητικής καθυστέρησης ή φυσικής αναπηρίας τέκνων αγάμων ή διαζευγμένων ή τελούντων σε κατάσταση χηρείας στην αντίστοιχη περίπτωση.

Το τιμολόγιο παύει να χορηγείται όταν λήξει η περίοδος ισχύος κάποιου εγγράφου και τα προστατευόμενα τέκνα είναι λιγότερα από τέσσερα.

Επαγγελματική Χρήση

Η αξία του καταναλισκόμενου νερού για καταναλώσεις επαγγελματικής χρήσης καθώς και για εργοταξιακές καταναλώσεις σε όλο το Δήμο Ρόδου, έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Υ3: ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ & ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ
Κλίμακα κατανάλωσηςΑξία νερού ανά m3 (σε €)
0,00 m3 ÷ 30,00 m30,40
31,00 m3 ÷ 150,00 m30,54
151,00 m3 ÷ 300,00 m30,80
> 300,00 m30,95

Ξενοδοχειακά Καταλύματα και Επιχειρήσεις Μηνιαίας Τιμολόγησης

Η αξία του καταναλισκόμενου νερού για καταναλώσεις Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων οποιασδήποτε κατηγορίας ή μεγέθους και Επιχειρήσεων μηνιαίας τιμολόγησης σε όλο το Δήμο Ρόδου, έχει ώς εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Υ4: ΑΞΙΑ ΝΕΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
Κλίμακα κατανάλωσηςΑξία νερού ανά m3 (σε €)
0,00 m3 ÷ 300,00 m30,72
> 300,00 m30,84

Ειδικοί Καταναλωτές

Η αξία του καταναλισκόμενου νερού για ειδικούς καταναλωτές, έχει ως εξής:

Ξενοδοχεία – Ακίνητα άλλων χρήσεων

i. Για ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία εξυπηρετούνται από νόμιμα ιδιωτικά συστήματα ύδρευσης (μερικώς ή ολικώς) παρά το ότι υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης τους με το δίκτυο της ΔΕΥΑΡ, ισχύουν τα ακόλουθα:
Ορίζεται μηνιαία τεκμαρτή κατανάλωση νερού Qm, υπολογιζόμενη ως εξής:
Qm = Ακ x f x q x 30 (m3), όπου
Ακ = αριθμός κλινών ξενοδοχειακού καταλύματος
f = μέσος συντελεστής πληρότητας = 0,80
q = ειδική ημερήσια κατανάλωση νερού σε m3/κλίνη, η οποία καθορίζεται με βάση την κατηγορία του ξενοδοχειακού καταλύματος από τον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Υ8: ΕΙΔΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
Κατηγορία Ξενοδοχειακού ΚαταλύματοςΕιδική Ημερήσια Κατανάλωση Νερού (q) σε m3/κλίνη και ημέρα
5 αστέρων και άνω0,45
4 αστέρων0,35
3 αστέρων0,30
2 αστέρων0,25
1 αστέρων0,15