2020

Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΡ.

Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3199/03, τις διατάξεις του ΠΔ51/2007, τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ – 191 Α’), τις διατάξεις του Κανονισμού Δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΡ, τις διατάξεις του Κανονισμού Δικτύου Άρδευσης της ΔΕΥΑΡ και τις διατάξεις του Κανονισμού Δικτύων Αποχέτευσής Όμβριων – Ακαθάρτων της ΔΕΥΑΡ, εγκρίνει τη Νέα Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑΡ.

Τιμολόγιο Ύδρευσης

Τιμολόγιο Άρδευσης

Τιμολόγιο Αποχέτευσης