Εισαγωγή

Η παρούσα Ενημέρωση ισχύει για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω του συστήματος Βιντεοεπιτήρησης (εφεξής “Προσωπικά Δεδομένα”), ως πελάτης της επιχείρησης ή ως επισκέπτης ή ως εργαζόμενος (εφεξής “Πελάτης” ή “Επισκέπτης” ή “Εργαζόμενος” ή “εσείς”), που γίνεται από την επιχείρηση «ΔΕΥΑΡ – Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου» (εφεξής “Επιχείρηση” ή “ΔΕΥΑΡ” ή “εμείς”).

Για λόγους ασφαλείας και προστασίας των πελατών της, του προσωπικού της, των επισκεπτών, των γραφειακών χώρων, των περιουσιακών στοιχείων και πληροφοριών της, καθώς και για υλικοτεχνικούς λόγους, η Επιχείρηση προστατεύει τις εγκαταστάσεις της με σύστημα βιντεοεπιτήρησης μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV). Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης καταγράφει εικόνες ατόμων και ως εκ τούτου επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

Ως πελάτης της Επιχείρησης ή ως επισκέπτης ή ως εργαζόμενος έχετε δικαίωμα στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η Επιχείρηση σέβεται την ιδιωτικότητα σας και τα προσωπικά σας δεδομένα και ενεργεί πάντα συμμορφούμενη με τη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Το Επιχείρηση επίσης δεσμεύεται να ενεργεί με διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο συλλογής και χρήσης των δεδομένων στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της.

Με τον όρο «Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» (εφεξής “Νομοθεσία”) εννοούμε το σύνολο των νόμων, κανονισμών, οδηγιών κλπ., Ελληνικών ή Ευρωπαικών που αφορούν την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια αυτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), τον Νόμο 4624/2019, την Οδηγία 1/2011 “Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών” της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), καθώς επίσης και τις Οδηγίες της Ευρωπαικής Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων (European Data Protection Board – EDPB) Κατευθυντήριες γραμμές 3/2019 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω βιντεοσυσκευών.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά και να φυλάξετε την παρούσα ενημέρωση με την οποία σας εξηγείται ρητά πώς και γιατί συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μέσω του συστήματος Βιντεοεπιτήρησης, τι κάνουμε με αυτά, πόσο καιρό τα διατηρούμε, με ποιόν τα μοιραζόμαστε, πώς τα προστατεύουμε, καθώς και τις επιλογές που μπορείτε να έχετε σχετικά με αυτά. Με αυτόν τον τρόπο θα είστε πάντοτε πλήρως ενήμεροι ως προς τους τρόπους και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα εν λόγω δεδομένα καθώς και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τη Νομοθεσία.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Το Επιχείρηση σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ενεργεί ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας». Αυτό σημαίνει ότι το Επιχείρηση είναι υπεύθυνη για να αποφασίζει τους τρόπους με τους οποίους και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγει και χρησιμοποιεί (επεξεργάζεται) τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι:
ΔΕΥΑΡ – Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου
2ο χλμ Ε.Ο. Ρόδου-Λίνδου, 85100, Ρόδος
Τηλ: +30 22410 45300
Email: info@deyar.gr
https://www.deyar.gr

Αρχές Επεξεργασίας

Στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και ειδικότερα:

 • Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας Δεδομένα με δίκαιο, νόμιμο, θεμιτό, σαφή, αντικειμενικό και διαφανή τρόπο.

 • Συλλέγουμε τα δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς που θεωρούμε κατάλληλους και σας έχουν εξηγηθεί επαρκώς. Επίσης, σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτούς.

 • Συλλέγουμε και διατηρoύμε τα ελάχιστα δυνατά δεδομένα, τα οποία είναι κατάλληλα, συναφή και απολύτως αναγκαία για τους σκοπούς επεξεργασίας.

 • Βεβαιώνουμε ότι τα δεδομένα είναι σωστά και θα διατηρούνται επικαιροποιημένα και με ακρίβεια.

 • Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα τα χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση κάθε σκοπού επεξεργασίας.

 • Θα φροντίσουμε να τα αποθηκεύουμε με την ενδεδειγμένη ασφάλεια.

 • Τα επεξεργαζόμαστε με τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο παράνομο ή αντίθετο στη βούλησή σας.

Είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται

Το Επιχείρηση συλλέγει μόνο δεδομένα εικόνας δίχως καταγραφή ήχου.

Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

Ενδειτικά αναφέρουμε:

 • Για τον έλεγχο της πρόσβασης στις εγκαταστάσεις και τη διασφάλιση της ασφάλειας αυτών, της ασφάλειας του προσωπικού και των επισκεπτών του, καθώς και των περιουσιακών στοιχείων και των πληροφοριών που βρίσκονται ή αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις.

 • Για την πρόληψη, την αποτροπή και, εάν είναι απαραίτητο, τη διερεύνηση της μη εξουσιοδοτημένης φυσικής πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε προστατευμένους χώρους, υποδομές πληροφορικής ή επιχειρησιακές πληροφορίες.

 • Για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διερεύνηση προσβολής ή/και κλοπής εξοπλισμού ή περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο Επιχείρηση, σε πελάτες, σε επισκέπτες στο προσωπικό ή απειλών για την ασφάλεια των πελατών, του προσωπικού ή τρίτων (π.χ. πυρκαγιά, σωματική επίθεση).

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος δεν χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της εργασίας των εργαζομένων ή για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποτελεσματικότητάς τους.

Το σύστημα δεν χρησιμοποιείται επίσης ως εργαλείο διερεύνησης ή για τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων σε εσωτερικές έρευνες ή πειθαρχικές διαδικασίες, εκτός εάν πρόκειται για περιστατικό ασφαλείας.

Ανάλυση εννόμων συμφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τις εγκαταστάσεις και υποδομές  μας καθώς και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτές από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας των πελατών μας, του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο.

Περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη ανάγκη χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια των χώρων. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:

a) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων, που αφορούν σε πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας,
b) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και
c) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης

Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων σας

Το Επιχείρηση δεσμεύεται να προστατεύει την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Ως εκ τούτου, έχουμε θεσπίσει μια σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας για να αποτρέψουμε τη χρήση ή την πρόσβαση των προσωπικών σας δεδομένων με μη εξουσιοδοτημένο ή παράνομο τρόπο, την τυχαία απώλεια ή βλάβη της ακεραιότητάς τους, την αλλαγή ή την αποκάλυψή τους. Διατηρούμε τα δεδομένα σας σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση και μόνο σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο σε πρόσωπα που βάσει καθηκόντων έχουν επιχειρησιακή ανάγκη να γνωρίζουν. Θα επεξεργάζονται μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτο Εκτελούντα την Επεξεργασία μόνον εάν αυτός δέχεται να συμμορφωθεί με τα συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.

 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.

 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση dpo@deyar.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση μας. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Η Επιχείρηση μας έχει ορίσει Υπεύθυνο προστασίας Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στην διεύθυνση dpo@deyar.gr

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Ερωτήματα, Προβληματισμοί ή Παράπονα

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την ενημέρωση, αν θέλετε να υποβάλετε κάποιο παράπονο σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από το Επιχείρηση ή τους συνεργάτες του έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στην ενότητα Υπεύθυνος Επεξεργασίας η Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Τροποποιήσεις στην παρούσα ενημέρωση

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί αυτή την ενημέρωση και τις σχετικές πρακτικές που ακολουθεί ανά πάσα στιγμή προκειμένου να ανταποκρίνεται στις αλλαγές στο ρυθμιστικό περιβάλλον, τις επιχειρηματικές ανάγκες ή να ικανοποιεί τις ανάγκες των υποκειμένων, των ιδιοκτησιών, των στρατηγικών συνεργατών και των παρόχων υπηρεσιών χωρίς ειδοποίηση. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην ενημέρωση θα αντικαθιστούν προηγούμενες κοινολογήσεις και θα τίθενται σε ισχύ αμέσως με την δημοσίευση τους.

Οι ενημερωμένες εκδόσεις θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο της Επιχείρησης στην παρακάτω διεύθυνση και θα φέρουν ημερομηνία δημοσίευσης.

https://www.deyar.gr/cctv