Η έκπτωση συνέπειας αφορά σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών και ενεργοποιείται όταν ισχύουν συγχρόνως οι παρακάτω όροι:

  • Ο καταναλωτής έχει προβεί σε επικαιροποίηση των στοιχείων του στην αντίστοιχη ηλεκτρονική εφαρμογή ή με φυσική παρουσία στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ.
  • Έχει επιλέξει την αποστολή μόνο ηλεκτρονικών λογαριασμών
  • Δεν έχει ανεξόφλητες ή μη διακανονισμένες οφειλές
  • Εξοφλεί τον τρέχοντα λογαριασμό έως και την ημερομηνία λήψης που αναγράφεται σ’ αυτόν

Η Έκπτωσης Συνέπειας γίνεται στο λογαριασμό που πληρώνεται εμπρόθεσμα και εμφανίζεται στην επόμενη έκδοση λογαριασμού.

Η έκπτωση συνέπειας είναι έκπτωση 10% επί της αξίας κάθε κλίμακας κατανάλωσης νερού (πραγματικής ή τεκμαρτής) και των συναρτώμενων μ’ αυτήν κονδυλίων (τέλος έργων, τέλος χρήσης υπονόμων). Το πάγιο και οι τόκοι δεν επηρεάζονται από την έκπτωση συνέπειας.