Πάγια ρύθμιση οφειλών (ανεξαρτήτως αιτίας) με τους παρακάτω όρους:

  1. Μέγιστος αριθμός δόσεων: σαράντα οκτώ (48)
  2. Η ρύθμιση είναι έντοκη
  3. Ενεργοποίηση με την καταβολή της 1ης δόσης. Η επόμενη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν της ενεργοποίησης. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται έως το τέλος του κάθε μήνα που ακολουθεί
  4. Το ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται σε 20€ για οικιακή χρήση, 50€ για επαγγελματική χρήση.
  5. Η ρύθμιση είναι ενεργή, εφ΄ όσον:
  • Εξοφλούνται εμπρόθεσμα οι τρέχοντες λογαριασμοί
  • Δεν υπάρχει καθυστέρηση καταβολής μεγαλύτερη των τριών δόσεων συνολικά

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, η ρύθμιση καθίσταται αυτόματα ανενεργή (καταργείται)

Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, και επιθυμίας του καταναλωτή να προβεί σε νέα ρύθμιση, αυτή θα γίνεται με τους ίδιους ως άνω όρους, αλλά με μείωση του μέγιστου αριθμού δόσεων κατά δώδεκα, σε σχέση με εκείνον της τελευταίας του ρύθμισης.