Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 12/2024 απόφαση του Δ.Σ εγκρίθηκε πάγια ρύθμιση εντολών με τους παρακάτω όρους:

 1. Δόσεις ρύθμισης έως και 60.
 2. Διαγραφή προσαυξήσεων ως ακολούθως:
  1. 100%     σε εφάπαξ καταβολή όλης της οφειλής
  2. 80%        για 12 δόσεις
  3. 60%        για 24 δόσεις
  4. 40%        για 36 δόσεις
  5. 20%       για 48 δόσεις
  6. 0%          για 60 δόσεις
 1. Η ρύθμιση θα είναι άτοκη
 2. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της 1ης δόσης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από το αίτημα.

Απώλεια ρύθμισης προκύπτει αυτόματα όταν :

 • Καταβάλλονται οι δόσεις της ρύθμισης αλλά δεν εξοφλούνται έγκαιρα οι τρέχοντες λογαριασμοί.
 • Δεν έχουν καταβληθεί δύο (2) συνολικά δόσεις.
 1. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, ο πελάτης για να ενεργοποιήσει ξανά την ρύθμιση και να είναι ενήμερος θα πρέπει να καταβάλει όλες τις ληξιπρόθεσμες δόσεις. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει άπαξ . Εκ νέου απώλεια ρύθμισης συνεπάγεται τη ρύθμιση εξ αρχής ολόκληρης της οφειλής.
 2. Το ελάχιστο ποσό δόσης ορίζεται σε 50€ για επαγγελματική χρήση100€ για ξενοδοχειακή και 20€ για την οικιακή και όλες τις υπόλοιπες χρήσεις.
 3. Οποιαδήποτε ρύθμιση τελεί υπό την προϋπόθεση ο πελάτης να είναι ενήμερος και ως προς εκάστοτε τον τρέχοντα λογαριασμό.
 4. Όσες ρυθμίσεις έγιναν με παλαιότερες αποφάσεις και δεν πληρούν τους όρους μη απώλειας τους σύμφωνα με αυτές, καταργούνται.