ΕΣΗΔΗΣ ΕΡΓΩΝ 180056

Προϋπολογισμού αξίας 243.000,00 € (άνευ ΦΠΑ)