Χθες 08/03/2021 ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ρόδου (ΔΕΥΑΡ) υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΡ κ. Μανέττα Βασίλειο η Διακήρυξη για το έργο
«ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021»
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 200.000,00€ (χωρίς το ΦΠΑ) και θα χρηματοδοτηθεί από Ιδίους Πόρους.
Το έργο εκτείνεται στις δημοτικές ενότητες Αφάντου, Αρχαγγέλου, Λίνδου, Νότιας Ρόδου.
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν στην επισκευή των διαρροών σε αγωγούς και δικλείδες των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00 πμ της Τετάρτης 24/03/2021.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 31/03/2021 ημέρα Τετάρτη, ώρα 10:00 πμ, από την αρμόδια επιτροπή .
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες.